Polska wobec integracji z Unią Europejską

SPIS TREŚCI

Wstęp
Rozdział I. Polska wobec integracji z Unią Europejską
1.1. Rys historyczny powstania Unii Europejskiej i dążeń Polski do wstąpienia w jej szeregi
1.2. Przygotowanie do procesu akcesyjnego
1.2.1. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych Polski ze Wspólnotami Europejskimi
1.2.2. Stowarzyszenie
1.2.3. Proces przedakcesyjny
1.2.4. Przygotowanie do procesu akcesyjnego
1.3. Poprzednie rozszerzenia UE
1.3.1. Pierwsze rozszerzenie – rok 1973
1.3.2. Drugie rozszerzenie – rok 1981
1.3.3. Trzecie rozszerzenie – rok 1986
1.3.4. Czwarte rozszerzenie – rok 1995
Rozdział II. Działania integracyjne w zakresie polskiego systemu prawnego
2.1. Działania dostosowawcze podejmowane przez Polskę
2.1.1. Ramy instytucjonalne procesu dostosowawczego
2.1.2. Harmonizacja prawa
2.2. Rola parlamentu polskiego w procesie integracji i harmonizacji prawa
2.2.1. Parlament Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej
2.3. Rola parlamentu po wejściu Polski do Unii Europejskiej
2.3.1. Funkcja ustawodawcza
2.3.2. Funkcja kontrolna parlamentu
Rozdział III. Aspekt gospodarczy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
Zakończenie
Bibliografia

WSTĘP

Unia Europejska jest wynikiem procesów integracyjnych, jakie rozpoczęły się na naszym kontynencie po dramatycznych doświadczeniach Drugiej Wojny Światowej. Jednak sama idea połączenia narodów Europy w jednym organizmie państwowym jest znacznie starsza. Pierwszym państwem, które swym obszarem obejmowało znaczną część kontynentu było Imperium Rzymskie. To państwo i jego kultura dało fundament pod kulturalną jedność Europy. Osiągnięcia antyku w dziedzinie architektury, filozofii czy prawa stanowią do dziś wspólny punkt odniesienia dla osiągnięć narodów naszego kontynentu.

Kraje Europy Zachodniej zawdzięczają swój dobrobyt, rozwój cywilizacyjny, wolność i bezpieczeństwo w znacznej mierze integracji gospodarczej i politycznej. Słowa te brzmią jak slogan, ale odpowiadają prawdzie. Miliony ludzi zdają sobie sprawę, że bez ścisłej współpracy państw w ramach Wspólnot europejskich -obecnie Unii Europejskiej – osiągnięć tych mogłoby nie być.

Po wstąpieniu Polski do struktur UE będziemy z obywatelami Europy Zachodniej dzielić się sukcesami gospodarczymi oraz politycznymi i podobnie jak oni narzekać. Bowiem Europejczycy mają do swojej unii wiele poważnych zastrzeżeń. Pytają się: czy Unii nie grozi przekształcenie w europejskie superpaństwo, w którym zatraci się odrębność każdego narodu? Czy na zbyt ścisłej integracji nie ucierpi tożsamość narodowa, kultura, tradycje i obyczaje każdego kraju i regionu? Czy to dobrze, iż ważne decyzje, dotyczące poszczególnych krajów członkowskich podejmowane są centralnie, a nie przez organa suwerennych państw? Jak to pogodzić z demokratycznym sposobem sprawowania władzy, który powinno się praktykować również na szczeblu lokalnym? Czy na pewno wiemy, co to jest UE i jakie korzyści i zagrożenia niesie za sobą?

Celem niniejszej pracy jest ukazanie problemu związanego z gospodarczymi aspektami wstąpienia Polskiej do UE. Czy mamy się, czego obawiać? Spróbuję na kolejnych stronach mojej pracy rozstrzygnąć ten problem i w zarysie przedstawić podstawowe wiadomości o UE oraz przedstawić dążenia, perspektywy, korzyści i koszty integracji Polski z UE. Główną hipotezą mojej pracy jest: „Polska jest w stanie zyskać gospodarczo na integracji z Unią Europejską”.

Zagadnienia opisane w tej pracy mogą posłużyć dla przeciętnego Polaka jako kompendium wiedzy o Unii Europejskiej i polskich działaniach na rzecz wstąpienia do tej organizacji. Jednak ze względu na obszerność i wieloaspektowość tematu praca ta rzecz jasna nie mogłaby stanowić monografii tego zagadnienia.

Pracę swą postanowiłem podzielić na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział mojej pracy postanowiłem poświęcić zagadnieniom związanym z drogą Polski ku wstąpieniu do UE. Oprócz rysu historycznego zostały również ukazane niezbędne przygotowania, jakich dokonał nasz kraj w drodze do procesu akcesyjnego.

W kolejnym rozdziale pracy skoncentrowałem się na prezentacji działań dokonanych przez rząd polski w zakresie działań integracyjnych dotyczących polskiego systemu prawnego. Ukazano w nim ramy instytucjonalne w ramach procesu dostosowawczego oraz rolę parlamentu w procesie integracji.

Ostatni rozdział pracy ukazuje potencjalne koszty oraz korzyści związane z gospodarczym aspektem wstąpienia polski do UE. W rozdziale tym została również ukazana analiza SWOT dotycząca aspektów gospodarczych integracji Polski z UE.

W pracy swej analizując problem oprałem się głownie na fachowej literaturze z zakresu oraz na analizach publikowanych przez Centrum Informacji Europejskiej.

Liczba stron 81
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Rodzaj pracy dyplomowa
Rok oddania 2003
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print