Osobowość skazanych po raz pierwszy i recydywistów

SPIS TREŚCI

Wstęp 1
1. Podstawy teoretyczne 2
1.1. Ogólne zagadnienia prawa karnego 2
1.2. Osobowość jako centralny system regulacji zachowania 5
1.2.1. Teoria osobowości G.Allporta 8
1.2.2. Teoria osobowości H.J.Eysencka 15
1.3. Skuteczność odbywania kary izolacji więziennej 18
1.3.1. Geneza przestępczości 18
1.3.2. Pojęcie kary 27
1.3.3. Oddziaływanie resocjalizacyjne 30
1.3.4. Wiezienie i sytuacja izolacji 39
1.4. Osobowość więźniów 43
2. Problematyka i metodologia badań 56
2.1. Cel badań 56
2.2. Problem badawczy 56
2.3. Zmienne badawcze
2.4. Dobór do próby osób badanych 59
2.5. Organizacja i przebieg badań 65
3. Analiza wyników badań 67
3.1. Osobowość skazanych w badanej próbie 67
3.1.1. Analiza profilu
3.1.2. Związek ze zmiennymi ubocznymi 68
3.2.Różnice w osobowości skazanych po raz pierwszy i recydywistów 71
3.3. Wnioski i uogólnienia 76
Zakończenie
Literatura cytowana 80
Załączniki 85
Streszczenie 104

Wstęp

Przedmiotem prezentowanej pracy są różnice w osobowości jednostek skazanych po raz pierwszy i recydywistów. Celem jej zaś jest wykazanie wpływu odbywania kolejnego wyroku pozbawienia wolności na osobowość więźniów.

Liczne badania prowadzone na przestrzeni ostatnich lat, a dotyczące kryminologii i penitencjarystyki, skupiły swoją uwagę na przestępczości w ogóle oraz szczegółowych uwarunkowaniach procesu łamania norm i zasad obowiązujących w społeczeństwie lub też na zjawisku zwiększającej się stale przestępczości i procesie wykolejania się młodych ludzi. W niewielu badaniach interesowano się na wpływem zakładów karnych i odbywania wyroku pozbawienia wolności na osobowość więźniów oraz na powrotność do przestępstw.

Sądzę, iż sens prowadzenia badań w tym zakresie jest tym większy, iż większość wydanych w naszym kraju podręczników dotyczących resocjalizacji i oddziaływań terapeutycznych pochodzi z lat siedemdziesiątych, a niewiele z nich została wzbogacona o najnowsze wyniki badań. Według mnie powinny one zostać poszerzone o najnowszą wiedzę dotyczącą specyfiki środowiska zakładów karnych i ich wpływu na zachowanie i osobowość jednostki odbywającej wyrok pozbawienia wolności. Od wydania tych podręczników upłynęło wiele lat i nie wszystkie wnioski oraz zalecenia, w nich zawarte, wydają się być aktualne. W rozważaniach na ten temat musimy bowiem wziąć pod uwagę obecne warunki ekonomiczne w Polsce, dużą skalę bezrobocia, obniżający się poziom wykształcenia społeczeństwa oraz brak środków finansowych. Warunki te tworzą całkiem inną sytuację, niż ta jaką wzięli pod uwagę twórcy wspomnianych książek

Liczba stron 101
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Bydgoska im.Kazimierza Wielkiego
Rodzaj pracy magisterska

.

 

4.8/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print