Osobowość studentów wyższej szkoły turystyki i rekreacji w Warszawie

Spis treści

Streszczenie 4
Wstęp 5

1. Przegląd literatury 6
1.1. Charakterystyka Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie 6
1.2. Definicje i zakres pojęcia osobowość 10
1.3. Przegląd najważniejszych teorii osobowości 12
1.3.1. Teorie psychoanalityczne 12
1.3.2. Teorie psychodynamiczne 14
1.3.3. Teorie humanistyczne 16
1.3.4. Pięcioczynnikowy model osobowości 18
1.4. Charakterystyka wczesnej dorosłości 24

2. Metodologia badań własnych 29
2.1. Cel badań, pytania badawcze 29
2.2. Materiał badań 29
2.3. Metody badań 29

3. Wyniki badań własnych 31
3.1. Wyniki badań własnych 31

4. Podsumowanie wyników badań własnych 48

Piśmiennictwo 50
Spis tabel 52
Spis wykresów 53
Aneks 54

Streszczenie

W pracy przedstawiam osobowość studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Niniejsza praca składa się z części teoretycznej i badawczej. Część teoretyczna jest przeglądem literatury dotyczącym problematyki osobowości. Zawiera definicję osobowości, wymienia i charakteryzuje najważniejsze teorie osobowości, do których należą teorie psychoanalityczne, psychodynamiczne, humanistyczne oraz pięcioczynnikowy model osobowości zwany „Wielką Piątką” (NEO-FFI) Paula T. Costa, i Roberta R. McCrae. Największą popularność także w Polsce zyskał właśnie PMO.

Ponadto omawiam rozwój fizyczny, poznawczy i społeczny jednostki oraz aspekt wczesnej dorosłości, który wyróżnia się spośród innych olbrzymim potencjałem rozwojowym, witalnością, kreatywnością i otwartością poznawczą.

Część druga badawcza zawiera w sobie metodologię badań własnych. Wyszczególniony zostały cel badań, jakim jest zbadanie natężenia cech osobowości studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie.

Wymienione zostały także pytania badawcze – jaki jest poziom: neurotyczności, ekstrawersji, otwartości, ugodowości oraz sumienności grupy badanych studentów zaocznych I roku Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie? Wymieniono i scharakteryzowano materiał badań oraz metody badań.

W części tej znajdują się także informacje na temat wyniku badań własnych dotyczących profilu osobowości studentów zaocznych I roku Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji badanych testem NEO – FFI.

Testy osobowości wykorzystuje się coraz powszechniej na potrzeby doboru personalnego. Dzieje się tak, dlatego że ocena osobowości ciągle odgrywa bardzo ważną rolę w podejmowaniu decyzji kadrowych, wprowadzaniu do pracy, umieszczaniu kandydata na właściwym miejscu w firmie oraz rozwoju kariery zawodowej młodego człowieka.

Liczba stron 56
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2009
4.7/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print