Osobowość studentów wyższej szkoły turystyki i rekreacji w Warszawie

Spis treści

Streszczenie………………………4
Wstęp………………………..5
1. Przegląd literatury…………………..6
1.1. Charakterystyka Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie…..6
1.2. Definicje i zakres pojęcia osobowość……………10
1.3. Przegląd najważniejszych teorii osobowości……………12
1.3.1. Teorie psychoanalityczne…………….12
1.3.2. Teorie psychodynamiczne……………….14
1.3.3. Teorie humanistyczne………………16
1.3.4. Pięcioczynnikowy model osobowości………….18
1.4. Charakterystyka wczesnej dorosłości……………24
2. Metodologia badań własnych……………….29
2.1. Cel badań, pytania badawcze……………….29
2.2. Materiał badań………………….29
2.3. Metody badań…………………..29
3. Wyniki badań własnych………………..31
3.1. Wyniki badań własnych………………..31
4. Podsumowanie wyników badań własnych…………..48
Piśmiennictwo…………………….50
Spis tabel…………………….52
Spis wykresów…………………….53
Aneks………………………54

Streszczenie

W pracy przedstawiam osobowość studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Niniejsza praca składa się z części teoretycznej i badawczej. Część teoretyczna jest przeglądem literatury dotyczącym problematyki osobowości. Zawiera definicję osobowości, wymienia i charakteryzuje najważniejsze teorie osobowości, do których należą teorie psychoanalityczne, psychodynamiczne, humanistyczne oraz pięcioczynnikowy model osobowości zwany „Wielką Piątką” (NEO-FFI) Paula T. Costa, i Roberta R. McCrae. Największą popularność także w Polsce zyskał właśnie PMO.

Ponadto omawiam rozwój fizyczny, poznawczy i społeczny jednostki oraz aspekt wczesnej dorosłości, który wyróżnia się spośród innych olbrzymim potencjałem rozwojowym, witalnością, kreatywnością i otwartością poznawczą.

Część druga badawcza zawiera w sobie metodologię badań własnych. Wyszczególniony zostały cel badań, jakim jest zbadanie natężenia cech osobowości studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie.

Wymienione zostały także pytania badawcze – jaki jest poziom: neurotyczności, ekstrawersji, otwartości, ugodowości oraz sumienności grupy badanych studentów zaocznych I roku Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie? Wymieniono i scharakteryzowano materiał badań oraz metody badań.

W części tej znajdują się także informacje na temat wyniku badań własnych dotyczących profilu osobowości studentów zaocznych I roku Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji badanych testem NEO – FFI.

Testy osobowości wykorzystuje się coraz powszechniej na potrzeby doboru personalnego. Dzieje się tak, dlatego że ocena osobowości ciągle odgrywa bardzo ważną rolę w podejmowaniu decyzji kadrowych, wprowadzaniu do pracy, umieszczaniu kandydata na właściwym miejscu w firmie oraz rozwoju kariery zawodowej młodego człowieka.

Liczba stron 56
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2009