Osobowościowe uwarunkowania percepcji pornografii u mężczyzn w wieku 20 – 30 lat

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I Zagadnienia seksualizmu męskiego i pornografii w świetle literatury
1.1 Seksuologia – rys historyczny i zakres problematyki
1.1.1 Historia seksuologii
1.1.2 Seksuologia – obszar tematyczny
1.2 Seksualizm mężczyzny
1.2.1 Seksualizm a erotyzm – zakres pojęciowy
1.2.2 Fizjologiczne mechanizmy męskiego pobudzenia seksualnego
1.2.3 Psychologiczne determinanty męskiego pobudzenia seksualnego
1.3 Zjawisko pornografii
1.3.1 Próby zdefiniowania pornografii
1.3.2 Oddziaływanie pornografii
1.3.3 Skutki pornografii
1.3.4 Męski model reakcji na pornografię
ROZDZIAŁ II Metodologia badań własnych
2.1 Cel i zakres badań
2.1.1 Cel badań
2.1.2 Hipotezy badawcze
2.2 Metody badań
2.2.1 Test ACL 37
2.2.2 Ankieta
2.2.3 Aparatura
2.2.4 Materiał bodźcowy
2.3 Grupa badawcza
2.4 Procedura przeprowadzenia badań
2.5 Metody statystycznej analizy danych
ROZDZIAŁ III Wyniki badań własnych
3.1 Wyniki obliczeń statystycznych
3.1.1 Wyniki porównania grup deklarujących różny stosunek do pornografii
3.1.2 Wyniki porównania mężczyzn samotnych i będących w związkach, którzy deklarują pozytywny stosunek do pornografii
3.1.3 Wyniki porównania mężczyzn samotnych i będących w związkach, którzy deklarują negatywny stosunek do pornografii
3.1.4 Relacja pomiędzy stosunkiem do prezentowanego materiału a byciem lub nie w związku partnerskim
3.2 Dyskusja wyników w świetle postawionych hipotez badawczych
3.2.1 Pierwsza hipoteza badawcza
3.2.2 Druga hipoteza badawcza
3.2.3 Trzecia hipoteza badawcza
3.2.4 Czwarta hipoteza badawcza
3.3 Wnioski
ZAKOŃCZENIE
PIŚMIENNICTWO

WSTĘP

Odbiór pornografii stał się w ciągu ostatniego pięćdziesięciolecia zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Niezaprzeczalny jest również fakt edukacyjnego oddziaływania, prezentowanych w szeroko rozumianych mediach, treści. Prowadzone na całym świecie badania nad wpływem jaki wywiera pornografia na funkcjonowanie jednostki i jej stosunków społecznych wykazały jej negatywny wpływ.

Jednak nie wszyscy ludzie podlegają takiemu samemu wpływowi. Nie wszyscy bowiem ludzie, którzy zetknęli się z pornografią mają do niej taki sam stosunek.

Ta właśnie różnica stanowi inspirację do badań, które stanowią podstawę niniejszej pracy. Celem, który przyświecał jej powstaniu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie jakie mechanizmy są odpowiedzialne za to, że pornografia oceniana jest w sposób pozytywny bądź negatywny.

Liczba stron 99
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Łódzki w Łodzi
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2001
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print