Ochrona środowiska a alternatywne źródła energii

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. Ochrona środowiska naturalnego
1.1. Istota i znaczenie ochrony środowiska
1.2. Rodzaje i źródła zanieczyszczenia środowiska naturalnego
2. Metodologia badań własnych
2.1. Cel pracy
2.2. Problemy badawcze pracy
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3. Alternatywne źródła energii
3.1. Zapotrzebowanie i rodzaje niekonwencjonalnych źródeł energii
3.2. Energia wiatru
3.2.1. Rozwiązania techniczne zespołów wiatrowych
3.2.2. Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce
3.3. Energia wody
3.3.1. Małe elektrownie wodne
3.3.2. Zasada działania MEW
3.4. Energia słońca
3.4.1. Metoda helioelektryczna
3.4.2. Elektrownie satelitarne
3.5. Biomasa i energia ze źródeł geotermalnych
4. Podsumowanie
Bibliografia
Wykaz tabel
Wykaz rysunków

Wstęp

Ewolucja życia organicznego na naszej planecie trwała miliardy lat. Ewolucja człowieka to zaledwie niewielki jego fragment. Człowiek rozumny powstał w środkowym plejstocenie około 100 tys. do 200 tys. lat temu. Jednakże dopiero w ostatnim bardzo krótkim okresie ludzkość stała się na tyle liczna i odpowiednio silna, że potencjalnie stanowi jeden z najbardziej niebezpiecznych organizmów jakie kiedykolwiek pojawiły się na Ziemi.

Człowiek zdał sobie nagle sprawę, że przez nieświadomą i niekontrolowaną eksploatację zasobów Ziemi może pozbawić się warunków do życia. Znamienne jest, iż człowiek w tej krytycznej dla losów ludzkości chwili, dla przemyślenia swojego stosunku do otaczającego go środowiska zwraca się bardziej ku ekologii, niż ku polityce i ekonomii, które dotychczas tradycyjnie wyznaczały i określały jego działanie na szeroką skalę.

Termin „ekologia” zaproponowany został przez niemieckiego uczonego Haeckela w 1873 r. i pochodzi od greckich słów oikos (dom, środowisko) lògos (nauka, wiedza).1

Określenie roli człowieka jako czynnika destrukcyjnego znalazło się w ostatnich czasach w centrum ogólnej uwagi. Przeobrażenia wywołane przez człowieka na naszej planecie spowodowały i powodują nadal zmiany składu atmosfery. Dotyczy to również rzek, jezior, oceanów. Przekształcając znaczne obszary Ziemi człowiek naruszył ogólne naturalne stosunki panujące w wodzie na lądzie i w powietrzu. Karczując lasy zmieniając szatę roślinną przez uprawy, stawiając tamy i regulując rzeki, wydobywając metale i minerały zmienił złożone stosunki między populacjami zwierząt, a ich naturalnym otoczeniem.

Marnotrawstwo zasobów, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby należą do zjawisk światowych. Powstały one na przestrzeni dziejów i były ubocznym skutkiem obejmowania przez człowieka Ziemi w swoje posiadanie.

Do czasów najnowszych zjawiska te miały charakter raczej lokalny, a skala ich oddziaływania była stosunkowo mała. Dziś mogą one objąć cały region lub kontynent w ciągu kilku dni jak to bywa w przypadku odpadów radioaktywnych.

Wydaje się, że w sprawach ludzkości jej istnienia osiągnęliśmy już moment w którym dla zapewnienia przeżycia społeczności ludzkiej wymagania ekologiczne stają się nadrzędne zarówno dla interesów jednostki jak i całych grup społecznych.

Praca ta jest próbą ukazania zagrożeń dla środowiska naturalnego płynących z konwencjonalnego sposobu pozyskiwania energii głównie poprzez spalanie paliw kopalnych. Temu problemowi poświęciłem rozdział pierwszy pracy. Nie jest to oczywiście jedyny powód i problem zanieczyszczenia środowiska. Jednakże biorąc pod uwagę skalę tego zjawiska na pewno największy, najpilniejszy i konieczny do zrealizowania. Jedną z dróg jego realizacji może być wykorzystanie w większym stopniu odnawialnych źródeł energii. Temu zagadnieniu poświęciłem rozdział trzeci w którym przedstawiłem najważniejsze rodzaje alternatywnych źródeł energii ich potencjał w kontekście zastąpienia nimi tradycyjnych źródeł energii.

W rozdziale drugim przedstawiłem metodologię badań, określiłem cel i zakres badań, wskazałem problemy badawcze.

Ostatni czwarty rozdział to podsumowanie.

Liczba stron 64
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Zielonogórski
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2002
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print