Ochrona wody w aglomeracji warszawskiej

Spis treści

Wstęp…………………..3

Rozdział I
Przepisy prawne obowiązujące w Polsce dotyczące ochrony wód……5
1.1. Ustawy i rozporządzenia…………….5
1.2. Umowy międzynarodowe……………8

Rozdział II
Bezpośrednie oddziaływanie na zanieczyszczenia wód……10
2.1. Główne czynniki przyczyniające się do zanieczyszczeń wód..10
2.2. Działalność przemysłowa………….15
2.3. Działalność rolnicza………………16

Rozdział III
Skutki zanieczyszczeń wód…………….19
3.1. Zanieczyszczanie wód……………..19
3.2. Sposoby ochrony wód…………..20
3.3. Zapobieganie zanieczyszczaniu wód………..20

Rozdział IV
Ochrona wód w aglomeracji warszawskiej………..25
4.1. Gospodarka wodno – ściekowa………..25
4.2. Osiągnięte rezultaty……………..30
4.3. Zadania na przyszłość……………..30

Zakończenie………………….33
Bibliografia……………………34

Wstęp

Woda stanowi jeden z podstawowych elementów kształtujących środowisko życia i warunkujących działalność człowieka. Jest ona zarówno artykułem pierwszej potrzeby, jak i środkiem utrzymania higieny, surowcem i środkiem produkcji przemysłowej oraz źródłem energii. Bez wody niemożliwe jest istnienie roślin i zwierząt. Woda jest substancją niezbędną do życia, niezbędna jest również dla życia człowieka.

Człowiek musi dziennie zużywać 2 do 3 litrów wody w pokarmach w postaci napojów, aby jego organizm mógł normalnie funkcjonować. Zawartość wody w cytoplazmie roślin wynosi około 75%, a u niektórych zwierząt nawet 90%. Wszystkie organizmy potrzebują wody. W życiu roślin niezbędna jest do wzrostu, rozwinięcia łodyg, liści i owoców. Zwierzęta pobierają dużo wody do budowy swego organizmu oraz do funkcjonowania. Dla niektórych roślin i zwierząt woda jest środowiskiem życia.

Woda jest najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie związkiem chemicznym i odgrywa ważną rolę jako rozpuszczalnik wielu substancji. Woda służy człowiekowi dla celów turystyki i wypoczynku. W większości procesów przemysłowych zużywane są duże ilości wody. Poza tym używa się jej do przenoszenia ciepła zarówno w chłodnictwie, jak i w ogrzewnictwie. Dzięki wodzie zamienia się energię cieplną, poprzez parę wodną, w energię mechaniczną. Jej znaczenie rośnie w miarę wzrostu poziomu cywilizacji społeczeństw, rozwoju miast, uprzemysłowienia i kultury rolnej.

Sprawą zasadniczą do poprawy jakości jest zapewnienie na terenie całego naszego kraju odpowiedniego do potrzeb zaopatrzenia w wodę o odpowiedniej jakości, przy zachowaniu naturalnej równowagi w środowisku.

Konieczne jest zatem wprowadzanie racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych, gdyż rosnące potrzeby muszą być pokrywane z zasobów, które nie zwiększają się, lecz w wyniku aktywności gospodarczej człowieka ulegają zmniejszaniu.

Dlatego w ostatnich latach nasiliła się konieczność prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki wodnej, tj. zabiegów podejmowanych w celu optymalizacji korzystania z wody, ochrony zasobów wodnych i zabezpieczenia przed jej zanieczyszczeniem.

Z uwagi na powyższe zagadnienie ochrony wody przed zanieczyszczeniami jest nader aktualne.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

Rozdział pierwszy omawia przepisy prawne obowiązujące w Polsce dotyczące ochrony wód. Scharakteryzowano w nim ustawy i rozporządzenia obowiązujące w Polsce oraz umowy międzynarodowe.

Rozdział drugi omawia bezpośrednie oddziaływanie na zanieczyszczenia wód. Scharakteryzowano w nim główne czynniki przyczyniające się do zanieczyszczeń wód, działalność przemysłową a także działalność rolniczą.

Rozdział trzeci omawia skutki zanieczyszczeń wód. Scharakteryzowano w nim zanieczyszczanie wód, sposoby ochrony wód oraz sposoby zapobiegania zanieczyszczaniu wód.

Rozdział czwarty omawia ochronę wód w aglomeracji warszawskiej. Scharakteryzowano w nim gospodarkę wodno – ściekową, osiągnięte rezultaty oraz zadania na przyszłość.

Liczba stron 36
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2005
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print