Ocena działalności spółki Barlinek w latach 2014-2016 na podstawie analizy finansowej i analizy strategicznej

Liczba stron: 105

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2017

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. Teoretyczne podstawy analizy finansowej 6
1.1. Istota i metody analizy finansowej 6
1.2. Wstępna analiza danych ze sprawozdań finansowych oraz struktura kapitałowo- majątkowa 14
1.3. Analiza wskaźnikowa danych bilansu i rachunku zysku i strat 18
1.4. Analiza porównawcza oparta na wzorcowych układach nierówności wskaźników33 1.5. Analiza piramidalna rentowności przedsiębiorstwa 36

ROZDZIAŁ 2. Rola analizy strategicznej oraz wybrane metody 43
2.1. Rola analizy strategicznej. 43
2.2. Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa 44
2.3. Analiza otoczenia konkurencyjnego za pomocą „pięciu sił” M.E. Portera 48
2.4. Analiza kluczowych czynników sukcesu 51
2.5. Analiza SWOT 55

ROZDZIAŁ 3. Analiza i ocena działalności finansowej spółki Barlinek 58
3.1. Rys historyczny spółki Barlinek oraz wstępna analiza sprawozdań finansowych. 58
3.2. Analiza wskaźnikowa danych z raportów spółki Barlinek 75
3.3. Porównanie wyników analizy wskaźnikowej z wzorcowymi 85
3.4. Piramidalna analiza rentowności kapitału własnego spółki Barlinek 87

ROZDZIAŁ 4. Analiza i ocena działalności strategicznej spółki Barlinek 90
4.1. Analiza makroekonomiczna spółki Barlinek 90
4.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego spółki Barlinek 96
4.3. Analiza potencjału strategicznego spółki Barlinek 98
4.4. Ocena pozycji strategicznej spółki Barlinek 100

ZAKOŃCZENIE 103
BIBLIOGRAFIA 105
SPIS TABLIC 107
SPIS RYSUNKÓW 108
STRESZCZENIE 109

WSTĘP

Głównym celem pracy jest ocena średniej wielkości spółki działającej na polskim rynku podłogi drewnianej. Jako wyznaczniki oceny spółki posłużyły wyniki badań analizy finansowej i strategicznej. Dla pełnego zrozumienia i trafnej interpretacji wyników badań, należy patrzeć na przedsiębiorstwo jak na „żywy organizm działający w permanentnej turbulencji”. Traktując niejednokrotnie wyniki badań analizy jakościowej uważniej aniżeli analizy ilościowej. Tak interpretowana analiza daje podstawy do trafnych decyzji inwestycyjnych i prawidłowych prognoz na przyszłość.

Hipoteza badawcza pracy zakłada: „Wzrost wartości spółki Barlinek w toku trwającej dobrej koniunktury rynku budowlanego.” Dowód na słuszność założonej hipotez przedstawiono w rozdziale trzecim, gdzie zaprezentowano raporty wraz z analizą finansową działalności spółki w badanym okresie oraz w rozdziale czwartym, który przedstawia dynamikę rynku budowlanego w Polsce.

Wszystkie wyliczenia, jakie zawiera praca zostały uzupełnione spojrzeniem jakościowym na badane przedsiębiorstwo jak i otaczającą go rzeczywistość gospodarczą. Zarówno w kwestii mikro – czyli dotyczącą samego przedsiębiorstwa jak makro – dotyczących wszystkich składników gospodarczych otaczających przedsiębiorstwo i wpływających bezpośrednio lub pośrednio na jego działalność. Owa praca skupia się tylko na pewnych obszarach badawczych wnikając w istotę zachodzących kierunków zmian. Za pomocą dostępnych narzędzi analitycznych wybrane obszary zostają poddane ocenie i interpretacji. Poziom nauki z dziedziny analizy ekonomicznej daje duże możliwości porównania uzyskanych wyników z oczekiwanymi wzorcowymi, jakie nakreśla ekonomia.

Na ile owe oceny są prawidłowe po części weryfikuje rzeczywistość gospodarcza. Niezależnie jednak od tego rynek wymusza na analitykach dążenie do jak najdokładniejszej i jak najszybszej analizy zjawisk zachodzących na rynku, by móc prawidłowo oceniać rzeczywistość gospodarczą poszczególnych przedsiębiorstw, a zatem, by prawidłowo nakreślać trendy rozwoju bądź schyłku firmy. Rynek i zasady racjonalnego gospodarowania dają tę wielką możliwość działania w tym obszarze z racji złożoności zjawisk ekonomiczno- gospodarczych. Dołączając do tego obszar działalności politycznej, która nierozerwalnie związana jest z działalnością gospodarczą i zasadami funkcjonowania rynku. Daje to naprawdę duże możliwości do działania i odkrywania nowych nieznanych obszarów analizy ekonomicznej.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print