Finansowanie jednostki budżetowej na przykładzie ośrodka pomocy społecznej

Liczba stron: 56

Nazwa Szkoły Wyższej: WSSE w Warszawie

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2004

Spis Treści

WSTĘP 3
Rozdział 1 ZARYS HISTORYCZNY POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 5
1. Definicja pomocy społecznej 5
2. Prawne podstawy działalności OPS 7
3. Podopieczni OPS 10
Rozdział 2 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE 11
Charakterystyka Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa Praga Południe 11
Rola i zadania OPS 13
Plan i budżet OPS 21
Finansowanie zadań własnych i zleconych OPS 24
Rozdział 3 RACHUNKOWOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE 36
Przyjęte zasady rachunkowości 36
Księgi rachunkowe 42
Wycena aktywów i pasywów 46
Sporządzanie sprawozdań finansowych 50
ZAKOŃCZENIE 54
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS SCHEMATÓW, TABEL I WYKRESÓW 58

Wstęp

Cywilizacja rodzi coraz to nowe problemy, z którymi nowoczesne społeczeństwo z trudem sobie radzi, stąd świadczenie pomocy staje się poważnym wyzwaniem. Państwo w walce z różnymi przejawami patologii społecznej powołuje odpowiednie instytucje i angażuje coraz większe środki publiczne. Zgodnie z obowiązującym prawem, kluczową rolę pełnią ośrodki pomocy społecznej. W pracy przedstawiono funkcjonowanie takiego ośrodka, który stanowi przykład finansowych i organizacyjnych dylematów. W sensie organizacyjno – prawnym Ośrodek jest jednostką budżetową – działa na podstawie art. 18 ustawy o finansach publicznych. Finansowanie jednostek budżetowych poprzez dotacje odbywa się w granicach zgromadzonych zasobów pieniężnych budżetu. Powoduje to, że jednostki zobowiązane są do terminowej i pełnej realizacji dochodów budżetowych oraz celowego, oszczędnego i planowanego wydatkowania środków.

Głównym celem pracy jest przedstawienie gospodarki finansowej i rachunkowości jednej z dziedzin polityki społecznej państwa – pomocy społecznej na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej działającego na terenie Pragi Południe. Praca jest studium ukazującym działalność jednostki budżetowej gdzie podstawą takiej jednostki jest plan finansowy, czyli plan dochodów i wydatków.

Przedmiotem zainteresowania są nakłady finansowe ponoszone na różne formy pomocy społecznej. Podstawowym źródłem informacji o nakładach budżetowych na pomoc społeczną w dzielnicy Warszawa Praga Południe są okresowe sprawozdania finansowe, natomiast dostarczenie danych liczbowych wyrażonych w pieniądzu o wykonaniu budżetu, niezbędnych do analizy, kontroli i planowanie budżetu, oraz podejmowanie decyzji o charakterze gospodarczym jest zadaniem rachunkowości.

Celem pośrednim jest pokazanie doniosłej roli rachunkowości w zarządzaniu finansami publicznymi. Prowadzenie rachunkowości oznacza obowiązek ewidencji zdarzeń gospodarczych według jednolitych zasad i reguł wypracowanych przez naukę rachunkowości oraz usankcjonowanych prawem. Tak sformułowanemu celowi głównemu i pośredniemu podporządkowany został układ pracy i treść kolejnych rozdziałów. Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym przedstawiony jest ogólny zarys historyczny pomocy społecznej w Polsce od XVI wieku do 1990 roku. Przedstawia główne założenia ustawy z 16 sierpnia 1923 roku o opiece społecznej.

W rozdziale drugim omówione zostało finansowanie pomocy społecznej na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe. Zawarto w nim charakterystykę ośrodka, rolę i zadania, oraz finansowanie zadań własnych i zleconych.

Rozdział trzeci poświęcony jest rachunkowości jednostki budżetowej. Za zgodą Dyrektora Ośrodka w pracy wykorzystano niezbędne materiały oraz dostępną literaturę z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz inne obowiązujące akty normatywne.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print