Ocena działalności Elektrowni xxx S.A. na podstawie sprawozdań finansowych

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I
MERYTORYCZNE PODSTAWY ZASAD SPORZĄDZANIA ANALIZ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 6
1.1. Ogólne pojęcie analizy 6
1.2. Rodzaje analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie 7
1.3. Istota, przedmiot i miejsce analizy finansowej w przedsiębiorstwie 9
1.4. Materiały źródłowe analizy finansowej 13

ROZDZIAŁ II
SPOSOBY PRZEPROWADZANIA ANALIZY FINANSOWEJ I METODY PREZENTACJI UZYSKANYCH WYNIKÓW 17
2.1. Podstawy merytoryczne analizy sprawozdań finansowych 17
2.1.1. Analiza bilansu 17
2.1.2. Rachunek zysków i strat 24
2.1.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 28
2.2. Istota analizy wskaźnikowej 36
2.2.1. Wskaźniki płynności finansowej 39
2.2.2. Wskaźniki sprawności działania 41
2.2.3. Wskaźniki stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa 44
2.2.4. Wskaźniki rentowności 46
2.3. Inne metody oceny finansowej przedsiębiorstw 51
2.3.1. Metoda quick testu 51
2.3.2. Metoda dyskryminacji 53
2.3.3. Model Altmana 56
2.4. Formy prezentacji wyników analizy finansowej 57
2.5. Wykorzystanie komputerów w analizie finansowej 60

ROZDZIAŁ III
ANALIZA FINANSOWA ELEKTROWNI xxx S.A. NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 64
3.1. Profil spółki 64
3.2. Analiza sprawozdań finansowych Elektrowni xxx S.A. 67
3.2.1. Struktura kapitałowo – majątkowa Elektrowni xxx S.A. 67
3.2.2. Analiza rachunku zysków i start Elektrowni xxx S.A. 73
3.2.3. Badanie sprawozdań o przepływach środków pieniężnych Elektrowni xxx S.A. 76
3.3. Analiza wskaźnikowa Elektrowni xxx S.A. 81
3.3.1. Badanie płynności finansowej Elektrowni xxx S.A. 81
3.3.2. Analiza sprawności działania Elektrowni xxx S.A. 84
3.3.3. Analiza stopnia zadłużenia Elektrowni xxx S.A. 87
3.3.4. Ocena poziomu rentowności Elektrowni xxx S.A. 90
3.4. Badanie sytuacji finansowej Elektrowni xxx S.A. za pomocą uproszczonych metod 93
3.4.1. Wykorzystanie metody quick testu do oceny Elektrowni xxx S.A. 93
3.4.2. Zastosowanie metody dyskryminacji do badania Elektrowni xxx S.A. 94
3.4.3. Zastosowanie modelu Altmana w badaniu sytuacji finansowej Elektrownia xxx S.A. 97

PODSUMOWANIE 98
BIBLIOGRAFIA 101
SPIS TABLIC 103
SPIS WYKRESÓW 105
SPIS SCHEMATÓW 105
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 106
ZAŁĄCZNIKI 107

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print