Nowe trendy wychowania przedszkolnego

Liczba stron: 44

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2006

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp……………………..3

Rozdział I
Zadania wychowania przedszkolnego w Polsce………5
1.1. Organizacja procesu adaptacji dziecka w przedszkolu………5
1.2. Podstawa programowa……………..9
1.3. Znaczenie wychowania przedszkolnego………….13

Rozdział II
Działalność współczesnego przedszkola…………..18
2.1. Cele działania…………………18
2.2. Formy pracy z dzieckiem przedszkolnym………..23
2.2.1. Zabawa…………………23
2.2.2. Umuzykalnianie……………..26
2.2.3. Zabawy FundaMentalne……………29
2.3. Rola nauczyciela – wychowawcy…………….30

Rozdział III
Współczesne metody wychowania przedszkolnego…….. 32
3.1. Edukacja przedszkolna metodą M. Montessori……….32
3.2. Edukacja przedszkolna metodą „Dobrego Startu”……….33
3.3. Edukacja przedszkolna „Przez Przeżywanie”………36
3.4. Edukacja ekologiczna w przedszkolu………….37

Zakończenie…………………41
Bibliografia…………………..43

Wstęp

Człowiek jest istotą społeczną. Poza społeczeństwem nie może zaspokajać potrzeb ani realizować swych możliwości rozwojowych. Jego uczenie się nie zachodzi w izolacji. Każdy człowiek kształtuje swoją osobowość, zdobywa wiedzę i umiejętności, rozwija się w kontaktach z innymi.

Wszystko, co dzieje się wokół człowieka szczególnie, gdy jest on młody, wywiera na niego wpływ. Mają na to przede wszystkim znaczenie: dom rodzinny, przedszkole i szkoła jako pierwsze tereny największych wpływów, ale oczywiście nie jedyne, gdyż różnorodne przygodne okoliczności dnia codziennego stwarzają okazję do kontaktów wywierających znaczny wpływ na osobowość człowieka.

Rozwój osobowości każdego dziecka zachodzi w ciągu całego życia. Chodzi w nim o ciągłe, występujące przez całe życie realizowanie siebie.

Każdy człowiek stopniowo odkrywa siebie, poznaje swoje możliwości, zdolności, upodobania i dąży do ich realizowania oraz wykorzystania. Właśnie w tym odkrywaniu siebie, poznawaniu możliwości w realizowaniu ich należy pomóc dzieciom poprzez wychowanie.

Wychowywać dziecko to znaczy pomagać mu w rozwoju. Dobre wychowanie powinno prowadzić do zmian w zachowaniu jednostki, opartych na jej indywidualnym doświadczeniu.

Wychowanie jak i nauczanie jest pewnym rodzajem oddziaływania na stymulację rozwoju. Chodzi o to by każde dziecko jak najpełniej wykorzystywało swoje możliwości rozwojowe.

W wychowaniu chodzi o trwałość pozytywnych zmian i o to, by nie występowały one jedynie w warunkach kontrolowanych. Dobre wychowanie powinno pomagać stymulować rozwój, pobudzać go, zmierzać do tego, by człowiek nie zaniedbywał możliwości rozwojowych, a w życiu swoim jak najpełniej je realizował.

Z uwagi na powyższe tematyka wychowania przedszkolnego jest ciągle aktualna. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie współczesnych metod wychowania przedszkolnego. Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano zadania wychowania przedszkolnego w Polsce. Organizację procesu adaptacji dziecka w przedszkolu, podstawę programową oraz znaczenie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale drugim omówiono działalność współczesnego przedszkola. Cele działania oraz z formy pracy (zabawa, umuzykalnianie) z dzieckiem przedszkolnym.

W rozdziale trzecim przestawiono współczesne metody wychowania przedszkolnego. Edukację ekologiczną w przedszkolu.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print