Niepowodzenia szkolne uczniów klas I-III

Liczba stron: 62

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM 6
1.1 Charakterystyka dziecka w młodszym wieku szkolnym 6
1.2 Rozwój poznawczy 7
1.3 Rozwój fizyczny 9
1.4 Rozwój społeczno-emocjonalny 10

2. CHARAKTERYSTYKA TRUDNOŚCI W NAUCE UCZNIÓW KLAS I-III – STUDIUM LITERATURY PRZEDMIOTU 13
2.1 Pojęcie, typologia fazy narastania trudności i niepowodzeń w nauce 14
2.2 Czynniki warunkujące powstanie i rozwój trudności w nauce 18
2.3 Wymagania współczesnej szkoły w stosunku do dzieci klas I-III 23

3. MOŻLIWOŚCI POKONYWANIA TRUDNOŚCI I NIEPOWODZEŃ W NAUCE 26
3.1 Możliwości pokonywania trudności i zapobiegania niepowodzeniom w nauce 26
3.2 Rola nauczania początkowego w edukacji dzieci 33
3.3 Rola domu rodzinnego a niepowodzenia szkolne uczniów 37

4. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 40
4.1 Cel i przedmiot badań 40
4.2 Problemy badawcze 40
4.3 Hipotezy robocze 41
4.4 Zmienne 42
4.5 Wskaźniki 42
4.6 Metody, techniki i narzędzia badawcze 42
4.7 Charakterystyka terenu badawczego 44

5. PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 45
5.1 Związek między sytuacją materialną rodziny a niepowodzeniami szkolnymi dzieci 45
5.2 Związek między tradycjami edukacyjnymi w rodzinie a niepowodzeniami szkolnymi dzieci 47
5.3 Związek między strukturą rodziny a niepowodzeniami szkolnymi dzieci 48
5.4 Związek między czasem poświęconym dzieciom a niepowodzeniami szkolnymi dzieci 49
5.5 Związek między zachowaniem dziecka na zajęciach a niepowodzeniami szkolnymi dzieci 52

PODSUMOWANIE 54
Bibliografia 56
Spis tabel 58
Załącznik 59

Praca magisterska pt. „Niepowodzenia szkolne uczniów klas I-III” jest dogłębną analizą problemu trudności w nauce u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Począwszy od omówienia ogólnych cech rozwoju dzieci w tym wieku, praca bada specyficzne problemy i przeszkody, z jakimi uczniowie mogą się spotkać na początku swojej edukacyjnej drogi. Zrozumienie trudności, z jakimi borykają się uczniowie na początku szkoły, jest kluczowe dla zidentyfikowania skutecznych strategii wsparcia, które mogą pomóc im przekształcić te wczesne wyzwania w sukcesy.

W pierwszym rozdziale pracy skupiono się na ogólnej charakterystyce rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zapewnia to solidne podstawy do zrozumienia, na jakim etapie rozwoju są dzieci, gdy zaczynają doświadczać trudności w nauce. Rozdział ten obejmuje analizę rozwoju poznawczego, fizycznego i społeczno-emocjonalnego, które są nieodłącznie powiązane z procesem uczenia się.

W drugim rozdziale, praca skupia się na specyficznych trudnościach w nauce, które mogą napotkać uczniowie klas I-III. Rozdział ten bada przyczyny i skutki niepowodzeń szkolnych, a także role, jakie odgrywa współczesna szkoła w kontekście tych wyzwań. W trzecim rozdziale, praca skupia się na możliwościach pokonywania trudności i zapobiegania niepowodzeniom szkolnym. Omówiona jest rola nauczania początkowego w edukacji dzieci oraz rola rodziny w kontekście niepowodzeń szkolnych.

Czwarty rozdział dotyczy metodyki przeprowadzonych badań własnych, zawiera opis celu, problemów badawczych, hipotez, zmiennych oraz narzędzi badawczych. W końcowym, piątym rozdziale, zaprezentowane są wyniki badań własnych, które pokazują związki między różnymi czynnikami a niepowodzeniami szkolnymi dzieci.

Ta praca ma na celu przyczynić się do zrozumienia i rozwiązania problemu niepowodzeń szkolnych uczniów klas I-III, poprzez dogłębne zbadanie przyczyn i skutków, a także przez identyfikację skutecznych strategii i praktyk, które mogą pomóc dzieciom pokonać trudności w nauce.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print