Niepowodzenia szkolne uczniów w opinii nauczycieli zespołu szkół w xy

Liczba stron: 90

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2006

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp…………………… 4

I. TEORETYCZNE UJĘCIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH …….. 6
1.1 . Ogólne pojęcie niepowodzeń szkolnych………… 6
1.2. Podział przyczyn niepowodzeń szkolnych…………. 13
1.2.1. Przyczyny społeczno – ekonomiczne niepowodzeń szkolnych…. 15
1.2.2. Biopsychiczne przyczyny niepowodzeń szkolnych…….. 20
1.2.3. Pedagogiczne przyczyny niepowodzeń szkolnych……… 29
1.3. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych jako przyczyna niepowodzeń szkolnych…………………. 34
1.4. Koncepcje radzenia sobie z niepowodzeniami szkolnymi………. 35
1.5. Skutki niepowodzeń szkolnych uczniów…………. 40

II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH………… 43
2.1.Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych………. 43
2.2. Cel i przedmiot badań własnych……………… 45
2.3. Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych……….. 46
2.4. Problemy badawcze……………….. 49
2.5. Metody, techniki, narzędzia badawcze……………. 50
2.6. Organizacja i teren badań……………….. 55

III. ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ….. 57
3.1. Omówienia wyników ankiety……………… 57
3.2. Niepowodzenia szkolne w definicjach nauczycieli………. 60
3.3. Przyczyny niepowodzeń szkolnych w opinii nauczycieli…….. 63
3.3.1. Biopsychiczne przyczyny niepowodzeń uczniów……….. 64
3.3.2. Środowiskowe przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów….. 66
3.3.3. Pedagogiczne przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów……. 70
3.4. Skutki niepowodzeń szkolnych uczniów w opinii nauczycieli……. 75
3.5. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów w opinii nauczycieli… 78
ZAKOŃCZENIE………………. 81
BIBLIOGRAFIA……………….. 84
ZAŁĄCZNIKI………………… 88
SPIS RYSUNKÓW……………….. 90

WSTĘP

Zdobywanie wiedzy jest jednym z najbardziej skomplikowanych rodzajów ludzkiej działalności, w której uczestniczą w określonych warunkach uczeń i nauczyciel. Skomplikowane są również środki decydujące o sukcesach lub niepowodzeniach tej działalności.

Z względu na zmieniające się warunki życia, nowe zdobycze nauki, rozwój techniki i wielu innych zmian w otaczającym nas świecie, istnieje konieczność dokładnego poznania różnych czynników, od których zależą efekty dydaktyczne i wychowawcze działalności szkoły.

Niepowodzenia szkolne jako zjawisko występują od czasów, kiedy uczenie się przybrało formę zorganizowanego instytucjonalnego kształcenia. Wraz z tempem rozwoju szkolnictwa, wzrasta rozmiar niepowodzeń szkolnych. Wykształcenie jest obecnie warunkiem przystosowania jednostki do nieustannie rosnących wymagań społecznych.

Prawidłowe funkcjonowanie w różnych rolach społecznych, w tym również w roli ucznia, jest ważnym czynnikiem w kształtowaniu osobowości dziecka. Podstawowymi wskaźnikami funkcjonowania w roli ucznia są: postępy w nauce oraz w miarę dobre kontakty z rówieśnikami i nauczycielami na terenie szkoły. Brak harmonii w realizacji tych wskaźników, świadczyć może o występowaniu niepowodzeń szkolnych.

W Polsce 10% -15% populacji uczniowskiej nie radzi sobie z opanowaniem wymagań programowych. W niektórych krajach nawet, co trzeci uczeń nie kończy szkoły obowiązkowej. Spora część (ok.10% – 25%) kończy ją z rocznym lub dwuletnim opóźnieniem.

Bezwzględnie należy dążyć do ograniczenia niepowodzeń szkolnych, nawet częściowego, to jest jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej edukacji, ponieważ ma decydujący wpływ na dalsze losy uczniów. Niepowodzenia szkolne nabierają coraz szerszego znaczenia a przeciwdziałanie temu zjawisku i zwalczanie go staje się jednym z ważniejszych problemów, wobec których stoi szkoła i nauczyciele.

Moja praca będzie poświęcona omówieniu niepowodzeń szkolnych w kontekście tego, jaką wiedzę na ich temat oraz jakie doświadczenia w pracy z uczniami doznającymi niepowodzenia szkolne, mają wybrani nauczyciele z Zespołu Szkół w XY. Owi nauczyciele zostali wybrani za pomocą ankiety skierowanej do uczniów, z którymi, na co dzień pracują. Nauczyciele Ci, mają różny staż pracy w szkolnictwie (od 7 miesięcy do 25 lat), różne stopnie awansu zawodowego (od stażysty do dyplomowanego), nauczają różnych przedmiotów, dzięki czemu niniejsza praca ma charakter przeglądowy a równocześnie ciekawy.

W pierwszym rozdziale mojej pracy przybliżę terminologię związaną z zagadnieniem niepowodzeń szkolnych, omówię ich przyczyny oraz skutki, a także teoretyczne koncepcje przeciwdziałania im. Opierać się będę na opiniach specjalistów (psychologów, pedagogów oraz socjologów) zajmujących się omawianym problemem.

W rozdziale drugim zajmę się przedstawieniem metodologii badań, które następnie przeprowadzę wśród nauczycieli Zespołu Szkół w XY. W rozdziale trzecim szczegółowo omówię i zinterpretuję uzyskane wyniki, co pozwoli mi na sformułowanie wniosków, które dadzą obraz interesującego mnie zagadnienia niepowodzeń szkolnych w opinii nauczycieli.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print