Narkomania wśród młodzieży na przykładzie szkoły ponadpodstawowej

Liczba stron: 77

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 3
Rozdział I.
Teoretyczne podstawy problemu narkomanii w świetle literatury
1.1. Narkomania – wyjaśnienie zagadnienia w literaturze przedmiotowej 5
1.2. Dane statystyczne dotyczące spożywania narkotyków wśród polskiej młodzieży 20
1.3. Przyczyny narkomanii wśród młodzieży 22
1.4. Sposoby zapobiegania zjawisku narkomanii 25

Rozdział II.
Założenia metodologiczne badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań 27
2.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze 28
2.3. Zmienne i ich wskaźniki 32
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 35
2.5. Teren, organizacja i przebieg badań 39

Rozdział III.
Narkomania wśród młodzieży w świetle wyników badań własnych
3.1. Charakterystyka badanej populacji 41
3.2. Analiza i interpretacja wyników badań 44
3.3. Podsumowanie badań. Wnioski  64

Zakończenie  68
Bibliografia  71
Streszczenie  72
Spis tabel i wykresów 75
Aneks  77

Praca licencjacka zatytułowana „Narkomania wśród młodzieży na przykładzie szkoły ponadpodstawowej” stanowi dogłębne badanie problemu uzależnienia od narkotyków wśród młodzieży w Polsce. Niniejsza praca ma na celu zrozumienie skomplikowanego zjawiska narkomanii, koncentrując się na szczególnej grupie – młodzieży w wieku szkolnym.

Pierwszy rozdział poświęcony jest teoretycznym podstawom problemu narkomanii, wyjaśniając to zagadnienie w świetle literatury przedmiotowej. Zawarte są tu informacje dotyczące narkomanii, danych statystycznych na temat spożywania narkotyków wśród polskiej młodzieży, przyczyn narkomanii wśród młodzieży oraz sposobów zapobiegania temu zjawisku.

Drugi rozdział skupia się na założeniach metodologicznych badań własnych, w tym przedmiocie i celu badań, problemach badawczych i hipotezach roboczych, zmiennych i ich wskaźnikach, metodach, technikach i narzędziach badawczych oraz terenie, organizacji i przebiegu badań.

Trzeci rozdział jest poświęcony wynikom badań własnych na temat narkomanii wśród młodzieży. Zawiera charakterystykę badanej populacji, analizę i interpretację wyników badań, a także podsumowanie badań i wnioski.

Praca kończy się zakończeniem, bibliografią oraz spisem tabel i wykresów.

Badanie to jest nie tylko istotne z punktu widzenia nauki, ale ma również realne zastosowanie praktyczne, które może pomóc w zapobieganiu narkomanii wśród młodzieży. Wiedza ta jest niezbędna dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, rodziców i wszystkich, którzy pracują z młodzieżą, aby lepiej zrozumieć problem narkomanii i jak skutecznie mu przeciwdziałać.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print