Metody wychowawcze preferowane przez rodziców uczniów klas I i III szkoły podstawowej

Liczba stron: 125

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp
I WYCHOWANIE JAKO JEDNA Z FORM ODDZIAŁYWANIA NA OSOBOWOŚĆ DZIECKA
1.1. Koncepcje wychowania z perspektywy pedagogicznej …… 5
1.2. Definicje wychowania w literaturze pedagogicznej ……… 8
1.3. Rola oddziaływań wychowawczych ……………16
1.4. Oddziaływania wychowawcze w świetle koncepcji pedagogicznych …………19

II METODA WYCHOWAWCZA JAKO CAŁOŚCIOWY SPOSÓB WPŁYWU NA AKTYWNOŚĆ WYCHOWANKA
2.1. Pojęcie metody wychowania w ujęciu pedagogicznym ……26
2.2. Klasyfikacje i charakterystyka metod wychowania …………28
2.3. Pojęcie stylu wychowania i jego rodzaje ………………53
2.4. Oddziaływania wychowawcze rodziców …58

III PREZENTACJA BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Przedmiot, cele badań …………………………63
3.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 64
3.3. Teren i przedmiot badań ……………………………70
3.4. Charakterystyka badanej populacji …………………71
3.5. Pytania badawcze, hipotezy ………………………74
3.6. Próba weryfikacji hipotez ………………… 76
Podsumowanie i wnioski ………………………… 101

Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneksy

WSTĘP

Problem rodziny poruszany był w literaturze przedmiotu przez wielu znanych i cenionych autorów. Przypisywano jej wyjątkowe znaczenie w życiu każdego człowieka: dorosłego jak i noworodka. Rodzina bowiem splata się ściśle z losem każdej jednostki. To ona jest mu potrzebna od narodzin aż do śmierci, dostarczając – jeśli funkcjonuje prawidłowo – wiele wartości wręcz nieocenionych. Stanowi również niezwykle ważny czynnik w kształtowaniu się osobowości dziecka. Każde dziecko chce być kochane, chciane i potrzebne w domu. Stosowane przez rodziców różne środki wychowawcze w sposób zamierzony bądź niezamierzony pozostawiają na jego psychice trwały ślad uczuciowy. Dobre stosunki dziecka z rodzicami rodzą poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa, które ułatwia rozwinięcie jego ambicji, planów na przyszłość i społecznego zaangażowania. Potrzeba uznania społecznego jest zaspokajana przez pozytywne kontakty uczuciowe z bliskimi. U dziecka tę funkcję spełniają bądź powinni spełniać rodzice, ale tylko wtedy jeśli akceptują swoje dziecko, odnoszą się do niego życzliwie, zapewniają pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych. W przypadku, gdy określona potrzeba dziecka jest w sposób niewłaściwy zaspokajana lub w ogóle, wówczas fakt ten znajduje odzwierciedlenie w jego niestosownym zachowaniu.

Duży wpływ na zachowania dzieci mają także metody wychowawcze stosowane przez rodziców, którym została poświęcona niniejsza praca. Celem tej pracy jest ukazanie, jakie metody wychowania są preferowane przez rodziców uczniów klas I i III szkoły podstawowej. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale I dokonuje się ogólnej charakterystyki wychowania. Mówi się tam m.in. o koncepcjach wychowania z perspektywy pedagogicznej, rozpatrywanych od czasów pierwotnych do współczesności. Szeroko omawia się trudny do jednoznacznego określenia termin „wychowanie”, definiowany w literaturze przedmiotu przez wielu znanych i cenionych autorów. W zakończeniu rozdziału omówiona zostaje rola oddziaływań wychowawczych oraz przytoczone zostają oddziaływania wychowawcze w świetle koncepcji pedagogicznych autorstwa m.in. Janusza Korczaka czy Celestyna Freineta. Rozdział II poświęcony został metodzie jako całościowemu sposobowi wpływu na aktywność wychowanka. Prezentuje się w nim różne sposoby rozumienia pojęcia metody oraz podaje rozmaite ich klasyfikacje. Następnie dokonuje się szerokiej charakterystyki poszczególnych metod wychowania. Zwraca się również uwagę m.in. na pojęcie stylu wychowania i jego rodzaje. Na zakończenie omówione zostało zagadnienie dotyczące oddziaływań wychowawczych rodziców.

Rozdział III zawiera zagadnienia metodologii badań zawierające dane o: przedmiocie i celach badań, problemach badawczych i hipotezach, a ponadto charakterystykę metod i technik badawczych oraz terenu badań i badanej grupy. Na zakończenie omówiona została analiza danych uzyskanych z przeprowadzonych badań.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print