Kobieta jako ofiara przemocy domowej

Liczba stron: 85

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Śląski

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

Wstęp

Rozdział pierwszy – Przemoc – próba zdefiniowania zjawiska

1.1.Definicje przemocy
1.2.Formy przemocy
1.3. Mity o przemocy domowej
1.4.Perspektywa prawna przemocy domowej
1.5.Cykl przemocy

Rozdział drugi – Charakterystyka zjawiska przemocy wobec kobiet
2.1. Uwarunkowania przemocy wobec kobiet
2.2. Konsekwencje przemocy stosowanej wobec kobiet
2.3. Możliwości wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy domowej
2.4. Pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy domowej
2.5. Zapobieganie przemocy domowej

Rozdział trzeci – Metodologia badań własnych
3.1. Problematyka badań
3.2. Przedmiot i cel badań
3.3. Hipoteza badawcza
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.5. Organizacja badań oraz charakterystyka badanej grupy

Rozdział czwarty – Kobieta jako ofiara przemocy domowej. Analiza uzyskanych wyników
4.1. Przedział wiekowy ofiar przemocy
4.2. Stopień pokrewieństwa ze sprawcą oraz wykształcenie kobiety – ofiary przemocy
4.3. Formy przemocy w świetle wyników badań
4.4. Dlaczego ofiara przemocy pozostaje w związku z jej sprawcą?
4.5. Reakcja ofiary na przemoc
4.6. Częstotliwość przemocy
4.7. Sieć wsparcia
4.8. Wpływ alkoholu oraz innych środków odurzających na przemoc
4.9. Kim jest ofiara przemocy i kim jest jej sprawca?

Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Aneksy

Praca magisterska zatytułowana „Kobieta jako ofiara przemocy domowej” jest złożonym i dogłębnym badaniem na temat przemocy domowej i jej wpływu na kobiety.

Wstęp do pracy wprowadza czytelnika w temat, omawiając cel pracy, problem badawczy, cel badania, jego założenia i metodykę.

Rozdział pierwszy zawiera próbę zdefiniowania przemocy, analizując różne definicje przemocy, jej formy, mity o przemocy domowej, perspektywę prawną oraz omawiając cykl przemocy.

Rozdział drugi skupia się na charakterystyce zjawiska przemocy wobec kobiet. Omawia uwarunkowania przemocy wobec kobiet, konsekwencje takiej przemocy, możliwości wsparcia dla kobiet będących ofiarami przemocy domowej, pomoc terapeutyczną oraz prewencję przemocy domowej.

Rozdział trzeci skupia się na metodologii badań własnych, w tym na problematyce badań, celu i przedmiocie badań, hipotezie badawczej, metodach, technikach i narzędziach badawczych oraz na organizacji badań i charakterystyce badanej grupy.

Rozdział czwarty, to analiza wyników badań dotyczących kobiet jako ofiar przemocy domowej. Obejmuje on takie kwestie, jak przedział wiekowy ofiar przemocy, stopień pokrewieństwa ze sprawcą, wykształcenie kobiety-ofiary przemocy, formy przemocy, powody, dla których ofiary pozostają w związku z przemocowym partnerem, reakcję ofiary na przemoc, częstotliwość przemocy, sieć wsparcia oraz wpływ alkoholu i innych środków odurzających na przemoc.

Praca kończy się podsumowaniem, zakończeniem, bibliografią i aneksami. Jest to ważny wkład do badań na temat przemocy domowej, ze szczególnym naciskiem na doświadczenia i potrzeby kobiet będących ofiarami tego rodzaju przemocy.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print