Klimat szkolny, a przejawiane postawy społeczne uczniów

Liczba stron: 100

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Szczeciński

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis Treści

Wstęp………………………………………………………………………………………….4

Rozdział I Klimat szkolny w literaturze pedagogicznej…….5
1.1 Pojęcie klimatu szkolnego……………..5
1.2 Struktura klimatu szkolnego…………..13
1.3 Przegląd różnych typów klimatu szkolnego………..17
1.4 Znaczenie klimatu szkoły dla kształtowania postaw……..19

Rozdział II Postawy w literaturze pedagogicznej………23
2.1 Pojęcie postawy…….23
2.2 Możliwości rozwojowe i pełnione role społeczne a kształtowanie postaw społecznych..28
2.3 Charakterystyka postaw społecznych……….32
2.4 Charakterystyka postawy społecznego zaangażowania…….35
2.5 Charakterystyka postawy kolektywizmu……38

Rozdział III Podstawy metodologiczne badań………43
3.1 Uzasadnienie wyboru tematu i cele badań…….43
3.2 Problem główny i problemy szczegółowe……..45
3.3 Hipoteza główna i hipotezy szczegółowe……47
3.4 Zmienne i wskaźniki……..49
3.5 Metody, techniki i narzędzia badawcze……56
3.6 Charakterystyka terenu badawczego…………59

Rozdział IV Klimat szkolny i przejawiane postawy uczniów gimnazjum w świetle badań własnych……………..61
4.1 Pozytywny i negatywny klimat szkolny w opinii uczniów gimnazjum…………..……….62
4.2 Poziom przejawianej postawy społecznego zaangażowania w opinii uczniów gimnazjum…………64
4.3 Poziom przejawianej postawy kolektywizmu w opinii uczniów gimnazjum………..79

Rozdział V Związek klimatu szkoły z przejawianymi postawami społecznymi w świetle badań własnych………….….96
5.1 Związek pozytywnego i negatywnego klimatu szkoły z przejawianą postawą społecznego zaangażowania……………….96
5.2 Związek pozytywnego i negatywnego klimatu szkoły z przejawianą postawą kolektywizmu…………………..97
Zakończenie…………..……………………100
Bibliografia…………………………………….102
Aneks………………………………………………..105

WSTĘP

Szkołę utożsamia się głównie z miejscem, które ma dostarczać niezbędnej wiedzy. Nauczyciele mają wspierać rodziców w trudach wychowania dziecka, co oczywiście nie oznacza, że przejmą całkowicie funkcje rodzicielskie. Jednym z celów wychowawczych szkoły jest kształtowanie postaw uczniów.

Głównym celem niniejszej pracy było poznanie klimatu szkolnego na przykładzie Gimnazjum im Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu oraz jego wpływu na postawy społecznego zaangażowania oraz kolektywizmu uczniów.

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale zatytułowanym „Klimat szkolny w literaturze pedagogicznej” przedstawiono informacje na temat klimatu szkolnego w literaturze pedagogicznej, pełnych definicji klimatu, jego struktury oraz szczegółowej typologii. Rozdział drugi zatytułowany „Postawy w literaturze psychologiczno-pedagogicznej” dotyczy postawy w literaturze psychologiczno-pedagogicznej. Podobnie jak w rozdziel pierwszym podano pełną definicję, typologię oraz strukturę. Dokonano charakterystyki postaw z wyróżnieniem postawy społecznego zaangażowania oraz kolektywizmu.

Rozdział trzeci „Podstawy metodologiczne badań” to rozdział poświęcony metodologii badań zawartych w pracy magisterskiej. Zawarto informacje dotyczące: uzasadnienia wyboru tematu i cele badań, problemu głównego i problemu szczegółowego, hipotezy głównej i hipotezy szczegółowej, zmiennych i wskaźników oraz metod, technik i narzędzi badawczych. Dokonano również charakterystyki terenu badawczego.

Dwa ostatnie rozdziały pracy: „Klimat szkolny i przejawiane postawy uczniów gimnazjum w świetle badań własnych” oraz „Związek klimatu szkoły z przejawianymi postawami społecznymi w świetle badań własnych” prezentują wyniki badań i ich interpretację w zakresie wpływu klimatu szkolnego na przejaw postawy zaangażowania społecznego oraz kolektywizmu. Rozdziały te zostały opracowane na podstawie kwestionariusza ankiety, który przeprowadzony został wśród uczniów klas gimnazjalnych Gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu.

Całość pracy magisterskiej powstała w oparciu o literaturę fachową z zakresu pedagogiki, psychologii oraz socjologii.

Praca jest przyczynkiem do dalszych rozważań naukowych i dyskusji czy klimat szkolny ma znaczący wpływ na kształtowanie postaw uczniów.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print