Internet w kulturze współczesnej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. INTERNET – ZARYS HISTORYCZNY 4
1.1. POCZĄTKI INTERNETU 4
1.2. ISTOTA INTERNETU 7
1.3. ZASIĘG I ODDZIAŁYWANIE INTERNETU 16

ROZDZIAŁ II. INTERNET WOBEC KULTURY 24
2.1. KOMPUTER I SIEĆ – TECHNIKA PRZYSZŁOŚCI 24
2.2. ŚWIADOMOŚĆ INFORMACYJNA JAKO WYZNACZNIK SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 26
2.3. KULTURA INFORMACYJNA – INTERNET WOBEC KULTURY 36

ROZDZIAŁ III. INTERNET WOBEC PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH 43
3.1. ISTOTA GLOBALIZACJI A NOWE WYZWANIA DLA NAUKI I TECHNIKI 43
3.2. INTERNET A „NOWA GOSPODARKA” 47
3.3. WSPÓŁCZESNE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGICZNE 56

ROZDZIAŁ IV. ROLA I ZNACZENIE INTERNETU W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ 68
5.1. ROZUMIENIE KULTURY 68
5.2. GLOBALNA KULTURA MEDIALNA 77
5.3. PRZEMYSŁ KULTURALNY – SZTUKA MULTIMEDIÓW 81

ZAKOŃCZENIE 94

BIBLIOGRAFIA 98

SPIS TABEL 102

WSTĘP

Wśród wielu nowych zjawisk, które przyniósł ludziom cywilizacji euroamerykańskiej XX wiek,  bez wątpienia osobne miejsce zajmują nowe media: radio, płyta długogrająca, kaseta magnetofonowa, telewizja, wideo, płyta CD, komputer i Internet. XX wiek sprzyjał dynamicznym przemianom mediów, które pojawiły się w wieku wcześniejszym: fonografii, fotografii i filmowi. Szybki rozwój mediów odmiennych od wcześniej znanych tradycyjnych przekazów słownych i wizualnych, ich intensywna obecność w przestrzeni społecznej, wszystko to miało wpływ na zasadniczą zmianę doświadczeń komunikacyjnych współczesnych ludzi. Ludzie coraz częściej obcowali nie tylko z gazetą czy książką, obrazem czy rysunkiem – do wyboru mieli także nowe atrakcyjniejsze formy przekazu.

W miarę upływu czasu stopniowo zmieniał się typ kultury zdominowany przez słowo i druk w typ kultury audiowizualnej, w której ważną rolę odgrywają nowe media. Są one bowiem nie tylko powszechnie, często i chętnie używane przez uczestników kultury, ale także wpływają na ich sposób percepcji, postrzeganie i rozumienie świata; powodują kształtowanie się integralnego mechanizmu odbiorczego, który scala w spójną całość znaczeniową informacje audialne i wizualne informacje. Audiowizualność staje się dla ludzi XX wieku dominującym sposobem orientacji w kulturze.

Wypełniona starymi, nowymi i najnowszymi mediami scena komunikacyjna dysponuje teraz rozmaitymi technikami zapisu i przekazu, wyznacza nowe funkcje starym mediom, powołuje nowy repertuar wypowiedzi. Nie było nigdy w przeszłości tak sprzyjających warunków medialnych – oraz społecznych – do wyodrębnienia się nowego obszaru kultury, jakim staje się komunikacja społeczna.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania Internetu w kulturze współczesnej. Taki też był cel zasadniczy pracy.

Opracowanie składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to Internet – zarys historyczny: początki Internetu, istota Internetu, zasięg i oddziaływanie Internetu.

Rozdział drugi to Internet wobec kultury: komputer i sieć – komputer przyszłości, świadomość informacyjna jako wyznacznik społeczeństwa informacyjnego, kultura informacyjna – Internet wobec kultury.

Rozdział trzeci to Internet wobec procesów globalizacyjnych: istota globalizacji a nowe wyzwania dla nauki i techniki, Internet a „Nowa gospodarka”, współczesne społeczeństwo technologiczne.

Rozdział czwarty to rola i znaczenie Internetu w kulturze współczesnej: rozumienie kultury, globalna kultura medialna, przemysł kulturalny – sztuka multimediów.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

5/5 - (9 votes)
image_pdfimage_print