Gotowość sześciolatka do podjęcia nauki szkolnej

Liczba stron: 5

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp ….. 3

Rozdział 1.
Gotowość edukacyjna dziecka w ujęciu teoretycznym.
1.1. Gotowość edukacyjna dziecka – analiza definicyjna…..5
1.2. Sfery dojrzałości i gotowości edukacyjnej dziecka ….. 6
1.3. Rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną….. 10
1.4. Wymagania szkoły wobec do dziecka rozpoczynającego obowiązek szkolny….. 14
1.5. Przedszkole w procesie osiągnięcia gotowości edukacyjnej dziecka….. 15

Rozdział 2.
Założenia metodologiczne badań własnych.
2.1. Przedmiot i cel badań….. 18
2.2. Problemy badawcze….. 19
2.3. Metody badawcze ….. 20
2.4. Techniki i narzędzia badawcze….. 22
2.5. Organizacja i przebieg badań ….. 24

Rozdział 3.
Gotowość sześciolatka do podjęcia nauki szkolnej w świetle wyników badań własnych
3.1. Umiejętności szkolne….. 27
3.2. Kompetencje poznawcze i sprawność motoryczna ….. 29
3.3. Samodzielność i konfliktowość …..33
3.4. Aktywność społeczna….. 37
3.7. Podsumowanie….. 39

Zakończenie….. 41
Bibliografia ….. 43
Załączniki….. 45

Praca licencjacka pt. „Gotowość sześciolatka do podjęcia nauki szkolnej” skupia się na koncepcji i badaniu gotowości edukacyjnej dziecka, z naciskiem na dzieci sześcioletnie, które są na progu rozpoczęcia formalnej edukacji szkolnej.

Pierwszy rozdział pracy omawia gotowość edukacyjną dziecka w ujęciu teoretycznym. Autor dokonuje analizy definicyjnej gotowości edukacyjnej, omawia sfery dojrzałości i gotowości edukacyjnej dziecka, rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną, wymagania szkoły wobec dziecka rozpoczynającego obowiązek szkolny oraz rolę przedszkola w procesie osiągnięcia gotowości edukacyjnej.

W drugim rozdziale pracy autor przedstawia założenia metodologiczne badań własnych, uwzględniając przedmiot i cel badań, problemy badawcze, metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze oraz organizację i przebieg badań.

Trzeci rozdział pracy zawiera wyniki badań własnych dotyczące gotowości sześciolatka do podjęcia nauki szkolnej. Autor omawia umiejętności szkolne, kompetencje poznawcze i sprawność motoryczną, samodzielność i konfliktowość, aktywność społeczną i podsumowuje swoje wyniki.

Praca kończy się zakończeniem, bibliografią i załącznikami.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print