Gospodarki odpadami w gminie Jawor

Spis treści

WPROWADZENIE 2
1. ZAGADNIENIA PRAWNE W GOSPODARCE ODPADAMI 4
1.1. Regulacje prawne w Polsce 5
1.2. Regulacje prawne w krajach Unii Europejskiej 6
2. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW 8
2.1. Unieszkodliwianie odpadów 9
2.2. Składowanie odpadów 10
2.3. Kompostowanie odpadów 12
2.4. Spalanie odpadów 14
3. CHARAKTERYSTYKA GMINY JAWOR 16
3.1. Położenie i warunki geograficzne 16
3.2. Struktura demograficzna 18
3.3. Rolnictwo, przemysł i handel 18
3.4. Gospodarka wodno ściekowa
4. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE JAWOR 20
4.1. Odpady komunalne 20
4.2. Osady ściekowe 23
4.3. Odpady przemysłowe 24
5. CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWISK ODPADÓW W GMINIE JAWOR 26
5.1. Lokalizacja składowiska 26
5.2. Rodzaje odpadów 27
5.3. Sposób składowania odpadów 29
5.4. Infrastruktura składowiska 31
6. ODDZIAŁYWANIE SKŁADOWISKA NA ŚRODOWISKO 37
6.1. Oddziaływanie na glebę 38
6.2. Oddziaływanie na wody podziemne 38
6.3. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 38
7. NIELEGALNE SKŁADOWISKA ODPADÓW 40
7.1. Główne przyczyny powstawania nielegalnych składowisk 41
7.2. Nielegalne składowiska na terenie gminy Jawor 41
7.3. Wpływ nielegalnych składowisk na środowisko naturalne 41
8. PROPOZYCJE ZMIAN W GOSPODARCE ODPADAMI NA TERENIE
GMINY JAWOR 42
8.1. Propozycje zmian dotyczące stanu eksploatacyjnego składowiska 43
8.2. Propozycje rozwiązania problemu nielegalnych składowisk 44
9. WNIOSKI 45
LITERATURA 46

WPROWADZENIE

Człowiek od początku swojej egzystencji jest uzależniony od otaczającej go przyrody. Zaspokajając swoje potrzeby korzysta z zasobów naturalnych naruszając równowagę biologiczną.
Na obecny stan środowiska największy wpływ miała rewolucja przemysłowa. Zmiany zachodzące w kulturze materialnej, wykorzystanie zdobyczy techniki oraz postępujący rozwój wszelkich form gospodarki znalazły swoje odbicie w przekształceniu pierwotnego środowiska przyrodniczego w nowy typ środowiska uprzemysłowionego z siecią szlaków komunikacyjnych.
Negatywnym skutkiem produkcyjnej działalności człowieka jest degradacja środowiska naturalnego. Powodem złego wpływu rozwoju cywilizacji na przyrodę jest dysproporcja między rozwojem technicznym a wydolnością środowiska.

Każdy nie zagospodarowany i nie mający określonego przeznaczenia a przy tym powodujący degradację środowiska produkt jest rodzajem zanieczyszczenia. Niektóre rodzaje zanieczyszczeń można jednak zagospodarować. Zagospodarowanie polega na ponownym wykorzystaniu poprzez odzyskiwanie surowców [5]. Odpadami nazywamy zużyte przedmioty oraz substancje ciekłe nie będące ściekami (nie odprowadzane do wód), powstające w wyniku egzystencji człowieka lub działalności przemysłowej, które są przeznaczone do usunięcia lub składowania z powodu braku możliwości ich wykorzystania.

Większość odpadów stanowi bezpośrednie zagrożenie dla środowiska. Odpady dzieli się najczęściej na bytowo – gospodarcze nazywane komunalnymi oraz na odpady przemysłowe. Odpady komunalne są pozostałością po działalności bytowo – gospodarczej człowieka w środowisku miejskim. Nagromadzenie odpadów występuje przede wszystkim w dużych aglomeracjach miejskich.
Odpady przemysłowe powstają podczas wydobywania i przetwarzania różnych surowców. Najwięcej odpadów wytwarza przemysł energetyczny, górniczy i metalurgiczny. Odpady przemysłowe powstają najczęściej w dużej masie i składowane są na hałdach.

W wyniku dużego nagromadzenia odpadów na małej powierzchni składowana mogą one negatywnie wpływać na środowisko przez:

  • zanieczyszczanie wód gruntowych i powierzchniowych,
  • zanieczyszczanie atmosfery,
  • degradację gleby i okolicznej szaty roślinnej,
  • zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne.

Poważnym zagrożeniem są odpady komunalne, które mogą być zakażone mikroorganizmami chorobotwórczymi (np.: tężca, czerwonki, żółtaczki), mogącymi przeniknąć do wód gruntowych, powierzchniowych a także do atmosfery. Na składowiskach odpadów komunalnych, zagospodarowanych w nieodpowiedni sposób, niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, mogą panować warunki sprzyjające żerowaniu owadów, gryzoni itp., które mogą przenosić drobnoustroje chorobotwórcze.

Spośród odpadów komunalnych ogromnym zagrożeniem dla ludzi i środowiska są odpady zawierające substancje toksyczne i metale ciężkie. Są to np.: zużyte katalizatory, resztki farb, lakierów itp.
W celu ochrony środowiska stosuje się metody pozwalające na zagospodarowanie odpadów – polega to, w przypadku odpadów, na poddawaniu ich gospodarczemu wykorzystaniu poprzez utylizacje . Jedną z form utylizacji jest recykling – odzyskiwanie surowców z materiałów odpadowych.

Pomimo tych wszystkich sposobów pozwalających zmniejszać negatywny wpływ odpadów i ścieków na człowieka i środowisko, najważniejsze jest uzmysłowienie ludzkości jak bardzo te zanieczyszczenia degradują nasze środowisko naturalne. Kolejnym ważnym krokiem jest również wychowanie proekologiczne naszych potomków.

Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu gospodarki odpadami w gminie Jawor; działań podejmowanych przez władze gminy w celu zminimalizowania skutków powstawania zanieczyszczeń oraz kierunki rozwoju gospodarki odpadami.

W pracy przedstawiono gospodarkę odpadami w gminie Jawor; rodzaje, pochodzenie odpadów oraz ich wpływ na środowisko. Na podstawie własnych badań przedstawiono ilości powstających odpadów na terenie gminy oraz metody zagospodarowania odpadów.

Ponadto w pracy omówiono akty prawne, które określają sposoby postępowania z odpadami a także działania podejmowane przez władze gminy Jawor w celu zminimalizowania skutków powstania zanieczyszczeń. Przedstawiono również charakterystykę składowiska odpadów przeznaczonego na potrzeby gminy Jawor.

Liczba stron 49
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2009
Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print