Gospodarka odpadami komunalnymi jako element ochrony środowiska

Spis treści

Wstęp
I. Elementy środowiska naturalnego
1. Pojęcie środowiska naturalnego.
2. Charakterystyka elementów środowiska naturalnego.
3. Odpady komunalne jako składnik środowiska naturalnego.
II. Rodzaje odpadów i ich właściwości technologiczne.
1. Klasyfikacja odpadów.
2. Ilość i skład odpadów komunalnych.
3. Odpady przemysłowe niemasowe.
4. Zagrożenia wynikające z niekontrolowanego składowania odpadów.
III. Kształtowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
1. Główne problemy gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych.
3.Metody odzyskiwania surowców wtórnych z odpadów.
4. Technika składowania odpadów.
5. Uświadomienie społeczeństwa jako element gospodarki odpadami.
Zakończenie
Bibliografia

Wstęp

Człowiek wytwarzał odpady komunalne w każdej epoce. W rozwiniętym społeczeństwie przemysłowym ogromnie wzrosła ilość produkowanych odpadów, a wraz z rozwojem technicznym i konsumpcyjnym stylem życia zmienił się ich skład. Proces ten związany jest z oddziaływaniem na środowisko naturalne. Problem składowania odpadów nie ogranicza się wyłącznie do zajmowania znacznych powierzchni terenu i niszczenia walorów krajobrazowych. Składowiska stanowią poważne zagrożenie dla wód powierzchniowych, podziemnych oraz czystości powietrza, gleb i roślin.

Celem teoretycznym pracy jest identyfikacja określonych zjawisk środowiska naturalnego wraz z jego elementami i zagrożeniami jakie wynikają z niekontrolowanego składowania odpadów.

Cel praktyczny to ukazanie, iż możliwe jest zbudowanie działań dotyczących gospodarki odpadami jako systemu składającego się z prawidłowej organizacji zbiórki odpadów, segregacji, wywozu oraz składowania z uwzględnieniem promocji.

Przypuszcza się przy tym, iż właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi chroni środowisko naturalne przed zagrożeniami wynikającymi z ich niekontrolowanego składowania.
Przedmiotem opracowania jest oddziaływanie odpadów komunalnych na środowisko.

Samorządy gminne odpowiedzialne są za prawidłowe kształtowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zakres czasowy pracy obejmuje lata 1990-1996. Przedstawione zjawiska występują na obszarze kraju.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział I poświęcony jest ogólnej charakterystyce środowiska naturalnego i jego elementów. W rozdziale II zawarta jest klasyfikacja odpadów komunalnych oraz identyfikacja zagrożeń wynikających z niekontrolowanego ich składowania. Rozdział III przedstawia kształtowanie systemu gospodarki odpadami przez samorządy gminne poprzez organizowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odzysk surowców wtórnych, składowanie odpadów, których nie można zagospodarować, a także komunikację ze społeczeństwem jako warunek powodzenia całego systemu.

Gospodarka odpadami komunalnymi, mimo że notuje się pewien postęp w tej dziedzinie, wymaga jeszcze wielu przedsięwzięć, w tym natury promocyjnej. W złożonej sytuacji Polski konieczne jest określenie strategii umożliwiającej racjonalne i optymalne wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację właściwych rozwiązań.

Liczba stron 85
Nazwa Szkoły Wyższej AE Katowice
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2001
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print