Formy opieki nad osobami starszymi i ich realizacja na przykładzie Domu Pomocy Społecznej

Liczba stron: 82

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 3

Rozdział I. „Starość” – próba analizy 5
1.1. Pojęcie „starości”5
1.2. Regulacje prawne 8
1.3. Polityka państwa wobec osób starszych 16
1.4. Schorzenia dominujące dla wieku starszego 18

Rozdział II. Instytucje opieki nad osobami starszymi w Polsce 26
2.1. Domy opieki społecznej 26
2.2. Działalność pracowników socjalnych 34
2.3. Pomoc finansowa i rzeczowa 40
2.4. Lecznictwo uzdrowiskowe 42
2.5. Dom Pomocy Społecznej w Warszawie jako instytucja opiekująca się osobami starszymi 44

Rozdział III. Omówienie metodologii 50
3.1. Przedmiot i cel badań 50
3.2. Problemy badawcze 50
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 51
3.4. Teren badań 54
3.5. Charakterystyka badanych osób 54
3.6. Wyniki badań 56
3.7. Wnioski 68

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis fotografii 76
Spis tabel 77
Aneks 78

Wstęp

Problemy starzenia od dawien dawna budzą emocje i zainteresowanie, motywowane tęsknotą do długiego i pomyślnego życia i starzenia się. Z tego względu podejmowanie wszelkich, pozytywnych interwencji w zakresie sposobu i stylu życia, środowiska zewnętrznego i wewnętrznego we wcześniejszych fazach życia sprzyja zachowaniu zdrowia, sprawności i autonomii oraz lepszej jakości życia i starzenia się.

Starość jest okresem trudnym, człowiek musi zostać do niej odpowiednio przygotowany. Na to, jak jest ten okres przeżywany, mają wpływ różne czynniki zarówno indywidualne, w tym genetyczne, jak i społeczne. Ludzie starsi staja się coraz mniej sprawni, coraz więcej chorują. Rozwój geriatrii i gerontologii przyczyniają się do postępu w działaniach na rzecz poprawy jakości życia w okresie starości. Powszechne przygotowanie się do starości stanowi nowe wyzwanie dla współczesnych społeczeństw. Zasadnicze znaczenie w procesie edukacji dla dobrego przeżywania starości ma motywowanie ludzi do aktywności: tak fizycznej, jak i intelektualnej.

Polityka wobec osób starszych określana jest jako polityka realizacji interesów osób starszych. Dotyczy potrzeb i warunków bytu ludzi starszych i ma na celu te działania, które w sposób planowy i celowy mają wpłynąć na poprawę sytuacji życiowej starszych ludzi. Służy temu system świadczeń związanych z zabezpieczeniem społecznym. Polityka społeczna zakłada działania na rzecz praw tej kategorii ludzi. Dotyczy to oświaty, kultury, ochrony zdrowia, organizacji czasu wolnego, ochrony pracy ludzi starszych, pomocy obłożnie chorym, pracy socjalnej z osobami starszymi, kształtowania odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomocy instytucjonalnej oraz warunków materialnych seniorów.

Polityka społeczna uwzględniając prawa człowieka starszego uwzględniać powinna przede wszystkim jego godność. Stosunek do człowieka starszego jest miarą humanistycznych stosunków w społeczeństwie.

Z uwagi na powyższe temat niniejszej pracy: formy opieki nad osobami starszymi i ich realizacja w Domu Pomocy Społecznej na ulicy Syreny 26 w Warszawie jest nader aktualny. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie: czy Dom Pomocy Społecznej w Warszawie spełnia wszystkie wymogi zawarte w dokumentach ministerialnych. Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym dokonano próby analizy pojęcia „starości”. Scharakteryzowano schorzenia dominujące dla wieku starszego, politykę państwa wobec osób starszych oraz regulacje prawne.
W rozdziale drugim przedstawiono instytucje opieki nad osobami starszymi. Omówiono domy opieki społecznej, działalność pracowników socjalnych, pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom starszym, lecznictwo uzdrowiskowe oraz przedstawiono Dom Pomocy Społecznej w Warszawie jako instytucję opiekująca się osobami starszymi W rozdziale trzecim zostały omówione założenia metodologiczne przeprowadzonych badań własnych. Został sformułowany główny cel badawczy, problemy badawcze i hipotezy robocze. Omówione zostało narzędzie badawcze, jakim jest ankieta, przedstawione zostały wyniki z przeprowadzonych badań własnych oraz wnioski, które z nich bezpośredni wypływają.

4.7/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print