Etyczne aspekty kontaktów interpersonalnych na podstawie firmy X

Liczba stron: 66

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2006

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp..3

Rozdział I.
1.1. Etyka jako nauka – definicje i typologie..5
1.2. Rys historyczny etyki..11
1.3. Etyka biznesu jako przykład etyki szczegółowej..16

Rozdział II.
2.1. Definicje kontaktów interpersonalnych..27
2.2. Kontakty interpersonalne w biznesie..30
2.3. Menedżer i jego rola w firmie..38

Rozdział III.
3.1. Pytania, hipotezy i metody badawcze..45
3.2. Organizacja i przebieg badań..47
3.3. Analiza ankiety..48

Zakończenie..58
Aneks: Ankieta..60
Bibliografia..63

Kontakty interpersonalne są nieodłącznym elementem pracy każdej firmy. Można wręcz powiedzieć, że są one częścią składową funkcjonowania firmy. Relacje między pracownikami, między zwierzchnikami i podwładnymi, między klientami i świadczącymi usługi i wszystkie tym podobne, rzutują na jakość funkcjonowania firmy. Im te kontakty będą lepsze, tym praca będzie łatwiejsza i przyjemniejsza, a przez to skuteczniejsza.

Istotnym aspektem kontaktów interpersonalnych jest ich podłoże etyczne. Etyka powinna funkcjonować we wszystkich kontaktach interpersonalnych, a już na pewno jest to bardzo istotne w firmach wszelkiego rodzaju. Niniejsza praca będzie się starała zdiagnozować etyczne aspekty kontaktów interpersonalnych na podstawie przykładowej firmy.

W pierwszym rozdziale pracy omówione zostaną dokładnie zagadnienia, dotyczące aspektów etycznych. W odniesieniu do filozofii, etyka będzie omówiona jako odrębna nauka, a podstawą tegoż omówienia będą definicje etyki oraz typologie, jakie można na jej gruncie spotkać. Podany zostanie także krótki rys historyczny etyki, aby nakreślić podstawowe kierunki w tej nauce. Po tych ogólnych rozważaniach, przyjdzie czas na odniesienie bardziej szczegółowe. Analizie poddana zostanie etyka biznesu jako praktyczny przykład teorii etycznych.

Rozdział drugi będzie się z kolei koncentrował na kontaktach interpersonalnych. Najpierw omówione zostaną definicje tych kontaktów, a dopiero potem poszukiwania przeniosą się po raz kolejny na grunt biznesu. Drugi podrozdział w całości będzie poświęcony kontaktom interpersonalnym w biznesie, co będzie teoretycznym przygotowaniem do badań własnych. Na koniec rozdziału pojawią się podstawowe informacje na temat menedżera i jego roli w firmie.

Autorowi wydaje się, że przedstawiona wiedza będzie solidnym gruntem pod własne badania empiryczne. Ich metodologiczne podstawi i wyniki empiryczne przedstawione będą w ostatnim, trzecim rozdziale. Najpierw przedstawione zostaną pytania, hipotezy i metody badawcze, a następnie omówione zostaną: organizacja badań i ich przebieg. Całość pracy zwieńczać będzie analiza materiału badawczego i odpowiedź na główny problem badawczy pracy. W aneksie przedstawiony zostanie kwestionariusz ankiety, użyty w niniejszych badaniach.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print