Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary. Przeszłość. Teraźniejszość. Perspektywy rozwoju

Liczba stron: 211

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp …………… 4

Rozdział I. Niektóre aspekty, związane z działalnością domów kultury w Polsce w świetle krytycznej analizy literatury przedmiotu … 6
1.1 Edukacja kulturalna ……6
1.1.1 Ujęcia definicyjne oraz geneza zjawiska .. 6
1.1.2 Założenia edukacji kulturalnej . 14
1.1.3 Upowszechnianie kultury oraz jego funkcje .. 20
1.1.4 Wnioski i rekomendacje z badań nad edukacją kulturalną … 24
1.2 Animacja społeczno – kulturalna . 28
1.2.1 Ujęcia definicyjne oraz geneza zjawiska … 28
1.2.2 Animator społeczno – kulturalny i jego rola we współczesnej rzeczywistości ….. 35
1.2.3 Uczestnictwo w kulturze i aktywność kulturalna … 41
1.2.4 Wnioski i rekomendacje z badań nad potrzebami kulturalnymi ……….. 47
1.3 Dom kultury – ewolucja instytucji oraz jej współczesna przydatność …. 51
1.3.1 Geneza i rozwój domów kultury w Polsce . 51
1.3.2 Rodzaje instytucji kultury oraz ich cele i zadania … 61
1.3.3 Działalność i wyzwania współczesnych domów kultury w Polsce .. 73
1.3.4 Wnioski i rekomendacje z badań nad modelowym ujęciem polskiego domu kultury .. 80

Rozdział II. Metodologiczne podstawy badań własnych . 84
2.1 Przebieg procesu badawczego. Podstawowe typy badań ….. 84
2.2 Przedmiot badań, cele i problemy badawcze … 91
2.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze .. 94
2.4 Charakterystyka grupy badawczej ….. 101

Rozdział III. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary.
Przeszłość. Teraźniejszość. Perspektywy Rozwoju. Prezentacja wyników badań własnych ….. 112
3.1 Historia powstania GOK oraz jego specyfika …. 112
3.2 Misja GOK Gminy Psary oraz realizowane prze niego cele i zadania … 119
3.3 Źródła finansowania GOK ….. 127
3.4 Nowe metody pracy GOK – projekty grantowe … 134
3.5 Oferta kulturalna GOK …. 150
3.6 Współpraca GOK z organizacjami pozarządowymi i społecznymi – partnerstwa ….178
3.7 Potrzeby, oczekiwania oraz propozycje zmian formułowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, rodziców, dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe dotyczące działań podejmowanych na rzecz społeczeństwa lokalnego
– perspektywy rozwoju GOK ..185

Podsumowanie wyników badań, wnioski i postulaty …192
Bibliografia …….. 198
Spis tabel ………… 202
Spis zdjęć ……….. 206
Spis rysunków ……. 207
Spis wykresów ………. 208
Spis aneksów ……….. 209

Wstęp

Kultura stanowi we współczesnym świecie interdyscyplinarne pojęcie, chętnie używane w wielu dziedzinach życia. Docelowo jej upowszechnianiem i animowaniem zajmują się takie instytucje jak domy czy ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dzięki ich działalności współczesne młode pokolenie ma szansę poznać oraz zachować historię i tradycję naszego kraju, realizować swoje pasje i zainteresowania, a także, co jest szczególnie ważne – budować dialog z innymi ludźmi, na tworzonej dzięki kulturze płaszczyźnie, dając jednocześnie wyraz swoistej integracji międzypokoleniowej.
Antoine de Saint-Exupéry powiedział: „Marną opinię o kulturze ma ten, kto sądzi, że polega ona na zapamiętywaniu formułek”. Bo taka właśnie jest kultura: nieograniczona, swobodna, wyzwolona. Możemy rozpatrywać ja zarówno w kategorii duszy, jak i ciała, możemy mówić o jej materialnym, jak i niematerialnym wymiarze. Jednak bez względu na to, jak chcemy ją rozumieć, zawsze będzie stanowiła coś symbolicznego, pozytywnego i refleksyjnego.

Tak rozumiana może stać się potężnym narzędziem w walce z aktualnymi problemami. Może stanowić odpowiedź na postępującą globalizację, biurokratyzację czy hedonizm współczesnego świata. Jej oswajanie może przyczynić się do korzystnych zmian i przemian, których obecna rzeczywistość niewątpliwie wymaga.

Dlatego też, warto kulturę upowszechniać, tworzyć i animować. Warto być jej aktywnym i zaangażowanym odbiorcą. W końcu warto o nią dbać, aby kolejne pokolenia miały szansę udziału w jej wartościach.

Działań na rzecz upowszechniania i animacji kultury, podejmuje się w naszym kraju wiele prężenie działających instytucji kultury, które za priorytet stawiają sobie wychowanie młodego człowieka w duchu pozytywnych wartości. Animacyjno – edukacyjne działania w sferze kultury realizowane są także w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary, którego działalność stanowi przedmiot badań niniejszej pracy.

Składa się ona z trzech części, stanowiących trzy główne rozdziały. Pierwszy z nich zawiera niektóre aspekty, związane z działalnością domów kultury w Polsce, jakie pojawiają się literaturze przedmiotu. Rozdział ten składa się z kolei, z trzech podrozdziałów dotyczących edukacji kulturalnej, animacji społeczno – kulturalnej oraz działalności domów kultury we współczesnej polskiej rzeczywistości. Rozdział drugi obejmuje metodologię, jaką przyjęłam w ramach badań, natomiast rozdział trzeci zawiera ich prezentację. Pracę kończy podsumowanie badań, wnioski i postulaty.
Niniejsza praca jest jednocześnie próbą pokazania, że nawet małe, lokalne instytucje potrafią realizować duże i wspaniałe przedsięwzięcia.

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print