Kariera zawodowa dorosłych dzieci alkoholików

Liczba stron: 72

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

WSTĘP 2

Rozdział I. KARIERA ZAWODOWA 4
1. Definicje kariery zawodowej 4
2. Determinanty kariery zawodowej 8
3. Wpływ rodziny 13
4. Modele kariery zawodowej 16
5. Zarządzanie własną karierą zawodową 20

Rozdział II. DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW 25
1. Definicje: alkoholizm, choroba alkoholowa, uzależnienie alkoholowe, zespół uzależnienia alkoholowego 25
2. Charakterystyka zespołu uzależnienia alkoholowego 29
3. Współuzależnienie 34
4. Dorosłe dzieci alkoholików 46
4.1. Syndrom DDA – charakterystyka 46
4.2. Syndrom DDA a praca zawodowa 48

Rozdział III. CEL I PRZEBIEG BADAŃ EMPIRYCZNYCH 49
1. Problem i pytania badawcze 49
2. Opis zastosowanej metody badawczej 50
3. Charakterystyka badanych osób 50

Rozdział IV. KARIERA ZAWODOWA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW – WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 51
1. Przebieg pracy zawodowej dorosłych dzieci alkoholików 51
2. Sukcesy i porażki zawodowe dorosłych dzieci alkoholików 52
3. Plany zawodowe dorosłych dzieci alkoholików 56
4. Podsumowanie i wnioski 59

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS RYSUNKÓW 67
SPIS FOTOGRAFII 68
SPIS WYKRESÓW 69
Załącznik. Ankieta 70

Wstęp

Współczesne społeczeństwa nie tylko te bardziej, ale również i mniej rozwinięte koncentrują się na wielu zagadnieniach zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio związanych z występowaniem zjawiska nadużywania czy uzależnienia od różnych środków psychotropowych u ich członków. Konsekwencje uzależnienia się indywidualnych osób czy to od substancji psychoaktywnych, czy od pewnych form aktywności, jak na przykład jedzenia, gier hazardowych, pracowania czy uprawiania seksu są wielorakie i skupiają się zazwyczaj na problemach i trudnościach rodzinnych, zdrowotnych, społecznych czy ekonomicznych tych ludzi.

Używanie substancji psychoaktywnych znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia różnych chorób somatycznych, takich jak: niedomagania układu krążenia, schorzenia układu pokarmowego, zaburzenia neurologiczne czy nowotwory. Sprzyja też pojawieniu się problemów natury psychicznej, które ujawniają się w postaci zaburzeń osobowości, najczęściej osobowości antyspołecznej. Problemy zdrowotne i psychiczne wpływają na obniżenie poczucia jakości życia tych osób oraz członków ich rodzin.

Nie ma żadnej przesady w twierdzeniu, że w krajach słabo rozwiniętych konsekwencje uzależnienia się ponosi przede wszystkim osoba chora i jej najbliższa rodzina, natomiast w krajach wysoko rozwiniętych społeczeństwo oczekuje kompetentnej i wszechstronnej pomocy dla uzależnionych i ich rodzin od instytucji rządowych i samorządowych. Pomimo ogromnych różnic co do zakresu podejmowanych działań ochronnych i socjalnych, to chyba nie ma już dzisiaj państwa, które nie realizowałoby jakiegoś pakietu ustaw o pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. W wielu krajach pod wpływem nacisków społecznych utworzono także specjalne fundusze, które z jednej strony finansują lub wspierają programy badań naukowych w obszarze uzależnień, z drugiej umożliwiają tworzenie i realizację programów kształcenia specjalistów zajmujących się leczeniem i profilaktyką. Tak wykształceni specjaliści stosują nabytą wiedzę i posiadane umiejętności w praktyce klinicznej, niosąc pomoc osobom nadużywającym i uzależnionym od substancji psychoaktywnych lub uzależnionych pewnych form aktywności, przybierających postać nałogu, np. gier liczbowych, pracy, jedzenia czy Internetu.

W Polsce od lat funkcjonują zarówno instytucje rządowe, jak i pozarządowe spełniające wiele ważnych celów i zadań badawczych oraz klinicznych, szczególnie w obszarze nadużywania i uzależnienia od środków psychoaktywnych. Należą do nich między innymi Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii czy Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych. Terenowe oddziały tych instytucji funkcjonujące w województwach i gminach realizują ważne zadania związane z szeroko rozumianą prewencją, profilaktyką, a nawet leczeniem. Ogromny wysiłek miejskich organów samorządowych koncentruje się na tworzeniu odpowiednich placówek, w których udzielano by adekwatnej do stopnia zaawansowania nałogu i współwystępujących z nim problemów pomocy ekonomicznej, medycznej czy psychologicznej uzależnionym i ich rodzinom. Od kilku lat wiele uwagi poświęca się tworzeniu sieci wsparcia i edukacji dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, aby mogły one realizować ważne zadania rozwojowe na różnych etapach życia.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty kariery zawodowej dorosłych dzieci alkoholików. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to kariera zawodowa: definicja kariery zawodowej, determinanty kariery zawodowej, wpływ rodziny, etapy kariery zawodowej, zarządzanie własną karierą zawodową.

Rozdział drugi to dorosłe dzieci alkoholików: definicje: alkoholizm, choroba alkoholowa, uzależnienie alkoholowe, zespół uzależnienia alkoholowego, charakterystyka zespołu uzależnienia alkoholowego, współuzależnienie, DDA- charakterystyka.

Rozdział trzeci to cel i metody badań: problem i pytania badawcze, metody badań – charakterystyka, charakterystyka osób badanych.

Rozdział czwarty to kariera zawodowa DDA – wyniki badań własnych.

Całość opracowania powstałą w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i analizy własne.

 

5/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print