Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży w Warszawie

Liczba stron: 45

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp

Rozdział I
Etiologia przestępczości nieletnich

1.1. Patologie społeczne mające wpływ na przestępczość nieletnich
1.1.1. Alkohol a przestępczość nieletnich
1.1.2. Narkotyki a przestępczość nieletnich
1.2. Rodzina a zachowania przestępcze nieletnich
1.2.1. Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie, a przestępczość nieletnich
1.2.2. Szkoła a przestępczość nieletnich
1.3. Inne czynniki mające wpływ na przestępczość nieletnich
1.3.1. Środki masowego przekazu
1.3.2. Zbiorowość nieletnich przestępców

Rozdział II
Przestępczość w Warszawie a przestępczość w kraju – porównanie teoretyczne…19

Rozdział III
Struktura i dynamika przestępczości nieletnich w Warszawie – analiza danych statystycznych o przestępczości nieletnich w latach 2005 – 2007

3.1. Co to jest przestępczość
3.2. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
3.2.1. Zabójstwa
3.2.2. Uszczerbek na zdrowiu
3.2.3. Udział w bójce lub pobiciu
3.3. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości
3.3.1. Zgwałcenie
3.4. Przestępstwa przeciwko mieniu
3.4.1. Kradzieże
3.4.2. Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze
3.4.3. Kradzież z włamaniem
3.5. Przestępstwa narkotykowe

Zakończenie
Spis tabel
Bibliografia

Wstęp

Przestępczość bez względu na to w jakiej formie występuje zawsze, burzy porządek i ład społeczny, wywołując wśród ludzi uczucie braku bezpieczeństwa i narastające poczucie zagrożenia. Najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest bez wątpienia utrzymująca się na wysokim poziomie przestępczość nieletnich. Od lat dziewięćdziesiątych odnotowuje się wzrost sprawców i przestępstw, których dokonują oraz wzrost liczby czynów karalnych popełnianych przez dzieci i młodzież. Niepokój budzi brutalność w działalności sprawców oraz liczba nieletnich popełniających czyny karalne w wieku do 13 lat.

Problematyka wykraczania nieletnich poza granice prawa od bardzo dawna była przedmiotem różnorodnych badań i stanowiła przedmiot wielu dyskusji. Pomimo, iż przestępczości dzieci i młodzieży poświęcono już tak wiele uwagi to problem ten wciąż nie jest całkowicie rozwiązany i wymaga dalszej analizy.

Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży jest zjawiskiem trudnym, ale jest problemem, który można i należy zwalczyć. Są to zjawiska niepokojące społecznie, ale walka z nimi nie odznacza się tylko w ich zapobieganiu, ale również w zastosowaniu instrumentów procesowych. Dużą rolę odgrywa tu ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, która zawiera środki procesowe służące zapobieganiu i zwalczaniu tych zjawisk. Środki procesowe idą w parze ze środkami materialno-prawnymi, czyli z wyodrębnionymi instytucjami takimi jak: sąd rodzinny, kurator i policja. Instytucje te nastawione są na wychowanie młodych ludzi, ale także wymierzają im kary, które mają służyć zwalczaniu i zapobieganiu demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Dużą rolę w zapobieganiu demoralizacji i przestępczości dzieci i młodzieży odgrywa rodzina i szkoła, ale także i państwo, które poprzez tworzenie jednostek do zwalczania tych zjawisk wyraża swoją troskę o prawidłowy rozwój i wychowanie nieletnich.

Praca ta, jak wskazuje jej tytuł jest próbą ukazania poziomu demoralizacji i przestępczości dzieci i młodzieży w Warszawie w latach 2005 – 2007. Tematyka ta interesuje mnie szczególnie ze względu na miejsce i rodzaj pracy zawodowej. Pracując w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie na co dzień mam do czynienia ze zjawiskiem demoralizacji i przestępstw nieletnich.
Niniejsze opracowanie składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia etiologię przestępczości nieletnich. Rodzinę a zachowanie przestępcze nieletnich, alkoholizm, narkomanię, przemoc w rodzinie, szkołę a przestępczość nieletnich. Patologie społeczne, alkohol, narkotyki oraz inne czynniki mające wpływ na przestępczość nieletnich. Środki masowego przekazu, a także zbiorowość nieletnich przestępców.

W rozdziale drugim dokonano porównania przestępczości w Warszawie z przestępczością w innych miastach w kraju. Natomiast rozdział trzeci dotyczy struktury oraz dynamiki przestępczości nieletnich w Warszawie w latach 2005 – 2007. Analizie poddane zostały poszczególne rodzaje przestępstw: przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwa, uszczerbek na zdrowiu, bójki oraz pobicia), przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości (zgwałcenie), przeciwko mieniu (kradzież, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze oraz kradzież z włamaniem) oraz przestępstwa narkotykowe.

W pracy korzystałam z dostępnej literatury przedmiotu oraz danych statystycznych udostępnionych przez Komendę Główną oraz Komendę Stołeczną Policji.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print