Czas wolny uczniów szkół ekonomicznych

Liczba stron: 41

Nazwa Szkoły Wyższej: Kolegium Nauczycielskie w Raciborzu
Rodzaj pracy: licencjacka
Rok oddania: 1999

Zawartość pracy:

PRACA OPISUJE POJECIE CZASU WOLNEGO JEGO SPOŁECZNE ASPEKTY KULTURĘ I WPŁYW NA WYCHOWANIE – CZĘŚĆ BADAWCZA W OPARCIU O ANKIETĘ PRÓBA BADAWCZA 50 OSÓB

SPIS TREŚCI

1. Czas wolny.. 5
pojęcie. 5
funkcje.. 7
historyczne spojrzenie na czas wolny. 11

2. Formy spędzania czasu wolnego.. 13
zachowania w czasie wolnym.. 13
rodzina a czas wolny. 22
rola nauczyciela w kształtowaniu kultury wolnego czasu.. 23

3. Wychowanie młodzieży w czasie wolnym w placówkach
pozaszkolnych. 24
zajęcia pozaszkolne formą wychowania. 26

4. Część badawcza.. 29
badania własne na podstawie ankiety
wnioski.. 34

5. Bibliografia. 36
6. Spis tablic i wykresów. 37
7. Aneks 38

Praca licencjacka pod tytułem „Czas wolny uczniów szkół ekonomicznych” to analiza pojęcia czasu wolnego i jego roli w życiu uczniów. Praca, składająca się z 41 stron, została napisana w 1999 roku w Kolegium Nauczycielskim w Raciborzu.

W pierwszym rozdziale autor omawia pojęcie czasu wolnego, jego funkcje oraz prezentuje historyczne spojrzenie na ten temat. Znajdujemy tu kluczowe definicje oraz rozważania na temat roli i znaczenia czasu wolnego w życiu człowieka.

Drugi rozdział koncentruje się na formach spędzania czasu wolnego, a w szczególności na zachowaniach w czasie wolnym, wpływie rodziny na spędzanie czasu wolnego oraz roli nauczyciela w kształtowaniu kultury wolnego czasu.

Trzeci rozdział skupia się na temacie wychowania młodzieży w czasie wolnym, ze szczególnym uwzględnieniem placówek pozaszkolnych. Autor podkreśla rolę zajęć pozaszkolnych jako formy wychowania.

Czwarty rozdział to część badawcza, w której autor przedstawia wyniki swoich badań przeprowadzonych na podstawie ankiety wśród uczniów szkół ekonomicznych. Ta część kończy się wnioskami wynikającymi z badań.

W pracy znalazły się również bibliografia, spis tablic i wykresów oraz aneks.

Celem pracy było zrozumienie, jak uczniowie szkół ekonomicznych spędzają swój czas wolny, jakie czynniki wpływają na ich wybory, a także jaki jest wpływ nauczyciela na kształtowanie kultury czasu wolnego. Wyniki badań mogą być cennym źródłem informacji dla pedagogów i nauczycieli, a także dla osób zajmujących się problematyką czasu wolnego młodzieży.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print