Charakterystyka rodziny zastępczej jako forma opieki nad dzieckiem na przykładzie powiatu nowodworskiego

Liczba stron: 65

Nazwa Szkoły Wyższej: Pomorska Akademia Pedagogiczna

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2002

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 4.

Rozdział I Formy opieki nad dzieckiem.
1. 1. Rodzina w literaturze pedagogicznej.6.
1. 2. Władza rodzicielska8.
1. 3. Instytucja opiekuna12.
1. 4. Przysposobienie16.
1. 5. Domy dziecka, domy pomocy społecznej, pogotowia opiekuńcze20.
1. 6. Rodzina zastępcza24.

Rozdział II Podstawy prawne dotyczące funkcjonowania i organizacji rodzin zastępczych.
2. 1. Pojecie i funkcje rodziny zastępczej27.
2. 2. Kto może pełnić funkcję rodziny zastępczej 29.
2. 3. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.31.
2. 4. Pomoc udzielona dziecku przez państwo34.
2. 5. Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych36.

Rozdział III Metodologia badań własnych.
3. 1. Przedmiot i cel badań.38.
3. 2. Problem badań i hipotezy szczegółowe.38.
3. 3. Zmienne i wskaźniki41.
3. 4. Metody, techniki i narzędzia badawcze43.
3. 5. Organizacja badań.45.

Rozdział IV Problematyka w badaniach własnych.
4. 1. Charakterystyka terenu badań i badanej grupy46.
4. 2. Przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej55.
4. 3. Warunki materialne i mieszkaniowe rodzin zastępczych z powiatu nowodworskiego..57.

Zakończenie62.
Spis tabel.64.
Spis wykresów i rysunków.65

WSTĘP

Rodzina jest naturalnym środowiskiem rozwoju, w którym toczy się główny nurt resocjalizacji jednostki oraz kształtują się struktury poznawcze osobowości.

Do głównych zadań obok przedłużania ciągłości biologicznej społeczeństwa należą czynności opiekuńczo-wychowawcze. Mają one na celu pielęgnację i ukierunkowanie rozwoju społecznego dziecka, wprowadzenie w dziedzictwo kulturowe społeczeństwa, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych oraz troskę o prawidłowy rozwój fizyczny. Oprócz tego rodzina również spełnia bardzo ważne zadania w dziedzinie nauczania i kształtowania, bowiem rodzice są pierwszymi nauczycielami, którzy wprowadzają dziecko w świat mowy, dostarczają mu wiedzy o życiu społecznym. Oddziaływanie rodziny na dziecko jest więc wysoce znaczące dla jego rozwoju psychicznego, emocjonalnego i społecznego.

Obecnie szybki rozwój cywilizacji poza wieloma osiągnięciami korzystnymi dla jednostki, usprawniającymi życie rodzinne, pogłębiającymi wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości doprowadził także do zjawisk negatywnych godzących w dobro społeczeństwa np. narkomania, alkoholizm, upadek systemu wartości. Wiąże się to ściśle z kryzysem rodziny, która nie wypełnia należycie wszystkich funkcji, co wpływa przede wszystkim na członków rodziny, blokując określone ich potrzeby, które nie mogą być w pełni zaspokojone jak i pośrednio na społeczeństwo, jeśli określona dysfunkcjonalność powtarza się częściej. Zjawiskiem ściśle związanym z dysfunkcjonalnością rodziny jest wzrastająca z każdym rokiem liczba tzw. sierot społecznych, a więc dzieci pozbawionych odpowiedniej opieki rodzicielskiej, mimo iż oboje rodzice żyją.

Rodziny odbiegające od normy np. rozbite, żyjące w separacji, niepełne, zdemoralizowane dając nieprawidłowe wzory relacji międzyosobowych mogą doprowadzić do kształtowania się u dzieci niepożądanych cech osobowości, hamując jego rozwój, wypaczają psychikę, powodują powstanie takich niekorzystnych cech jak : lękliwość, poczucie krzywdy, egocentryzm, wrogość wobec otoczenia, agresję, brak umiejętności nawiązywania satysfakcjonującej relacji z drugim człowiekiem. Aby wyeliminować te niekorzystne warunki dla rozwoju osobowości dzieci, organizuje się różnego rodzaju formy opieki całkowitej, takiej jak domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, rodziny zastępcze itp.

Ta ostatnia forma opieki nad dzieckiem zainteresowała mnie najbardziej, ponieważ sama wychowuję się w takiej rodzinie i wiem, że żadna instytucja nie jest w stanie zastąpić w pełni atmosfery domu rodzinnego oraz dostarczyć pozytywnych ról rodzinnych do naśladowania. Może to uczynić tylko rodzina własna bądź rodzina zastępcza.

Uważam, iż opieka prawna nad małoletnim w rodzinach zastępczych jest korzystną formą ochrony prawnej zarówno dla osób małoletnich a także osób, które zdecydowały się na utworzenie rodzin zastępczych. Osoby dorosłe, spełniające odpowiednie warunki, mogą w ten sposób zaspokoić swoje instynkty macierzyńskie i jednocześnie otrzymywać pomoc finansową od państwa w celu właściwego sprawowania swojej powinności mając na względzie dobro dziecka.

Pisząc niniejszą pracę licencjacką chciałam przybliżyć pojęcie rodzin zastępczych, zasady funkcjonowania i organizacji tych rodzin, ukazać problemy z którymi te rodziny się borykają oraz ukazać wielkość tego zjawiska na przykładzie powiatu nowodworskiego.

Praca składa się z trzech podstawowych części. W pierwszej części dokonałam teoretycznego opisu istniejących form opieki nad dzieckiem na podstawie dostępnej literatury na ten temat.
Druga część pracy zwraca uwagę na prawne aspekty związane z funkcjonowaniem i organizacją rodzin zastępczych na podstawie dostępnych aktów prawnych.

Trzecia część przedstawia badania dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych w powiecie nowodworskim. Do tego celu posłużyły mi głównie ankiety, które przeprowadziłam oraz informacje uzyskane z miejscowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Chciałam w ten sposób uzyskać pełniejszy obraz opisywanego zagadnienia.

W zakończeniu pragnę zaprezentować najważniejsze uwagi i wnioski, które doszłam nasunęły mi się podczas pisania pracy.

Chciałabym, aby ta praca była bogatym źródłem informacji o funkcjonowaniu rodzin zastępczych na terenie powiatu nowodworskiego

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print