Bajkoterapia wieku wczesnoszkolnego

Liczba stron: 46

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 3
Rozdział I
Leczenie poprzez bajkę 5
1.1. Redukcja strachu i lęku 5
1.2. Baśnie i bajki terapeutyczne w redukcji lęków 11

Rozdział II
Wspomaganie terapii poprzez bajkę 20
2.1. Bajkoterapia – nowa metoda stosowana w terapii 20
2.2. Biblioterapia jako metoda psychoterapeutyczna 27

Rozdział III
Korzyści wynikające z bajkoterapii 34
3.1. Wsparcie dziecka poprzez bajkę 34
3.2. Znaczenie bajki i baśni w życiu dziecka 36

Rozdział IV
Ramowy scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z elementami bajkoterapii 40

Zakończenie 43
Bibliografia 45

Wstęp

W dzisiejszych czasach, czasach dużego przyspieszenia, przeobrażeniom ulega nie tylko technika, lecz także życie społeczne oraz rodzina. Zatem dziecko, podobnie jak dorosły, musi dopasować się do szybko zmieniających się wymogów dnia codziennego, musi wypracować skuteczne sposoby radzenia sobie.

Zmiany, jakim podlega rodzina, a także często – samotność dziecka, są konsekwencją dynamiki życia. Jednym ze sposobów pomocy dzieciom jest odkrywanie roli literatury, w szczególności baśni i bajek. Właśnie one dają wsparcie, kompensują niezaspokojone potrzeby, przedstawiają inne wzory myślenia i działania, a tym samym budują zasoby osobiste, stymulują rozwój. Umożliwiają poznanie i rozumienie cudzych, a następnie własnych motywów działania. Uwrażliwiają na piękno i dobro.

Literatura dziecięca rozwija w sposób kreatywny, pomaga w procesie dorastania do zrozumienia siebie, do samorealizacji. Szczególną rolę pełni w stymulacji rozwoju dziecka wychowującego się w środowisku ubogim pod względem zabezpieczania najważniejszych potrzeb psychicznych: bezpieczeństwa, miłości, uznania.

Bajki terapeutyczne leczą, obniżają napięcie, pomagają radzić sobie z lękiem. Tworzone na potrzeby chwil pomagają nie tylko dzieciom, także ich rodzicom, nauczycielom i terapeutom. Pozwalają wejść w świat marzeń dziecięcych, wzajemnie się zrozumieć i razem przeżywać smutki i radości bohaterów, poczuć więź łączącą z innymi.

Baśnie i bajki pomagają odnaleźć drogę bycia razem – są doskonałym antidotum na samotność dziecka i jego rodzica. Bajki terapeutyczne są dobrym sposobem na każdy dzień, a dla terapeuty w pracy z dzieckiem z zaburzeniami, kolejną metodą terapeutyczną.

Z uwagi na powyższe tematyka bajkoterapii wieku wczesnoszkolnego jest nader aktualna. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano leczenie poprzez bajkę. Omówiono redukcje strachu i lęku oraz baśnie i bajki terapeutyczne w redukcji lęków.

W rozdziale drugim przedstawiono wspomaganie terapii poprzez bajkę. Omówiono bajkoterapię jako nową metodę stosowaną w terapii oraz biblioterapię jako metodę psychoterapeutyczna.

W rozdziale trzecim zawarto korzyści wynikające z bajkoterapii. Scharakteryzowano wsparcie dziecka poprzez bajkę oraz znaczenie bajki i baśni w życiu dziecka

W rozdziale czwartym zaprezentowano ramowy scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z elementami bajkoterapii.

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print