Aspiracje życiowe uczniów kończących średnie szkoły dla pracujących

SPIS TREŚCI

Wstęp. Cel i zakres pracy
Rozdział I. Teoretyczne podstawy badań
1. Aspiracje – pojęcia, rodzaje i klasyfikacje
2. Osobowościowe, środowiskowe i społeczne determinanty aspiracji
3. Aspiracje słuchaczy szkół średnich dla pracujących – przegląd badań
4. Średnie szkolnictwo dla pracujących w systemie polskiej oświaty
Rozdział II. Metodologiczne podstawy badań własnych
1. Problemy i hipotezy badawcze
2. Zmienne i wskaźniki
3. Metoda i techniki badawcze
4. Próba badawcza, teren i organizacja badań
Rozdział III. Wyniki badań własnych
1. Struktura demograficzna badanych
2. Dotychczasowa droga szkolna respondentów
3. Aspiracje edukacyjne uczniów kończących średnie szkoły dla pracujących i ich uwarunkowania.
4. Aspiracje życiowe uczniów kończących średnie szkoły dla pracujących i uwarunkowani
4.1 Aspiracje dotyczące życia rodzinnego i osobistego
4.2. Aspiracje dotyczące życia zawodowego, miejsca pracy i poziomu życia
4.3. Aspiracje do spędzania czasu wolnego
4.4. Aspiracje dotyczące sfery prestiżu
5. Postrzeganie przez respondentów szans na realizację własnych aspiracji
Wnioski i zakończenie
Bibliografia
Aneks

WSTĘP.

CEL I ZAKRES PRACY.

Aspiracje życiowe to temat bardzo często poruszany w literaturze pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej. Nie należy się temu dziwić, ponieważ pełnią one ważną rolę w kształtowaniu wizji przyszłości każdego człowieka. Ponadto aspiracje pozostają w ścisłym związku z systemem wartości preferowanym przez jednostkę, a hierarchia wartości i przemiany w niej zachodzące stanowią bez wątpienia interesujące pole do badań i rozważań.

Aspiracje życiowe stanowią wypadkową wielu czynników wspomagających ich kształtowanie, a mianowicie uwarunkowań osobowościowych, środowiskowych i pedagogicznych . Ogromna rola w rozwoju aspiracji każdego człowieka przypada rodzinie – podstawowej komórce społecznej. Z reguły rodzice pragną jak najlepszej przyszłości dla swoich dzieci, starają się rozbudzić w nich zamiłowanie do nauki i projektują na nie swoje niezrealizowane marzenia dotyczące wyboru drogi kształcenia, zawodu etc. Zdarza się, więc także aspiracje dzieci stanowią prawie wierne odzwierciedlenie aspiracji ich rodziców. Wówczas ich droga życiowa jest podporządkowana planom rodziców wobec nich.

Uczniowie szkół średnich dla pracujących stanowią bardzo specyficzną grupę, w sposób istotny różniącą się od grup uczniów szkół młodzieżowych. Charakteryzuje ich większy rozwój psychiczny i fizyczny, odmienna sytuacja społeczna, praca zawodowa, a przede wszystkim bogatsze doświadczenie życiowe. W toku swojego życia odnosili oni niejednokrotnie sukcesy i porażki podczas drogi edukacyjnej. Pewne czynniki i sytuacje sprawiły, że podjęli oni naukę w średnich szkołach dla pracujących. To na pewno nie pozostaje bez wpływu na ich dalsze aspiracje życiowe.

Aspiracje życiowe dzieci i młodzieży są tematem dość często poruszanym w publikacjach pedagogicznych, z kolei aspiracje uczniów szkół średnich dla pracujących stosunkowo rzadko poddawane są analizie i interpretacji. Aktualnie w średnich szkołach dla pracujących różnych form i typów kształci się rocznie blisko 280 tysięcy słuchaczy. Ich liczba ustawicznie wzrasta, pojawiły się także, w odpowiedzi na takie zapotrzebowanie, niepubliczne placówki edukacyjne kształcące systemem wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.

Rodzą się zatem pytania, na które w procesie badawczym będę szukał odpowiedzi. Jak wyglądała dotychczasowa droga szkolna słuchaczy szkół średnich dla pracujących? Co sprawiło, że byli oni zmuszeni do podjęcia nauki w takiej, a nie innej szkole? Jak wyglądają ich aspiracje dotyczące dalszej edukacji, pracy zawodowej, życia rodzinnego, prestiżu społecznego i preferowanych form spędzania czasu wolnego? Co wpływa na ich kształtowanie się, jaki udział w tym procesie mają rodzice, partnerzy życiowi, nauczyciele i inne osoby znaczące? Na ile aspiracje życiowe uczniów kończących średnie szkoły dla pracujących są odzwierciedleniem ich własnych zainteresowań? Jak postrzegają oni szansę realizacji własnych aspiracji?

Celem niniejszej pracy jest zatem próba sformułowania diagnozy dotyczącej aspiracji życiowych uczniów kończących średnie szkoły dla pracujących.

Wyrażam równocześnie nadzieję, że praca ta będzie przydatna nauczycielom i pedagogom pracującym z uczniami dorosłymi, ponieważ znajomość aspiracji pozwala pedagogom na bardziej świadomą i efektywną pracę dydaktyczno – wychowawczą przez wspieranie tych uczniów w dążeniach i realizacji planów życiowych.

Liczba stron 108
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2000
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print