Aspiracje życiowe samotnych matek

Plan pracy

1. Wstęp………………………………………………………………………..……3
2. Rozdział I. Analiza literatury przedmiotu …………………………………….………5
2.1. Podstawowe pojęcia…………………………………………………………….5
2. 2. Problem aspiracji w literaturze……………………………………………….12
2.3.Uwarunkowania aspiracji życiowych……………………………………….…22
3. Rozdział II. Założenia metodologiczne badań……………………………………….28
3.1. Problem, problematyka, hipotezy…………………………………………….28
3.2. Zmienne, mierniki, wskaźniki………………………………………….……..33
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………………………………………39
3.4. Organizacja, zakres i przebieg badań…………………………………………44
4. Rozdział III. Charakterystyka badanego środowiska………………………………..45
4.1. Charakterystyka społeczno-kulturowa badanego środowiska…………………45
4.2. Charakterystyka badanej populacji……………………………………………51
5. Rozdział IV. Czynniki determinujące aspiracje życiowe samotnych matek…………58
5.1. Czynniki osobowościowe determinujące aspiracje samotnych matek………..58
5.2. Czynniki społeczne rzutujące na aspiracje samotnych matek………………61
5.3. Czynniki ekonomiczne wpływające na aspiracje samotnych matek…………65
6. Rozdział V. Charakterystyka aspiracji życiowych samotnych matek……………….68
7. Zakończenie i wnioski……………………………………………………………….71
8. Bibliografia…………………………………………………………………………..74
9. Aneks……………………………………………………………………………..….77

1. Wstęp

Z problemem samotnego macierzyństwa spotkać się można w każdej epoce, w każdej kulturze i grupie społecznej. Od niepamiętnych czasów panny, wdowy i rozwódki z różnych przyczyn, pozbawione męskiego wsparcia, musiały same wychowywać swoje potomstwo.

Obecnie rodziny samotnych matek to najbardziej dynamicznie rosnąca kategoria rodzin w Polsce. Nie jest to jednak zjawisko wyjątkowe dla naszego kraju – w państwach Europy Zachodniej podobny proces obserwowalny jest już od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Według spisu powszechnego w Polsce samotnych matek jest milion osiemset tysięcy, czyli co szósta polska rodzina to matka samotnie wychowująca dziecko. Ostatnie lata przyniosły również nowe zjawisko – samotne rodzicielstwo nie z przymusu, lecz z wyboru. Kobiety niezależne, z bardzo wysoką pozycją materialną świadomie pragną wychowywać swoje dziecko same, bez ingerencji ojca. Samotne macierzyństwo staje się więc poważnym zjawiskiem społecznym obserwowalnym zarówno w dużych aglomeracjach miejskich jak i w środowiskach wiejskich. Zasięg i ogromna dynamika rozwoju problemu, którym jest monoparentalność jest jednym z motywów, dla których należy podjąć badania, aby lepiej zapoznać się z tym zjawiskiem.

W literaturze spotyka się wiele publikacji dotyczących samotnego wychowywania dzieci, jednak większość z tych opracowań dotyczy przede wszystkim oddziaływania samotnego macierzyństwa na rozwój i osobowość dziecka. Autorzy natomiast mniej koncentrują się na osobie samej matki, jej problemach i oczekiwaniach. Brak różnorodnej literatury jest więc kolejnym powodem dla którego warto podjąć badania nad grupą społeczną, którą są samotne matki.

Motywem osobistym, który skłonił mnie do podjęcia tego tematu jest fakt, iż sama jestem kobietą samotnie wychowującą dziecko oraz utrzymuję kontakty z matkami borykającymi się z podobnym problemem.

Obserwując zjawisko samotnego rodzicielstwa można zadać pytanie: Kim są te kobiety? Jakie mają marzenia? Co jest dla nich najważniejsze w życiu? W swojej pracy podejmę próbę udzielenia odpowiedzi na te pytania. Głównym celem pracy będzie zatem zbadanie i przeanalizowanie aspiracji życiowych matek samotnie wychowujących dzieci oraz stwierdzenie jakie czynniki determinują kształtowanie się ich aspiracji. Niniejsze opracowanie będzie miało na celu ukazać hierarchię systemu wartości, główne priorytety życiowe oraz pragnienia i dążenia samotnych matek.
Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszej części, dotyczącej analizy literatury szeroko zdefiniowano pojęcie aspiracji życiowych, opisano ich uwarunkowania oraz przedstawiono dotychczasowe badania dotyczące samotnych matek.

Rozdział drugi zawiera założenia metodologiczne badań. Zostały w nim przedstawione m.in. problemy, hipotezy, metody i narzędzia badawcze, które umożliwiły przeprowadzenie badań.
W rozdziale trzecim zamieszczono charakterystykę społeczno – kulturową badanego środowiska oraz szczegółowo scharakteryzowano kobiety objęte badaniem.

Opis czynników osobowościowych, społecznych i ekonomicznych determinujących aspiracje życiowe samotnych matek znajduje się w rozdziale czwartym.

W ostatniej części znajduje się analiza i ocena wyników badań własnych, zakończona podsumowaniem i ogólnymi wnioskami. W załączniku umieszczone są wzory ankiety i wywiadu, których użyto do przeprowadzenia badań.

Liczba stron 87
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Szczeciński
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2004
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print