Aspiracje życiowe młodzieży

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4
I. Zagadnienie aspiracji życiowych młodzieży w literaturze przedmiotu 5
1. Pojęcie aspiracji – podstawowe zagadnienia, rozumienie terminu aspiracje 5
1.1 Przykłady użycia terminu „aspiracje” w literaturze pięknej, socjologii i psychologii 6
2. Rodzaje aspiracji (podstawowe typy aspiracji) 7
3. Uwarunkowania aspiracji 9
3.1 Uwarunkowania osobowościowe 9
3.2 Zjawisko samobójstwa, podejmowanie decyzji o odebraniu sobie życia 11
3.3 Uwarunkowania środowiskowe 16
3.4 Uwarunkowania pedagogiczne 21
3. Struktura aspiracji 23
4. Struktura aspiracji 23
4.1 Cele, dążenia życiowe i poziom aspiracji dzieci i młodzieży 24
4.2 Hierarchia różnych celów życiowych, wartości uznawana przez dzieci i młodzież 25
4.3 Hierarchie wartości innych grup młodzieży 26
4.4 Dzieci i młodzież o własnych i cudzych celach życiowych 27
4.5 Wpływ zmian ustrojowych po 1989 roku na aspiracje młodzieży 28
II. Metodologia badań własnych 37
1. Przedmiot i cele badań 37
2. Problemy badawcze 38
3. Hipotezy badawcze 38
3. Zmienne i wskaźniki 41
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 42
5. Charakterystyka grupy badawczej 43
III. Analiza badań własnych 46
1. Ogólna hierarchia aspiracji życiowych badanych studentów 46
2. Typ, miejsce zamieszkania, a aspiracje życiowe studentów 49
2.1 Hierarchia aspiracji życiowych ankietowanych, pochodzących ze wsi 49
2.2 Hierarchia aspiracji życiowych ankietowanych pochodzących z małego miasta 51
2.3 Hierarchia aspiracji życiowych ankietowanych pochodzących z dużych miast 53
3. Pochodzenie społeczne a aspiracje życiowe studentów 54
3.1 Pochodzenie inteligenckie a hierarchie dążeń studentów 55
3.2 Pochodzenie robotnicze (chłopskie) a hierarchie dążeń studentów 56
4. Wykształcenie rodziców a aspiracje życiowe studentów 57
4.1 Wykształcenie podstawowe, zawodowe Ojca a aspiracje życiowe respondentów 58
4.2 Wykształcenie wyższe, niepełne wyższe rodziców a aspiracje życiowe badanych 59
4.3 Wykształcenie podstawowe, zawodowe Matki a aspiracje życiowe badanych 61
4.4 Wykształcenie wyższe, niepełne wyższe matki a aspiracje życiowe badanych 61
Podsumowanie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 69
Aneks- kwestionariusz dla studenta 70

Wstęp

Wartości ludzkie zmieniają się szybciej, niż można sobie to wyobrazić. Bliscy sobie ludzie z dwóch kolejnych pokoleń przestają siebie rozumieć. Następuje wyobcowanie jednostki, powstaje „świadomość globalna”, ludzie kierują się zasadą przyjemności i interesownością. Stosunki ludzkie ulegają depersonalizacji, więzi emocjonalne podlegają stępieniu, układy międzyludzkie urzeczowieniu. Człowiek doświadczył tego, że stał się nie tylko podmiotem, ale i przedmiotem stosunków międzyludzkich. Klasyczna dysfunkcja struktur społecznych ulega zmianie na rzecz patologizacji życia społecznego. Pojawiają się nie tylko takie zjawiska jak niepohamowana pogoń za karierą i dobrobytem, która skutkuje egoizmem, deprecjacją podstawowych wartości społecznych, a także apatia, zniechęcenie, frustracja i bierność jednostek. Człowiek jako człowiek coraz mniej się liczy, chyba, że jest obiektem manipulacji finansowych, politycznych czy światopoglądowych.

Zadaniem tej pracy jest przedstawienie aspiracji, wartości, celów i dążeń, które młodzież uważa za najważniejsze oraz te, które nie są istotne w ich życiu. Postaram się także, na podstawie literatury zobrazować zmiany, jakie zachodzą w stosunku do pewnych wartości pod wpływem zmian ustrojowych oraz uwarunkowań aspiracji, które w znacznym stopniu wpływają na ich kształtowanie się. Każdy z nas jest inny. Patrząc subiektywnie na świat nas otaczający, wybieramy cele, do których dążymy i które, choć mogą być zbliżone do celów wyznaczanych przez innych ludzi, osiągane są przy pomocy odmiennych i różnorodnych środków (np. obecnie środkiem do kariery są dobre wyniki w nauce, ukończenie studiów wyższych).

Pojęcie aspiracji jak i badania z lat wcześniejszych pozwolą na zanalizowanie ciągle zmieniającej się hierarchii wartości ludzkich. Postępowanie każdego z nas jest uzależnione od posiadanych aspiracji oraz hierarchii wartości, która kształtuje się przez całe nasze życie (proces socjalizacji, wpływ rodziny, rówieśników itp.).

Liczba stron 72
Nazwa Szkoły Wyższej Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji Resocjalizacji
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2002
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print