Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów klas III liceum

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I Analiza literatury przedmiotu badań
1. Reforma systemu edukacji i jej uwarunkowania
2. Reforma strukturalna i programowa
3. Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży
4. Proces kształtowania się aspiracji u dzieci i młodzieży

ROZDZIAŁ II Metodologiczne podstawy przeprowadzonych badań
1. Przedmiot i cel badań własnych
2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3. Organizacja i przebieg badań
4. Charakterystyka badanej populacji

ROZDZIAŁ III Aspiracje edukacyjno i zawodowe młodzieży – prezentacja wyników badań własnych
1. Czynniki wpływające na aspiracje
2. Motywy wyboru dalszej drogi kształcenia
3. Realizacja aspiracji

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS

Liczba stron 66
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2018

Uczniowie klas III liceum, czyli ostatniego roku szkoły średniej, często stają przed wyborem co dalej – czy kontynuować edukację na studiach, podjąć pracę czy szukać innych sposobów na rozwój swojej kariery. Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów klas III liceum są zróżnicowane i zależą od indywidualnych zainteresowań, motywacji i celów życiowych.

Wśród uczniów klas III liceum można zauważyć duże zainteresowanie kierunkami technicznymi, szczególnie informatyką, matematyką, fizyką, chemią, a także naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Jednak nie brakuje również osób, które interesują się dziedzinami humanistycznymi, jak filologia, historia, filozofia, psychologia czy socjologia. Ważne jest, aby uczniowie mieli dostęp do informacji o różnych kierunkach i szkołach wyższych oraz o możliwościach rozwoju zawodowego w różnych dziedzinach, aby mogli dokonać świadomego wyboru.

Część uczniów decyduje się na podjęcie pracy zaraz po ukończeniu szkoły średniej, ze względu na potrzebę zdobycia doświadczenia zawodowego lub z braku możliwości finansowych na podjęcie studiów. Inni uczniowie decydują się na rozwój swojej kariery poprzez udział w różnych programach stypendialnych, praktykach zawodowych czy wolontariatach, które pozwalają na zdobycie doświadczenia zawodowego i rozwoju umiejętności.

Ważne jest, aby uczniowie mieli możliwość rozmowy z doradcą zawodowym lub psychologiem, którzy pomogą w wyborze kierunku edukacji lub pracy oraz w opracowaniu planu rozwoju kariery. Doradcy zawodowi mogą pomóc w wyborze kierunku studiów lub pracy, wskazując na korzyści i wady różnych opcji oraz pomagając w opracowaniu planu działania na przyszłość.

Wydaje się, że aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów klas III liceum są zróżnicowane i zależą od indywidualnych zainteresowań, motywacji i celów życiowych. Ważne jest, aby uczniowie mieli dostęp do informacji o różnych kierunkach edukacji i szkołach wyższych, a także o możliwościach rozwoju zawodowego w różnych dziedzinach. Doradcy zawodowi mogą pomóc w wyborze kierunku studiów lub pracy oraz w opracowaniu planu rozwoju kariery.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print