Alkoholizm w rodzinie a zachowania przestępcze w świetle wybranej dokumentacji sądowej

SPIS TREŚCI

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I 4
1 FUNKCJONOWANIE RODZINY W ŚRODOWISKU SPOŁECZNYM 4
1.1 Pojęcie rodziny 4
1.2 Funkcje rodziny 7
1.2.1 Funkcja wychowawcza 8
1.2.2 Inne funkcje 10
1.3 Rozpad więzi rodzinnej i jej konsekwencje 12
1.4 Inne symptomy patologii rodzinnej 16
ROZDZIAŁ II 17
2 ALKOHOLIZM A PRZESTĘPCZOŚĆ 17
2.1 Uwagi wprowadzające 17
2.2 Alkoholizm jako symptom patologii społecznej 18
2.3 Alkoholizm jako przyczyna zachowania przestępczego 20
2.4 Alkoholizm jako czynnik kryminogenny w rodzinie 24
ROZDZIAŁ III 26
3 PRZEDMIOT BADAŃ W ŚWIETLE ZAŁOŻEŃ METODOLOGICZNYCH 26
3.1 Fazy naukowych badań pedagogicznych 26
3.2 Przedmiot i cel badań 27
3.3 Problematyka badań własnych 28
3.4 Hipotezy, zmienne i wskaźniki 29
3.5 Wybór terenu i dobór próby 30
3.6 Metody, techniki i narzędzia badawcze 30
3.7 Organizacja badań własnych 38
ROZDZIAŁ IV 39
4 PREZENTACJA BADAŃ WŁASNYCH 39
ROZDZIAŁ V 45
5 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 45
BIBLIOGRAFIA 47

WSTĘP

Marzeniem ogromnej większości ludzi jest posiadanie rodziny szczęśliwej, kochającej, trwałej, dającej poczucie bezpieczeństwa i oparcie w sytuacjach niepowodzeń, ułatwiającej wszystkim jej członkom samorealizację, osobisty rozwój. Taką wizję rodziny mają na ogół osoby zawierające związek małżeński. Potem bywa różnie. Przeważnie jednak w zderzeniu z codzienną rzeczywistością romantyczne marzenia szarzeją, ulegają korekcie. Okazuje się, że nie spełniają się one automatycznie, że ich podtrzymanie i realizacja wymagają nie tylko dojrzałości partnerów, ich stałych zabiegów, ale i sprzyjających okoliczności.

Zdecydowana większość polskich rodzin zachowuje trwałość, pomyślnie przechodzi kolejne fazy swojego rozwoju przezwyciężając różnorakie trudności o kryzysy.

Zaburzenia życia rodzinnego szczególnie silnie, boleśnie, degradująco może wpływać na psychikę dzieci, mniej przecież niż dorośli odpornych na sytuacje trudne, mających mniejsze szanse i umiejętności zmiany tego co boli i rani. Niedobra rodzina jest dla nich nie tylko niekorzystnym środowiskiem życia i rozwoju, stanowi też wadliwy model, który często powielają w swoim dorosłym życiu. Wiele czynników może osłabiać wartość rodziny jako środowiska wychowawczego. Niektóre z nich pojawiają się niemal we wszystkich rodzinach, ale nie wszędzie czynią spustoszenie. Są zwykle z mniejszym lub większym trudem, samodzielnie lub przy pomocy zewnętrznej przezwyciężane lub kompensowane przez inne korzystne uwarunkowania.

Wiele polskich rodzin niszczy nadużywanie alkoholu. Jego nadmierna konsumpcja występuje w co piątej rodzinie destabilizując życie, wprowadzając w nie elementy zagrożenia bezpieczeństwa, prowokując konflikty i zaburzając więzi między ludźmi, prowadząc do ubóstwa. Pijaństwo i alkoholizm wskazywane są jako przyczyna prawie co trzeciego rozwodu, często powód sieroctwa społecznego dzieci, przestępstw przeciw nim i małżonkom, a także przestępczości pospolitej i kryminalnej.

W pierwszym rozdziale mojej pracy omówiłam rolę rodziny w życiu dziecka, rozdział rozpoczęłam od wyjaśnienia pojęcia rodziny, jej funkcji i zadań. W dalszej części rozdziału omówiłam przyczyny rozpadu więzi rodzinnej i jej konsekwencje oraz symptomy patologii społecznej.

Rozdział drugi poświęcony jest alkoholizmowi. Zawarte w nim są pojecie alkoholizmu, jego wpływ na przestępczość i związek z przestępczością.

Rozdział trzeci poświęcony jest metodologii badań. Omawiam w nim przedmiot i cel badań, problemy badawcze i hipotezy. W kolejnych podrozdziałach omówiłam wybór terenu i dobór próby, a także podstawowe dane z zakresu przyjętych metod, technik i narzędzi badawczych.

W rozdziale czwartym przedstawiam, na podstawie analizy wyników badań, odpowiedzi na problem badawczy, czyli staram się odpowiedzieć na pytania związane z wpływem alkoholizmu na zachowania przestępcze w rodzinie.

W zakończeniu podsumowałam wyniki badań empirycznych.

Liczba stron 52
Nazwa Szkoły Wyższej Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2001
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print