Administracja nauki i oświaty w II RP

Liczba stron: 54

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Wrocławski

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ I SYSTEM SZKOLNY W POLSCE W LATACH 1918-1939

1. Szkolnictwo w Polsce w latach 1918 – 1939
2. Reforma szkolna Janusza Jędrzejewicza
3. Ruch nauczycielski

Rozdział II SZKOLNICTWO PRYWATNE I PAŃSTWOWE W
POLSCE W LATACH 1918-1939

1. Szkoły powszechne i średnie
2. Szkoły wyższe

ROZDZIAŁ III KONSOLIDACJA WŁADZY SZKOLNEJ I UJEDNOLICENIE
ZARZĄDZANIA SZKOLNICTWEM W II RZECZPOSPOLITEJ

1. Unifikacja administracji szkolnej
2. Organizacja, stan szkolnictwa i oświaty w latach 1918-1939
3. Administracja szkolnictwa w okresie II Rzeczpospolitej

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
Źródła prawne

WSTĘP

W niniejszej pracy poruszone zostały problemy dziejów administracji szkolnictwa i wychowania w II Rzeczypospolitej, a więc w latach 1918 – 1939. Jest to zagadnienie ciągle jeszcze w bardzo małym stopniu zbadane, co staje się zrozumiałe, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że polityka oświatowa w Polsce po II wojnie światowej uległa radykalnej zmianie. W wyniku realizacji zasad bezpłatności i publiczności szkolnictwa niemal wszystkie szkoły prywatne i samorządowe zostały upaństwowione. Istniejące po roku 1945 szkoły pozapaństwowe, głównie zakonne, stanowiły tylko minimalną część systemu edukacji narodowej. Trudno się dziwić, że historycy nie przejawiali większego zainteresowania szkolnictwem prywatnym w Polsce.

Stan badań nad dziejami szkolnictwa prywatnego w Polsce międzywojennej, na tle dorobku polskiej historiografii oświatowej, nie przedstawia się zbyt imponująco. Można stwierdzić z całym przekonaniem, iż właściwie nie posiadamy monografii tego typu szkolnictwa obejmującej cały obszar Polski, ani też poszczególnych regionów. Dysponujemy zaledwie nielicznymi monografiami poszczególnych szkół prywatnych, wiele opracowań posiada charakter ksiąg pamiątkowych lub wydawnictw o charakterze okolicznościowym.

W swej pracy chciałem zaprezentować tematykę związaną z działalnością, funkcjami społecznymi oraz miejscem administracji szkolnictwa w systemie oświatowo – wychowawczym w Polsce, w okresie między dwiema wojnami światowymi.

W praktyce oświatowej Drugiej Rzeczypospolitej szkoły prywatne stanowiły istotny element struktury szkolnictwa narodowego, a polityka oświatowa w odniesieniu do tego typu szkół stanowiła ważny składnik ogólnej polityki oświatowej władz państwowych.

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy opisuje system szkolny w Polsce w latach 1918 – 1939. W rozdziale tym przedstawiona jest także reforma szkolna J. Jędrzejowicza, oraz scharakteryzowany został ruch nauczycielski.

Kolejny rozdział przedstawia szkolnictwo w Polsce w latach 1918 – 1939. W tej części pracy autor opisuje powstanie i rozwój szkół w Polsce w okresie II Rzeczypospolitej.

Wreszcie w ostatnim, trzecim rozdziale, przedstawiono zagadnienia dotyczące administracji szkolnictwa, oświaty na tle całego szkolnictwa w Polsce w latach 1918 – 1939.

Podstawą, w oparciu o którą praca została napisana, w pierwszej kolejności były akty prawne normujące zagadnienia szkolnictwa. Pomocniczo wykorzystana została literatura przedmiotu.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print