Zarządzanie logistyczne (na przykładzie firmy spedycyjnej)

Spis Treści

Wstęp
Rozdział I LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE
1. Geneza i definicja logistyki
2. Nowoczesna koncepcja i tendencje rozwoju logistyki
3. Wyznaczniki wzrostu znaczenia logistyki w działalności przedsiębiorstw
4. Zarządzanie logistyczne i jego istota
4.1 Logistyka a zarządzanie
4.2 Istota i funkcje zarządzania logistycznego
4.3 Główne orientacje zarządzania logistycznego i metody badań wykorzystywane w logistyce
4.4 Zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem
Rozdział II SYSTEMY LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1. Łańcuchy logistyczne
2. Logistyka zaopatrzenia
3. Logistyka produkcji
4. Logistyka dystrybucji
4.1 Prognozowanie popytu i kanały dystrybucji
4.2 Centra dystrybucji
4.3 Rola opakowań
5. Sterowanie zapasami
5.1 Struktura zapasów i przesłanki jej kształtowania
5.2 Metody sterowania zapasami
5.3 Magazynowanie
Rozdział III EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO
1. Koszty procesów logistycznych
2. Zarządzanie logistyczne w powiązaniu z inny mi koncepcjami zarządzania
2.1 Logistyka w marketingu
2.2 Logistyka a lean management
2.3 Logistyka w powiązaniu z zarządzaniem jakością
2.4 Outsourcing usług logistycznych
3. Informatyzacja systemów logistycznych
3.1 Systemy informatyczne a logistyka
3.2 Zastosowanie Internetu oraz systemu GPS w logistyce
4. Wdrażanie systemów logistycznych
5. Pomiar poziomu efektywności zarządzania logistycznego
Rozdział IV CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA SPEDYCYJNEGO
1. Historia przedsiębiorstwa
2. Misja przedsiębiorstwa
3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
4. Środki techniczne
5. Organizacja systemu przewozów
6. Klienci i polityka obsługi klienta
7. Otoczenie konkurencyjne
8. Analiza SWOT
Rozdział V IDENTYFIKACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
1. Parametryzacja procesów
2. Przedmiot badania
3. Ustalenia diagnostyczne
4. Analiza porównawcza
4.1 Porównanie w czasie
4.2 Porównanie przestrzenne
Rozdział VI DOSKONALENIE PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
1. Obszary usprawnień
2. Założenia i zadania projektowe
3. Wariantowanie rozwiązań
3.1 Charakterystyka i ocena Wariantu 1
3.2 Charakterystyka i ocena Wariantu 2 usprawniającego
4. Wybór wariantu racjonalnego
5. Harmonogram wdrożenia zmian procesowych
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tablic
Załączniki

Wstęp

Logistyka odgrywa coraz istotniejszą rolę w świecie biznesu. Obecnie obejmuje ona swym zakresem nie tylko przepływy materiałów i towarów, ale także przepływy informacji oraz pieniędzy. Opierając się na logistyce możemy dziś swobodnie stworzyć system wiedzy o całym przedsiębiorstwie. Celem niniejszej pracy jest przekrojowa prezentacja dorobku teoretycznego poświęconego koncepcji zarządzania logistycznego, a także dokonanie diagnozy przebiegu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie spedycyjnym w Krakowie, ocena, zaproponowanie usprawnień oraz wytyczenie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości.

W rozdziale pierwszym przedstawiona jest geneza, definicje oraz tendencje i determinanty rozwoju logistyki, a także współczesna koncepcja zarządzania logistycznego. Podrozdział poświęcony zarządzaniu logistycznemu odpowiada na pytanie o jego istocie, wyjaśnia funkcje, ukazuje metody badań, rozwiązania strukturalne i orientacje tego typu zarządzania. Objaśnione jest też pojęcie zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Nie za wszystkie błędy w przedsiębiorstwie odpowiada brak systemu logistycznego, a jego sprawne działanie nie gwarantuje likwidacji wszystkich problemów. Jednak poprawne wykonywanie czynności logistycznych zmniejsza koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo, poprawia jakość obsługi klienta, czyli podnosi konkurencyjność. Także integracja przedsiębiorstw w ramach łańcuchów logistycznych zwiększa ich szansę na przetrwanie w zmiennym środowisku.

Rozdział drugi poświęcony jest systemom logistycznym w przedsiębiorstwie (zaopatrzeniu, magazynowaniu, produkcji, i dystrybucji), a także łańcuchom logistycznym. Przedstawiona została rola opakowań i systemów automatycznej identyfikacji (kody kreskowe) w ramach usprawniania przebiegu procesów logistycznych. W podrozdziale poświęconym dystrybucji opisana została koncepcja rozwoju centów dystrybucji. Aby rozwijać przedsiębiorstwo trzeba znać sytuację w jakiej znajduje się ono dzisiaj, czyli zmierzyć obecną efektywność, dokonywać ciągłych zmian i kontrolować ich rezultaty, aby minimalizować koszty i nie pozostać w tyle za konkurencją.

Rozdział trzeci poświęcony jest właśnie efektywności zarządzania logistycznego, metodom jej pomiaru i nowoczesnym koncepcjom pomiaru kosztów logistycznych. Przedstawiony jest również proces wdrażania systemu logistycznego w przedsiębiorstwie.

Szczególnie ważne w zintegrowanym zarządzaniu przedsiębiorstwem jest powiązanie między systemami. Przedstawiono więc także zarządzanie logistyczne w powiązaniu z innymi koncepcjami zarządzania (z marketingiem, lean managementem, zarządzaniem jakością). Obecnie na rynku działa wielu operatorów logistycznych. Poszukiwanie redukcji kosztów przez przedsiębiorstwa zachęca do stosowania outsourcingu. W rozdziale trzecim omówiono outsourcing usług logistycznych. Dodatkowo szeroko opisana jest koncepcja informatyzacji systemów logistycznych oraz zastosowania systemu GPS w zarządzaniu spedycją.

Część praktyczna pracy poświęcona jest charakterystyce działania i procesom przebiegającym w ramach funkcjonowania wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa spedycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem oddziału w Krakowie. Rozdział czwarty obrazuje charakterystykę przedsiębiorstwa (historię, misję, strukturę organizacyjną), środki techniczne i system organizacji przewozów. Zanalizowana została także polityka wobec klientów oraz struktura klientów i otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa. Wykonana została także analiza SWOT.

Rozdział piąty przedstawia identyfikację procesów logistycznych w przedsiębiorstwie na podstawie ustalonych parametrów. Przeprowadzona jest dokładna analiza porównawcza w czasie i przestrzeni pomiędzy rejonami badanego przedsiębiorstwa. Ustalony został stan wzorcowy oraz dokonana ocena rozwiązania obecnie funkcjonującego w przedsiębiorstwie. Na tej podstawie wyprowadzono ustalenia diagnostyczne. Doskonalenie procesów logistycznych ujęte jest w rozdziale szóstym. Przedstawione zostały w nim obszary usprawnień oraz zadania projektowe. Dalej następuje wariantowanie i ocena rozwiązań.

Wariant pierwszy przedstawia rozwiązanie funkcjonujące obecnie, wariant drugi rozwiązanie usprawniające. Dość duże ograniczenia narzucone są na możliwości usprawnień ze względu na prace na poziomie rejonu. Wszelkie szersze usprawnienia i duże zmiany muszą być przeprowadzane na poziomie centralnym. Dokonany został wybór wariantu racjonalnego i przedstawiony harmonogram wdrożenia zmian. Harmonogram przedstawia aspekt czasowy, a także działy i osoby odpowiedzialne za wdrożenie konkretnego zadania. Mała ilość udostępnionych danych o kosztach funkcjonowania przedsiębiorstwa nie pozwala na oszacowanie kosztów i korzyści z wdrożenia zaproponowanych zmian.

Liczba stron 180
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2001
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print