Zapobieganie i przeciwdziałanie przestępczości nieletnich

Liczba stron: 77

Nazwa Szkoły Wyższej: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2002

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp
Część teoretyczna
Rozdział I – Podstawowe elementy środowiska mające wpływ na przeciwdziałanie przestępczości nieletnich
1. Udział środowiska rodzinnego w pomocy nieletniemu
2. Wpływ środowiska szkolnego
3. Grupa rówieśnicza oraz mass- media w kształtowaniu postawy nieletniego
Rozdział II – Działalność ustawowych instytucji w zapobieganiu przestępczości
1. Zakres działań policji w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich
2. Funkcjonowanie sądów rodzinnych i opiekuńczych
Rozdział III – Społeczne formy zapobiegania i przeciwdziałania przestępczości nieletnich.
Część metodologiczna
Rozdział IV – Założenia metodologiczne pracy.
1. Przedmiot i cel badań
2. Metody i techniki badawcze
3. Problem badawczy
4.Teren badań i charakterystyka badanej populacji
5. Omówienie wyników
6.Wnioski
Podsumowanie
Bibliografia
Aneks

WSTĘP

W latach dziewięćdziesiątych odnotowuje się stały wzrost sprawców i liczby dokonywanych przestępstw. Od 1990 roku wzrasta również przestępczość nieletnich, aczkolwiek wskaźniki dynamiki przestępczości dzieci i młodzieży są znacznie niższe, niż wskaźniki dynamiki przestępczości dorosłych. Szczególnie niepokojące są dwie tendencje występujące w przestępczości nieletnich – brutalizacja działań sprawców oraz rosnąca liczba dzieci w wieku do lat 13 popełniających czyny karalne.

Przestępczość, w jakiejkolwiek formie ma miejsce, zawsze burzy porządek publiczny, burzy spokój, powoduje krzywdę, stratę, ból fizyczny lub psychiczny, jest nieszczęściem dla tych, którzy są ofiarami przestępstwa, ale jest też nieszczęściem tych, którzy działań przestępczych się dopuszczają. Wielu specjalistów różnych dziedzin zastanawiało i zastanawia się nad tym, jak to się dzieje, że mimo tylu prób przeciwdziałania, dochodzi do tylu aktów przemocy, gwałtów, zabójstw, wandalizmu i kradzieży, że pojawiają się nowi sprawcy przemocy, że grzeczne do tej pory dzieci ulegają demoralizacji i popełniają czyny zatrważające rodziców i znajomych, jak to się dzieje, że coraz więcej młodzieży popada w konflikt z prawem, a czyny nieletnich są coraz brutalniejsze w swoim wyrazie.

Problem jest wielowątkowy, jako, że czyny karalne są różne, a także zróżnicowane i skomplikowane są ich przyczyny. Oceniając zagrożenie wśród nieletnich w zakresie występujących zjawisk patologicznych należy mieć świadomość, że o skali przestępczości nieletnich mogą świadczyć również rozmiary przestępstw, w których sprawca nie został wykryty oraz wiele przypadków, które nie są znane Policji.

Coraz częściej zauważa się działanie grup przestępczych. Tworzone są one na bazie znajomości ze szkoły, podwórka i ulic lub jak zanotowano w ostatnim okresie czasu z ośrodków resocjalizacji. Członkowie grup mają przeświadczenie o niekaralności swoich postępków, co sprzyja rozładowaniu zahamowań i oporów, ułatwiając przez to wystąpienie zachowań agresywnych. W nieformalnych grupach przestępczych nieletni dowiadują się, że życie może być ciągłą zabawą, bez problemów i jak łatwo można zdobyć środki na własne przyjemności. W grupie takiej dziecko czuje się pewnie, gdyż jest akceptowane bez zastrzeżeń, gdy w tym samym czasie rodzice mogą mu robić wiele uwag, mieć wiele zastrzeżeń, stwierdzać i wskazywać tylko na to, co jest złe, bez próby zrozumienia problemów dziecka i ich rozwiązania. Działalność przestępcza nieletnich w grupach powoduje szybkie pogłębianie się procesu demoralizacji.

W rozdziale I przedstawiono podstawowe elementy środowiska mające wpływ na przeciwdziałanie przestępczości. Omówiono wpływ rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej oraz mass mediów na zapobieganie przestępczości nieletnich.

W rozdziale drugim omówiono zakres działalności policji i sądów opiekuńczych w przeciwdziałaniu przestępczości i demoralizacji nieletnich.

Rozdział trzeci zawiera wiadomości z zakresu społecznych form zapobiegania przestępczości nieletnich.

W rozdziale IV przedstawiono wyniki badań, przeprowadzone na trzydziestoosobowej grupie. Celem badań było przedstawienie metod i technik zapobiegania i przeciwdziałania przestępczości nieletnich w kontekście ich skuteczności dla resocjalizacji nieletnich przestępców. Prowadzone badania miały pokazać w jaki sposób należy pomagać nieletnim aby nie łamali oni norm prawnych

5/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print