Zachowanie konsumenta na rynku usług turystycznych

ZACHOWANIA KONSUMENTÓW AGLOMERACJI KATOWICKIEJ NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH

Liczba stron: 110

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. Turystyka jako zjawisko społeczno gospodarcze
1. Pojęcie turystyki i jej funkcje
1.1. Podstawowe definicje turystyki
1.2. Funkcje turystyki
2. Ruch turystyczny i kryteria jego podziałów
3. Specyfika rynku turystycznego
3.1. Pojęcie rynku turystycznego
3.2. Produkt turystyczny
3.3. Podaż turystyczna
3.4. Popyt turystyczny
4. Motywy podróży turystycznych
5. Segmentacja rynku turystycznego
5.1. Segmentacja wg zmiennych opisujących
5.2. Segmentacja wg zmiennych objaśniających
5.3. Segmentacja wg zmiennych charakteryzujących styl życia konsumentów
5.4. Segmentacja wg zmiennych geodemograficznych

II. Zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych
1. Zachowania konsumentów – przekrój problemowy definicji
2. Czynniki zachowań konsumentów na rynku
2.1 Czynniki społeczno – kulturowe zachowań nabywców
2.2 Czynniki osobiste zachowań nabywców
2.3. Czynniki psychologiczne zachowań nabywców
3. Proces zachowania nabywczego w turystyce

III. Zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych w świetle wyników badań ankietowych
1. Ogólna charakterystyka badania
2. Zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych
2.1 Wyjazdy urlopowe
2.2 Wypoczynek sobotnio-niedzielny
2.3 Opinie dotyczące biur podróży i instrumentów marketingowych
3. Czynniki różnicujące zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych

ZAKOŃCZENIE

ANKIETA

LITERATURA

SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW

WSTĘP

Turystyka odgrywa coraz większą rolę w życiu społeczno-gospodarczym Polski, a aglomeracja katowicka, będąca jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych i handlowych kraju, stanowi istotny punkt na mapie turystycznej. Niemniej jednak, zachowania konsumentów w zakresie turystyki w tym regionie są złożonym zagadnieniem, które wymaga gruntownej analizy. Celem niniejszej pracy jest zbadanie i zrozumienie zachowań konsumentów aglomeracji katowickiej na rynku usług turystycznych.

W pierwszej części pracy zostaną przedstawione teoretyczne aspekty turystyki jako zjawiska społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem definicji, funkcji, oraz podziałów ruchu turystycznego. Omówione zostaną również różne motywy podróży turystycznych oraz segmentacja rynku turystycznego.

W drugiej części skoncentrujemy się na zachowaniach konsumentów na rynku usług turystycznych. Obejmie to zarówno ogólną charakterystykę zachowań konsumentów, jak i analizę różnych czynników wpływających na ich decyzje zakupowe.

Trzecia i ostatnia część pracy będzie zawierała wyniki badań ankietowych, które zostały przeprowadzone wśród mieszkańców aglomeracji katowickiej. Badania te mają na celu uchwycenie specyfiki zachowań konsumentów w tym konkretnym regionie, uwzględniając różne czynniki, takie jak typ wyjazdów urlopowych, korzystanie z biur podróży, a także opinie dotyczące różnych instrumentów marketingowych stosowanych przez dostawców usług turystycznych.

Metodologia badawcza obejmuje zarówno analizę danych wtórnych, jak i pierwotnych. Wykorzystano metody jakościowe i ilościowe, w tym analizę dokumentów, obserwację, wywiady oraz badania ankietowe. Wykorzystano również różne narzędzia analityczne, w tym analizę SWOT, analizę PEST oraz inne metody statystyczne, aby jak najpełniej zrozumieć przedmiot badania.

Zakończenie podsumuje najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych badań i analiz, a także wskaże potencjalne kierunki dalszych badań.

Praca ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny i jest adresowana nie tylko do badaczy i studentów zainteresowanych tematyką turystyki, ale również do praktyków – menedżerów i decydentów działających na rynku usług turystycznych, którzy mogą wykorzystać wyniki badań w swojej działalności.

Dzięki tej pracy zamierzam odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki wpływają na zachowania konsumentów aglomeracji katowickiej na rynku usług turystycznych i w jaki sposób można te zachowania zrozumieć i wykorzystać w praktyce biznesowej. Ostatecznym celem jest zrozumienie, jak podmioty oferujące usługi turystyczne mogą skuteczniej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania konsumentów z aglomeracji katowickiej.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print