Wprowadzenie euro w Polsce jako przejaw integracji polityczno gospodarczej z Unią Europejską

Spis treści

Wprowadzenie 7

I. Droga do wspólnej waluty  9
1.1 Początki integracji walutowej  9
1.2 Rola integracji walutowej w procesie budowania zjednoczonej Europy  13
1.3 ECU – europejska jednostka walutowa jako jednostka monetarna europejskiej Wspólnoty Gospodarczej  16

II. Rola i znaczenie Traktatu z Maastricht  20
2.1 Zasady Unii Gospodarczej i Walutowej określone w Traktacie  20
2.2 Rola Traktatu z Maastricht  24
2.3 Strategia realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej  26

III. Problemy procesu wprowadzenia waluty euro na gruncie Polski  30
3.1 Spełnienie kryteriów konwergencji przez Polskę  30
3.2 Społeczno – polityczne aspekty wprowadzenia nowej waluty 33
3.3 Mechanizm wprowadzenia do obiegu – założenia i podstawowe problemy  36
3.4 Procesy dostosowawcze podmiotów gospodarczych do używania euro  43

IV. Wprowadzenie euro do Polski – analiza potencjalnych zagrożeń  45
4.1 Perspektywy włączenia Polski do obszaru euro  45
4.2 Polityka kursowa  48
4.3 Euro a polskie przedsiębiorstwa  49
4.4 Euro a funkcjonowanie polskiego systemu bankowego 52

Zakończenie  55
Streszczenie  58
Bibliografia  61

WPROWADZENIE

Celem niniejszej pracy jest ukazanie mechanizmu wprowadzania waluty jednoczącej się Europy w Polsce. Proces ten został już rozpoczęty jednak nie zakończony, co powoduje pewną dozę niepewności i obawy, czy w ogóle jest to możliwe. Wprowadzenie nowej waluty zwieńczyłoby długoletni etap starań państwa przyłączenia do strefy euro, jak również przyczyniłoby się do pełnego zintegrowania Polski z Unią Europejską.

Poruszając temat niniejszej pracy należy podkreślić istotną rolę integracji, jako procesu łączącego małe ogniwa w wielką całość. Wraz z stworzeniem Unii Europejskiej rozpoczęto integrację europejską, która tworzyła Wspólnotę o charakterze międzynarodowym, opartą na współpracy gospodarczej i politycznej państw do niej przystępujących.

Praca „Wprowadzenie euro w Polsce jako przejaw integracji polityczno – gospodarczej z Unią Europejską” została stworzona aby uwidocznić wysiłki procesu dostosowywania wprowadzenia jednolitej waluty europejskiej na gruncie Polski, jak i ewentualne zagrożenia, które mogą wyniknąć po dokonaniu tego wiekopomnego wydarzenia. Znaczenie jakie wywrze nowa waluta na polską gospodarkę, ale również wpływ jaki miała na pozostałe gospodarki europejskie czy światowe przyczyniło się do wyboru tematu ukazania integracji gospodarczo – walutowej na gruncie Polski. Warty podkreślenia jest także fakt, iż euro jest jedną z trzech najbardziej liczących się jednostek monetarnych na świecie obok dolara i jena.

Aby można było jednak mówić o pełnym zintegrowaniu należy cofnąć się do początku powstania samej Unii Europejskiej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej. Dzięki tym instytucjom doszło do różnorodnych zmian w polityce gospodarczej i walutowej, co w późniejszym czasie przyczyniło się do powstania wspólnej waluty i posługiwania się jednostką pieniężną – euro.

W pracy starano się ukazać kolejne etapy tworzenia integracji gospodarczo – walutowej, która miała szczególne znaczenie w powstawaniu systemu walutowego. Początek integracji upatrywany jest wraz z powstaniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, od którego wszystko się zaczęło. Kolejno przedstawiony jest rys historyczny sięgający początków integracji europejskiej do momentu przyjęcia przez pierwsze państwa euro jak waluty narodowej. Można zapoznać się z pierwszymi próbami integracji m.in.: plan Wernera, jak również z późniejszymi etapami związanymi z Europejskim System Walutowym i Raportem Delorsa, który miał przełomowe znaczenie w integracji walutowej. Ukazana została także rola integracji gospodarczo – walutowej w procesie budowania zjednoczonej Europy. Podjęto problematykę zdefiniowania pojęcia ECU, które później stało się jednostką monetarną – euro.

Poniższa praca ukazuje także znaczenie Traktatu z Maastricht jako najważniejszego aktu prawnego przy budowaniu integracji gospodarczo – walutowej. Opisane zostały poszczególne zasady utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej zawarte w kryteriach zbieżności, jak również trójetapowy proces powstania samej Unii. Skupiono również uwagę na roli jaką odegrał Traktat z Maastricht w integracji. Praca przedstawia także strategię realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej poszczególnych państwa członkowskich Unii Europejskiej kandydujących do wprowadzenia wspólnej waluty oraz ich poczynania w kierunku realizacji kryteriów konwergencji wyznaczonych w Traktacie z Maastricht.

Jednak w pracy najwięcej miejsca poświęcono jak już wskazuje sam temat, integracji gospodarczo – walutowej z Unią Europejską na gruncie Polski. Przedstawiono etapy dochodzenia do zakończenia procesów przystosowania się do Unii Gospodarczej i Walutowej, a tym samym ukazano stopień realizacji kryteriów zbieżności, jako niezbędnego minimum do funkcjonowania nowej waluty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zaprezentowano również społeczno – polityczne aspekty wprowadzenia euro. Ukazano również podstawowe założenia i ewentualne problemy, które mogą się pojawić przy praktycznej części wprowadzania nowej waluty na terenie Polski, jak również procesy dostosowawcze takich podmiotów gospodarczych jak: banki, przedsiębiorstwa niefinansowe, do posługiwania się euro.

Na końcu zajęto się rozważaniem potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić po wprowadzeniu do obiegu gotówkowego euro. Zaprezentowano jak nowa waluta może wpłynąć na funkcjonowanie polskiego systemu bankowego czy krajowych przedsiębiorstw. Pokazano również jaki wpływ może mieć euro na polską politykę kursową, która nie będzie już zależna od Narodowego Banku Polskiego.

Liczba stron 63
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2011
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print