Wpływ wybranych funkcji użytkowych lasu na środowisko leśne

Spis treści

1. Wstęp ……………………………………………………………..………………….7
2. Ustalenia terminologiczne………………………………………………..………….9
2.1. Definicje lasu ……………………………………………………………………9
2.2. Funkcje lasu ………………………………………………………………..…..12
2.3. Szkodnictwo leśne ……………………………………………………………..18
2.4. Ochrona lasów ……………………………………………………………..…..25
3. Wyniki badań ……………………………………………………………………….32
3.1. Charakterystyka Nadleśnictwa Drewnica ………………………………..…….32
3.2. Charakterystyka ekonomiczno – przyrodnicza warunków produkcji leśnej Nadleśnictwa Drewnica … 32
3.3. Walory turystyczne i krajobrazowe …………………………………………….35
3.4. Wykorzystanie funkcji użytkowych lasu Nadleśnictwa Drewnica ………..…..39
4. Podsumowanie ……………………………………………………………………….44
5. Bibliografia ……………………………………………………………………..……46
6. Spis fotografii, wykresów ………………………………………………..…………..49

1. Wstęp

Lasy są najbardziej naturalną formacją przyrodniczą, od zamierzchłych czasów nierozerwalnie związaną z krajobrazem Polski. Spełniają różnorodne funkcje – czy to w sposób naturalny, wynikający z samego faktu istnienia lasów, czy to w wyniku „pomocy” człowieka i prowadzonej przez niego działalności.

Lasy zajmujące około 28% powierzchni Polski odgrywają olbrzymią rolę w procesach ochrony powietrza, wód, gleb oraz klimatu i dlatego powinny być traktowane jako szczególne dziedzictwo i wartość ogólnonarodowa bez względu na formę własności. Polskie lasy tworzą główną część osłony ekologicznej kraju i stanowią najwartościowsze składniki obszarów chronionych, w tym parków narodowych i krajobrazowych.

W ostatnim czasie nastąpił duży wzrost czynników dewastujących lasy, są to głównie czynniki związane z działalnością człowieka, który w dzisiejszych czasach zapomina o wartościach ważniejszych od tych materialnych.

Użytkowanie lasu może sprowadzać się tylko i wyłącznie do działania destrukcyjnego wtedy kiedy jest sprowadzone wyłącznie do funkcji wykonawczej, czyli do pobrania z lasu określonych użytków lub zaspokajania określonych potrzeb człowieka.

Bezpośrednie oddziaływanie człowieka na lasy jest widoczne w stosunkowo krótkim czasie od momentu zainicjowania tego działania. Oprócz skutków widocznych w krótkim czasie występują także efekty długofalowe, które objawiają się zakłóceniami podstawowych funkcji życiowych lasów. Zmiany środowiska leśnego obejmują głównie szatę roślinną, warunki glebowe, rzeźbę – mikrorzeźbę, czynniki denudacyjne.

Zasięg negatywnych oddziaływań na las jest bardzo duży. Tak, więc, las jest narażony na choroby, szkodliwe owady, na niekorzystne czynniki atmosferyczne, na szkody powodowane przez przemysł i górnictwo, ruch turystyczny, szkodnictwo leśne, wadliwie prowadzone czynności eksploatacyjne i ochronne, pożary, na straty ze strony zwierzyny leśnej.

Z uwagi na powyższe uznałem, że wpływ wybranych funkcji użytkowych lasu na środowisko leśne jest tematem bardzo aktualnym i w związku z tym w niniejszej pracy podjąłem się próby rozwinięcia tego właśnie zagadnienia.

Głównym celem pracy była analiza wpływu wybranych funkcji użytkowych lasu na środowisko leśne. Aby zrealizować cel pracy posłużono się metodami analizy, syntezy oraz dedukcji.
Przy pisaniu pracy korzystano z dostępnej literatury przedmiotu oraz aktów prawnych, których wykaz zamieszczony został w bibliografii.

W niniejszej pracy dokonano próby analizy definicji lasu, omówiono funkcje lasu, szkodnictwo leśne oraz ochronę lasów. Ponadto przedstawiono wykorzystanie funkcji użytkowych lasu na przykładzie Nadleśnictwa Drewnica.

Liczba stron 49
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2010
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print