Wiedza w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród nauczycieli mławskich szkół

Liczba stron: 106

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora Pułtusk

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I: Wiedza – pojęcia i jej rodzaje. 5
1.1. Wiedza – wyjaśnienie pojęć. 5
1.2. Rodzaje wiedzy i jej zastosowanie. … 5
1.3. Wiedza medyczna – zdrowotna. 6

ROZDZIAŁ II: Geneza ratownictwa medycznego. 7
2.1. Ratownictwo medyczne – wyjaśnienie pojęć. 7
2.2. Ratownictwo medyczne – rys historyczny. 9
2.3. Występowanie wypadków i urazów wśród młodzieży. 11
2.4. Regulacje prawne ratownictwa medycznego. 12
2.5. Rola nauczyciela w udzielaniu pierwszej pomocy. 16

ROZDZIAŁ III: Pierwsza pomoc – postępowanie. 18
3.1. Zabezpieczenie miejsca wypadku. 18
3.2. Poszkodowany przytomny i nieprzytomny – charakterystyka. 19
3.3. Nagłe zatrzymanie krążenia – ABC reanimacji. 20
3.4. Pozycja boczna ustalona. 26
3.5. Złamania, zwichnięcia. 28
3.6. Oparzenia i odmrożenia. 30
3.7. Krwotoki – rodzaje i postępowanie. 35
3.8. Zadławienia i zatrucia. 39

ROZDZIAŁ IV: Podstawy metodologiczne badań własnych. 43
4.1. Cel i przedmiot badań 43
4.2. Problemy i hipotezy badawcze. 43
4.3. Zmienne i wskaźniki pomiaru……. 45
4.4. Metody i techniki badawcze. 46
4.5. Organizacja i teren badań. 47

ROZDZIAŁ V: Wyniki badań własnych. 49
5.1. Charakterystyka respondentów. 49
5.2. Poziom wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy badanej grupy. 54
5.3. Płeć a wiedza w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 60
5.4. Stan cywilny a wiedza w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 62
5.5. Wiek a wiedza w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 62
5.6. Posiadanie prawa jazdy a wiedza w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 63
5.7. Rodzaj szkoły w jakiej nauczyciel uczy a wiedza w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 64
5.8. Profil przedmiotu nauczania a wiedza w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 64
5.9. Stopień awansu zawodowego a wiedza w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 65

PODSUMOWANIE 66
BIBLIOGRAFIA 69
ANEKSY 71
Załącznik 1: Kwestionariusz ankiety ……71
Załącznik 2: Klucz do ankiety………75
Załącznik 3: Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym…78
Załącznik 4: Wydruki ze strony internetowej….……….94
SPIS TABEL 101
SPIS WYKRESÓW 102
SPIS RYSUNKÓW 103
STRESZCZENIE 104
SŁOWA KLUCZOWE  106

WSTĘP

Zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego istnieje współcześnie we wszystkich rejonach świata, w zależności od działania sił przyrody, rozwoju technicznego i cywilizacyjnego, czynników geograficznych, ekonomicznych i ekologicznych. Zatem podjęcie problematyki związanej z wiedzą i edukacją nauczycieli w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy z wielu przyczyn jest trafna. Zagrożenia życia, stanu zdrowia dzieci i młodzieży, zmierzają do podjęcia działań mających na celu uświadomienie społeczeństwu, iż przeżycie osób rannych w wypadkach bądź też innych sytuacjach zagrażających zdrowiu, zależy od jak najszybszego udzielenia pierwszej pomocy oraz właściwej organizacji transportu.

Zważywszy na fakt, iż nauczyciel – wychowawca – edukator, jest najbliżej ucznia, chciałam sprawdzić czy potrafi on sobie poradzić w sytuacji zagrażającej zdrowiu bądź życiu tegoż ucznia, czy zna podstawowe zasady pierwszej pomocy, czy jest dostatecznie przygotowany do tak odpowiedzialnej pracy z uczniem. Rodzice, którzy zapisują swoje dzieci do szkoły, oddają je pod opiekę nauczycieli, z pewnością nie raz zastanawiając się, czy ich dziecko, będzie w tak dużej instytucji, jaką jest szkoła, bezpieczne. Zważywszy na fakt, że w przyszłości będę matką dla swoich dzieci, również będę miała takie obawy, dlatego postanowiłam zająć się tym tematem i sprawdzić wiedzę nauczycieli na temat udzielania pierwszej pomocy, aby mieć pewność, czy potrafią udzielić dziecku niezbędnej pomocy w razie zagrożenia zdrowia bądź życia.

Celem głównym tej pracy jest sprawdzenie wiedzy wśród nauczycieli mławskich szkół w udzielaniu pierwszej pomocy.

Niniejsza praca magisterska składa się z pięciu rozdziałów. Tak jak wcześniej wspomniałam, tematem pracy jest „Wiedza w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród nauczycieli mławskich szkół”. Aby mówić o tym, czy nauczyciele posiadają wiedzę na dany temat, bądź czy posiadają umiejętności w danej dziedzinie, należy wyjaśnić co to jest wiedza i jakie są jej rodzaje, te pojęcia starałam się przybliżyć w pierwszym rozdziale pracy.

W drugim rozdziale pracy wyjaśniłam pojęcia z zakresu ratownictwa medycznego, przybliżyłam historię, regulacje prawne, tak obszernej dziedziny medycznej jaką jest ratownictwo medyczne. Starałam się również przybliżyć problem występowania wypadków i urazów wśród dzieci i młodzieży, jak również rolę nauczyciela – wychowawcy, w udzielaniu pierwszej pomocy.

W rozdziale trzecim opisałam objawy, przyczyny jak również postępowanie i udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Opisałam kolejno jak zachować się na miejscu zdarzenia – zabezpieczenie miejsca wypadku, jak odróżnić i postępować z osobą przytomną i nieprzytomną, jak przeprowadzić reanimację w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Wyjaśniłam w jakim celu należy ułożyć pacjenta w pozycji bocznej ustalonej i jak należy to zrobić, wyjaśniłam również objawy i postępowanie w przypadku złamań, zwichnięć, oparzeń i odmrożeń, jak również krwotoków, zadławienia i zatrucia, czyli wszystkich tych zdarzeń, które na co dzień mogą przytrafić się uczniom.

W czwartym rozdziale mojej pracy zajęłam się metodologią badań własnych, wyjaśniłam jaki jest cel i przedmiot moich badań, postawiłam problemy i hipotezy badawcze, które będę starała się potwierdzić, opisałam metody i techniki badawcze, którymi się posługiwałam w danej pracy jak również zmienne zależne i niezależne, które w danej pracy wystąpiły. Piąty rozdział poświęciłam na opracowanie wyników badań własnych.

Poza opracowaniami naukowymi i artykułami z czasopism, wykorzystałam w pracy wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród nauczycieli mławskich szkół.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print