Wczesna inicjacja seksualna młodzieży a problem wychowania

Liczba stron: 85

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis Treści

Wstęp

Rozdział I Rodzina i jej wartość w życiu człowieka 2
1.1. Rodzina i jej funkcje 5
1.1.1. Współczesna rodzina w myśli Jana Pawła II [kawalera, który nie założył rodziny – człowieka, który nie jest więc w tej kwestii żadnym autorytetem] 10
1.1.2. Rozumienie wartości – etyka, estetyka i moralność 12
1.2. Typy rodzin 15
1.2.1. Koncepcje rodziny 17
1.3. Wychowanie, rodzicielstwo, rodzina a kultura 19
1.3.1. Rozwój i wychowanie nastolatka a czynniki psychologiczne 21

Rozdział II 28
Dysfunkcjonalność a aspekty funkcjonalności 28
2.1. Rodzaje dysfunkcji rodzinnych 28
2.2. Dziecko rodzinie dysfunkcyjnej 32
2.3. Pojęcie i zagadnienia rodziny dysfunkcyjnej 34

ROZDZIAŁ III 36
3.1. Aspiracje życiowe, plany i cele współczesnej młodzieży 36
3.2. Problem wczesnej inicjacji seksualnej młodzież w XXI wieku 48
3.3. Wczesna inicjacja seksualna a rodzina i dysfunkcyjność 50
3.4. Patologie seksualne a problemy współczesnej młodzieży 52

Rozdział IV Metodologia badań własnych 57
3.1 Uzasadnienie wyboru tematu i cel badań 58
3.2 Hipotezy i problemy badawcze 63
3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze 68

Rozdział IV Analiza badań własnych 72
4.1. Weryfikacja hipotez z przeprowadzonymi badaniami 82

Bibliografia 83

Wstęp

W dobie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej, kulturowej i technologicznej, coraz ważniejsze staje się zrozumienie i odpowiednie ukierunkowanie procesów zachodzących w rozwoju młodzieży. Jednym z najbardziej istotnych aspektów, mających bezpośredni wpływ na rozwój psychiczny, emocjonalny i społeczny młodych ludzi, jest inicjacja seksualna. Wartości, postawy i zachowania związane z seksualnością są formowane i kształtowane przez różne czynniki, z których najważniejszym jest rodzina.

Jednocześnie, problem wczesnej inicjacji seksualnej młodzieży jest coraz częściej dostrzegany i analizowany przez badaczy i specjalistów różnych dziedzin, zarówno w kontekście indywidualnym, jak i społecznym. Młodzi ludzie są coraz bardziej narażeni na presję ze strony rówieśników, mediów, a nawet dorosłych, aby jak najwcześniej rozpocząć życie seksualne, co nierzadko prowadzi do problemów emocjonalnych, zdrowotnych czy społecznych. W związku z tym, edukacja seksualna i wychowanie do odpowiedzialnej seksualności stanowią jeden z najważniejszych obszarów współczesnej pedagogiki.

Niniejsza praca magisterska zatytułowana „Wczesna inicjacja seksualna młodzieży a problem wychowania” stanowi próbę zgłębienia i analizy omawianego problemu. Celem pracy jest zrozumienie złożonych zależności między procesem wczesnej inicjacji seksualnej młodzieży a wpływem rodziny i wychowania, jak również określenie znaczenia i roli rodziny w kształtowaniu postaw i zachowań seksualnych młodzieży.

Praca została podzielona na cztery główne rozdziały. Pierwszy rozdział skupia się na analizie pojęcia rodziny, jej funkcji i typów, oraz na omówieniu związku między wychowaniem, rodzicielstwem, rodziną a kulturą. Drugi rozdział przedstawia zagadnienia związane z dysfunkcjonalnością rodziny i jej wpływem na rozwój dziecka. Trzeci rozdział koncentruje się na analizie aspiracji życiowych, planów i celów współczesnej młodzieży, a także problemu wczesnej inicjacji seksualnej i związanego z nim ryzyka patologii seksualnych. Wreszcie, czwarty rozdział poświęcony jest prezentacji metodologii i wyników przeprowadzonych badań własnych na temat omawianego problemu.

Wierzę, że wyniki badań przeprowadzonych w ramach tej pracy przyczynią się do lepszego zrozumienia problemu wczesnej inicjacji seksualnej młodzieży i wpływu rodziny na ten proces, a tym samym pomogą w opracowywaniu efektywnych strategii prewencyjnych i interwencyjnych.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print