Wartościowanie pracy jako podstawa kształtowania systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy XYZ S.A.

Liczba stron: 107

Nazwa Szkoły Wyższej: AE Kraków

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2000

SPIS TREŚCI

1. System wynagradzania – istota i funkcje
1.1 Motywacyjna rola wynagrodzeń
1.1.1 Motywacja jako funkcja zarządzania
1.1.2 Model systemu motywacyjnego
1.1.3 Płacowe i pozapłacowe systemy motywacji.
1.2 Charakterystyka systemu wynagrodzeń
1.2.1 Istota i funkcje systemu wynagrodzeń
1.2.2 Formy i składniki wynagrodzeń
1.2.3 Podstawy prawne kształtowania systemu wynagrodzeń
1.3 Zakładowy system wynagrodzeń
2 Istota wartościowania pracy
2.1 Pojęcie i charakterystyka wartościowania pracy
2.2 Funkcje i cele wartościowania pracy
2.3 Procedura wartościowania pracy na stanowiskach
2.4 Wartościowanie pracy fizycznej i umysłowej
3. Metody wartościowania pracy
3.1 Rodzaje i charakterystyka metod wartościowania pracy
3.2 Metoda UMEWAP – 87 jako metoda uniwersalna
4. Wartościowanie pracy w kształtowaniu systemu wynagrodzeń
4.1 Związek pomiędzy stopniem trudności pracy a wynagrodzeniem
4.2 Przechodzenie z wyników wartościowania pracy na stawki płacowe
5. Charakterystyka firmy XYZ S.A.
5.1 Historia firmy
5.2 Struktura organizacyjna Spółki
5.3 Sytuacja ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa
5.4 Charakterystyka systemu motywacyjnego w XYZ S.A.
6. Wartościowanie pracy wybranych stanowisk na przykładzie spółki XYZ S.A.
6.1 Aktualne systemy kwalifikowania pracy
6.2 Adaptacja metody wartościowania pracy do wymogów Spółki
6.2.1 Wycena punktowa i klasyfikacja wybranych stanowisk pracy
6.3 Budowa taryfikatora zaszeregowań
6.4 Opracowanie siatki i tabeli płac w oparciu o wyniki wartościowania pracy
Zakończenie

Wstęp

Głębokie przemiany systemu gospodarczego naszego kraju stawiają przed przedsiębiorstwami coraz wyższe wymagania w każdej niemal dziedzinie ich funkcjonowania. Obecnie wiele z nich stoi przed koniecznością doskonalenia zasad wynagradzania, pod kątem wzmocnienia motywacyjnego oddziaływania płac, a równocześnie dostosowania ich do kondycji finansowej firmy.
Doskonalenie systemu płacowego nie jest rzeczą łatwą. Wymaga ono bowiem wszechstronnej i rzeczowej analizy dotychczas obowiązujących rozwiązań i oceny skuteczności ich funkcjonowania, po to, aby zaproponować nowy, lepszy, skuteczniejszy system wynagradzania.

W rozdziale pierwszym pracy przedstawiona została problematyka motywacji do pracy, ze szczególnym uwzględnieniem systemu wynagrodzeń. Scharakteryzowałam system motywacji, teorie i modele motywacji i główne czynniki motywujące do pracy. W drugiej części rozdziału pierwszego uwagę skupiłam na systemie wynagrodzeń, jego formach i składnikach oraz zakładowym systemie wynagrodzeń. Wśród narzędzi różnicowania wynagrodzeń szczególną uwagę poświęciłam formom płac.

Rozdział drugi przedstawia istotę i procedurę wartościowania pracy. Opisane zostały także metody wartościowania pracy i przesłanki ich doboru, ze szczególnym uwzględnieniem metod analityczno-punktowych.

W kolejnych rozdziałach przedstawiłam rodzaje i metody wartościowania pracy, przechodzenie z wyników wartościowania pracy na stawki płacowe. Rozdział piąty zawiera charakterystykę Przedsiębiorstwa XYZ. Została tu przedstawiona pokrótce historia powstania firmy, struktura organizacyjna, struktura zatrudnienia, a także sytuacja ekonomiczno-finansowa na podstawie raportu rocznego.

Rozdział szósty zawiera opis i wyniki badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie XYZ, dotyczących zmian w obecnym systemie kwalifikowania stanowisk pracy. Na podstawie 47opisów stanowisk pracy, znajdujących się wraz z wycenami punktowymi poszczególnych stanowisk pracy w załączniku, został sporządzony system zaszeregowania stanowisk pracy. Opracowana na podstawie siatka płac i tabela płac, wieńczą badanie systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie XYZ.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print