Walne Zgromadzenie w spółce akcyjnej

WALNE ZGROMADZENIE JAKO ORGAN STANOWIĄCY W SPÓŁCE AKCYJNEJ

Spis treści:

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. 4
CHARAKTER PRAWNY SPÓŁKI AKCYJNEJ. 4

ROZDZIAŁ II 10
STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI AKCYJNEJ. 10

ROZDZIAŁ III 20
ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA. 20

3.1. „RODZAJE” I PRZEDMIOT WALNYCH ZGROMADZEŃ. 20
3.2 PROCEDURA ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA. 23
3.3. MIEJSCE ODBYCIA SIĘ WALNEGO ZGROMADZENIA. 24

ROZDZIAŁ IV. 26
PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA. 26
4.1. LISTA AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU. 26
4.2. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA. 27
4.3. LISTA OBECNOŚCI. 28
4.4.PRAWO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU. 29
4.5.PEŁNOMOCNICTWO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU. 31
4.6. PRAWO GŁOSU AKCJONARIUSZY. 33
4.8. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA. 35
4.9. PODEJMOWANIE UCHWAŁ NA WALNYM ZGROMADZENIU. 36
4.10. GŁOSOWANIE. 40
4.11.PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA. 43

ROZDZIAŁ V. 46
KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA. 46

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Wstęp

Spółka akcyjna to forma organizacji biznesowej, w której akcjonariusze posiadają akcje będące udziałami w spółce. Akcjonariusze wybierają organy zarządzające spółką oraz podejmują decyzje w sprawach ważnych dla jej funkcjonowania. Jednym z najważniejszych organów stanowiących w spółce akcyjnej jest Walne Zgromadzenie, które zwoływane jest w celu podjęcia ważnych uchwał dotyczących funkcjonowania spółki.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie roli Walnego Zgromadzenia jako organu stanowiącego w spółce akcyjnej.

W pierwszym rozdziale zostanie omówiony charakter prawny spółki akcyjnej, aby pokazać, w jakim kontekście Walne Zgromadzenie funkcjonuje.

W drugim rozdziale zostanie przedstawiona struktura organizacyjna spółki akcyjnej, w tym role poszczególnych organów, w tym Walnego Zgromadzenia.

W trzecim rozdziale skupimy się na zwołaniu Walnego Zgromadzenia, omawiając rodzaje i przedmiot Walnych Zgromadzeń oraz procedurę ich zwoływania.

W czwartym rozdziale zostanie przedstawiony przebieg Walnego Zgromadzenia, w tym lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, otwarcie Walnego Zgromadzenia, lista obecności, prawo uczestnictwa i pełnomocnictwo udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo głosu akcjonariuszy, porządek obrad, podejmowanie uchwał oraz głosowanie i protokół z Walnego Zgromadzenia.

W piątym rozdziale zostaną przedstawione kompetencje Walnego Zgromadzenia.

W pracy omówimy Walne Zgromadzenie jako organ stanowiący w spółce akcyjnej. Skupimy się na jego roli, kompetencjach oraz przebiegu. Celem pracy jest przedstawienie wiedzy na temat zasad działania Walnego Zgromadzenia oraz wskazanie, jakie kwestie są najważniejsze w kontekście jego funkcjonowania. Dzięki pracy będą Państwo mogli zrozumieć, jakie decyzje podejmuje Walne Zgromadzenie i jakie są jego wpływy na funkcjonowanie spółki akcyjnej.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print