System polityczny na poziomie Kielc i jego oddziaływanie na funkcjonowanie samorządu terytorialnego

SPIS TREŚCI

Wstęp 1
1. RZĄD, PAŃSTWO, NARÓD – SYSTEM POLITYCZNY 5
1.1 System polityczny 6
1.2 Klasyfikowanie systemów politycznych 7
1.3 Polski system polityczny 11
1.4 Samorząd terytorialny 17
2. MODEL USTROJOWY WŁADZ SAMORZĄDOWYCH 19
2.1 Pojęcie i ustrój administracji publicznej 20
2.2 Samorząd województwa 22
2.3 Samorząd powiatu 28
2.4 Samorząd gminy 32
3. ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄD
TERYTORIALNY RELACJE WŁADZY W WOJEWÓDZTWIE
ŚWIĘTOKRZYSKIM 36
3.1 Reforma administracji publicznej w regionie 37
3.2 Formy lokalnej współpracy 39
Zakończenie 45
Bibliografia 46
Rysunki 48
ANEKS A 49
ANEKS B 56
ANEKS C 57
ANEKS D 70
ANEKS E 73

Wstęp

Niniejsza praca traktuje o administracji publicznej, a przede wszystkim o organach samorządu terytorialnego.

Wybranie, przeze mnie, tego tematu podyktowane jest, z jednej strony, osobistym zainteresowaniem kształtem, strukturą i kompetencjami administracji publicznej, z drugiej strony weryfikacją teorii i wiedzy na ten temat.

Celem pracy jest teoretyczne przedstawienie nowych funkcji administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych i lokalnych wspólnot politycznych. W niniejszej pracy będzie to zrobione na przykładzie Województwa Świętokrzyskiego. Zakres czasowy opracowania obejmuje okres od 1989 roku do chwili obecnej.

Przemiany społeczne i gospodarcze w Polsce po 1989 roku są jednym z najpoważniejszych wyzwań dla naszego kraju. Nowy ustrój terytorialny Polski wprowadził daleko idące zmiany w sposobie rozdzielania zadań i kompetencji pomiędzy struktury administracji publicznej, działające na poszczególnych szczeblach podziału terytorialnego kraju.

Przeobrażenia te starałem się przedstawić na poziomie samorządu lokalnego – Województwa Świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego i gminy Kielce.

Pierwszy rozdział pracy zawiera część teoretyczną omawiającą pojęcie systemu politycznego, instytucje systemu politycznego, jego zadania jak również klasyfikację oraz polski system polityczny. W rozdziale tym przedstawiłem także rolę Konstytucji, funkcję Sejmu i Senatu oraz kompetencje Prezydenta. Przybliżyłem ogólną charakterystykę samorządu terytorialnego po wprowadzeniu ustawy o trójstopniowym podziale państwa.

Kolejny rozdział zawiera analizę kompetencji i zadań samorządu terytorialnego: województwa, powiatu i gminy w świetle nowego ustroju terytorialnego.

Trzecia część pracy jest oceną reformy administracji publicznej, próbą ukazania jej słabych punktów a także możliwości wpływania obywateli na politykę prowadzoną przez władzę. W rozdziale tym ukazałem również funkcjonowanie administracji szczebla lokalnego w sytuacjach konfliktowych.

Kompetencje i zakresy działania Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Wojewódzkiego, Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta Kielce przedstawiłem w załączniku w postaci aneksów.

Liczba stron 75
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2001
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print