Świat wartości a zachowania patologiczne młodzieży

Liczba stron: 99

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….4

Rozdział I
Charakterystyka współczesnej młodzieży
1.1. Młodzież jako kategoria społeczno-demograficzna 6
1.2. Cechy, postawy wobec życia i wartości współczesnej młodzieży 12

Rozdział II
Zachowania patologiczne wśród młodzieży w świetle literatury przedmiotu
2.1 Patologia społeczna – analiza definicyjna 19
2.2 Przyczyny zachowań patologicznych młodzieży 23
2.2.1 Wpływ uwarunkowań biologicznych, czynniki genetyczne 24
2.2.2 Wpływ środowiska rodzinnego 25
2.2.3 Wpływ środowiska szkolnego 27
2.2.4 Wpływ rówieśników 28
2.3 Wybrane zjawiska patologiczne występujące wśród młodzieży 30

Rozdział III
Założenia metodologiczne badań własnych
3.1 Przedmiot i cel badań 38
3.2 Problemy i hipotezy badawcze 40
3.3.Zmienne i wskaźniki zmiennych 44
3.4 Metody, techniki oraz narzędzia badawcze… .47
3.5 Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV
Świat wartości młodzieży gimnazjalnej w świetle wyników badań własnych
4.1 Charakterystyka terenu badań i badanej populacji 56
4.2 Analiza i interpretacja wyników badań 56
4.3. Wnioski z badań 83

Zakończenie 85
Bibliografia 88
Spis tabel i wykresów 91
Aneksy 94

Wstęp

Współczesna młodzież wchodząca w dorosłość zmaga się z różnorodnymi wyzwaniami, wynikającymi z dynamicznych przemian społecznych, kulturowych i ekonomicznych, które kształtują jej otoczenie. Wartości, jakimi kieruje się młodzież, odgrywają kluczową rolę w ich funkcjonowaniu społecznym, wpływając na kształtowanie ich tożsamości, wybory życiowe oraz zachowania. W niniejszej pracy magisterskiej pt. „Świat wartości a zachowania patologiczne młodzieży” podejmuję próbę zbadania związku pomiędzy hierarchią wartości, a występowaniem zachowań patologicznych wśród młodzieży.

W rozdziale pierwszym omówiono charakterystykę współczesnej młodzieży jako kategorii społeczno-demograficznej, ukazując jej główne cechy, postawy wobec życia oraz wartości, które wyznają. Celem tego rozdziału jest przybliżenie odbiorcy do kontekstu społecznego, w jakim funkcjonuje badana grupa.

W drugim rozdziale skupiono się na omówieniu pojęcia patologii społecznej oraz zidentyfikowaniu przyczyn występowania zachowań patologicznych wśród młodzieży. Przedstawiono wpływ różnych czynników, takich jak uwarunkowania biologiczne, środowisko rodziny, szkoły i rówieśników na rozwój patologicznych zachowań. Następnie omówiono wybrane zjawiska patologiczne występujące wśród młodzieży, aby lepiej zrozumieć ten problem.

Trzeci rozdział przedstawia założenia metodologiczne badań własnych, obejmujących przedmiot i cel badań, problemy oraz hipotezy badawcze, a także zmienne i wskaźniki zmiennych. W dalszej części opisano metody, techniki oraz narzędzia badawcze, które zostały zastosowane w realizacji celów pracy, jak również organizację i przebieg badań.

W ostatnim rozdziale pracy przedstawiono wyniki badań własnych, analizując świat wartości młodzieży gimnazjalnej i jego wpływ na zachowania patologiczne. Dokonano charakterystyki terenu badań i badanej populacji oraz przedstawiono analizę i interpretację wyników badań, z których sformułowano wnioski.

Niniejsza praca magisterska ma na celu nie tylko zgłębienie problematyki patologicznych zachowań młodzieży oraz zrozumienie wpływu wartości na te zachowania, ale także wskazanie obszarów, które wymagają interwencji ze strony rodziny, szkoły, oraz instytucji działających na rzecz młodzieży. Poprzez identyfikację czynników wpływających na występowanie patologii społecznych wśród młodych ludzi, praca może przyczynić się do tworzenia efektywnych strategii prewencji i interwencji, mających na celu ograniczenie negatywnych zjawisk w tej grupie wiekowej.

W zakończeniu pracy podsumowano główne wnioski wynikające z przeprowadzonych badań, wskazując na istotne związki pomiędzy światem wartości młodzieży a ich patologicznymi zachowaniami. Wskazano również na możliwe kierunki dalszych badań, które mogą poszerzyć wiedzę na temat badanej problematyki oraz przyczynić się do lepszego zrozumienia zjawisk występujących wśród współczesnej młodzieży.

Praca zawiera również bibliografię, obejmującą zarówno źródła naukowe, jak i popularnonaukowe, które pozwoliły na uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej na temat badanej problematyki. Spis tabel i wykresów oraz aneksy stanowią dopełnienie pracy, prezentując w sposób czytelny i przystępny wyniki badań własnych oraz dodatkowe informacje, które mogą być istotne dla zrozumienia tematu.

Mam nadzieję, że przedstawiona praca magisterska stanowi wartościowy wkład do dyskusji na temat związków między światem wartości a patologicznymi zachowaniami młodzieży, a także zachęci do dalszego badania tego zagadnienia, które ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print