Strategia marketingowa firmy na rynku konkurencyjnym na przykładzie firmy budowlanej

Wprowadzenie

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest wynikiem stosowania metody prób i błędów, lecz opiera się w nowocześnie funkcjonujących firmach na racjonalnych instrumentach zarządzania. zalicza się do nich metody zarządzania, które stanowią wypróbowane, logiczne zbiory zasad i etapów stosowanych w procesach kierowania zespołami ludzkimi.

Zastosowanie w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa określonej metody zarządzania nie może być przypadkowe. Przed podjęciem decyzji wdrożeniowej kierownictwo organizacji gospodarczej powinno:

1) przeprowadzić diagnozę przedsiębiorstwa w układzie: czynniki wpływające na sukces firmy – wyniki gospodarowania,

2) przeanalizować, czy kadra kierownicza stanowi newralgiczny element rozwoju firmy,

3) określić długofalowy program doskonalenia systemy zarządzania przedsiębiorstwem,

4) dokonać wyboru wiązki metod zarządzania adekwatnych do specyfiki firmy.

Po przeanalizowaniu wymienionych zadań należy dokonać wyboru podstawowej metody zarządzania oraz metod wspierających. Podstawowa metoda powinna mieć charakter totalny, tzn. obowiązujący wszystkie podmioty organizacyjne. Jednocześnie na poszczególnych poziomach zarządzania można zagwarantować tzw. wolną przestrzeń zarządzania, w której ramach jest możliwe stosowanie innych cząstkowych metod zarządzania.

Tematem prezentowanej pracy jest „Strategia marketingowa firmy na rynku konkurencyjnym na przykładzie firmy budowlanej”.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

Rozdział I pracy to zarządzanie marketingowe jako wyznacznik sukcesu firmy. Omówiono w nim pojęcie zarządzania, funkcje zarządzania, rolę planowania, rodzaje planów, strategiczne planowanie marketingowe, biznes plan jako element procesu planowania oraz budowanie strategii firmy.

Rozdział II pracy dotyczy zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa oraz strategii marketingowej. Przedstawiono w nim istotę zarządzania strategicznego, misję przedsiębiorstwa, proces zarządzania strategicznego, zasady strategicznego zarządzania, controlling w zarządzaniu strategicznym, pojęcie strategii i typowe opcje strategiczne, marketing w zarządzaniu firmą, marketing strategiczny i strategie marketingowe oraz rodzaje strategii marketingowych.

Rozdział III dotyczy otoczenie firmy na rynku konkurencyjnym. Omówiono w nim strukturę otoczenia marketingowego oraz makrootoczenie przedsiębiorstwa.

W rozdziale IV przedstawiono przykładowa strategię firmy handlowej na przykładzie firmy budowlanej.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print