Stosunek studentów do uchodźców w Polsce

Spis treści

Wstęp…………………………4
Rozdział I
Uchodźcy na świecie i w Polsce……………….6
1.1. Definicja uchodźcy………………….6
1.2. Zadania Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców………..….8
1.3. Status prawny uchodźców…………………………………………………………..….9
1.4. Uchodźcy w Polsce – ustawodawstwo i jego rozwój………………………………….12
1.5. Dynamika zjawiska na świecie………………………………………….…………….15
1.6. Dynamika zjawiska w Polsce…………………………………………………………17
1.7. Integracja uchodźców w Polsce……………………………………………………….21
Rozdział II
Metodologia badań własnych………………..23
2.1. Pytania i problemy badawcze………………..24
2.2. Hipotezy badawcze……………………26
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze…………….27
2.4. Dobór próby……………………..29
2.5. Cechy metryczkowe do doboru próby……………30
2.6. Miejsce badań……………………31
2.7. Czas badań…………………….32
2.8. Klimat badań…………………….32
Rozdział III
Analiza wyników badań własnych………………………………………………………33
3.1. Wyniki badań własnych…………………………………………………..…………..33
3.2. Wnioski……………………………………………………………………………….66
Zakończenie……………………………………………………………………..…………72
Bibliografia……………………………………………………………………..………….74
Spis tabel…………………………………………………………………………………..75
Spis wykresów……………………………………………………………………………..77
Aneks……………………………………………………………………………………….78

Wstęp

W 1991 roku Polska przyjęła Konwencję Genewską z 1951 roku, dotyczącą statusu uchodźcy, a tym samym zobowiązała się do przestrzegania wszelkich zasad i norm w niej zawartych. Na decyzję o ratyfikowaniu Konwencji wpłynęła przede wszystkim zmiana sytuacji społeczno-ustrojowej po 1989 roku, a także to, że do naszego kraju zaczęli trafiać imigranci oficjalnie występujący o status uchodźcy. Do końca lat osiemdziesiątych uchodźców praktycznie nie było.

Do czasu obalenia rządów komunistycznych Polska była krajem, z którego ludzie raczej uciekali, nie zaś takim, do którego przyjeżdżali, by szukać schronienia i pomocy. Sytuacja zmieniła się, gdy w połowie lat osiemdziesiątych kraje zachodnie, do których emigrowali m.in. mieszkańcy Europy Wschodniej, zaostrzyły wymogi dotyczące nadawania statusu uchodźcy. Cudzoziemcy zatrzymywali się w Polsce i występowali tu o nadanie statusu, choć wcześniej tego nie planowali.

Jeszcze kilka lat temu większość imigrantów nie zatrzymywała się w Polsce na dłużej. Nasz kraj był dla nich tylko chwilowym miejscem pobytu. Działo się tak m.in. dlatego, iż Polska nie oferowała uchodźcom atrakcyjnych warunków. Trudna sytuacja ekonomiczna, brak mieszkań i pracy, niewysokie zarobki oraz długa procedura przyznawania statusu uchodźcy sprawiały, że większość z nich wędrowała dalej – głównie do krajów Europy Zachodniej, gdzie liczyli na lepsze i bardziej dostatnie życie lub dołączali do rodzin, które wcześniej uciekły z ich kraju. Dziś jednak sytuacja powoli się zmienia. Nie tylko coraz większe grupy imigrantów trafiają do nas, lecz coraz więcej uchodźców zastanawia się, czy nie zacząć nowego życia właśnie tutaj.

Przystępując do Konwencji Genewskiej, Polska przyjęła wszystkie zawarte w niej zobowiązania. Od tego czasu liczba uchodźców w Polsce systematycznie wzrasta. Według najnowszych statystyk, do naszego kraju trafiają przede wszystkim imigranci ze Sri Lanki (630), Afganistanu (488), Iraku (359), Armenii (350), Indii (230), Bangladeszu (203), Somalii (188) oraz Pakistanu (173).
Osoby, które spełniają warunki określone w Konwencji Genewskiej, mogą ubiegać się o status. Jeśli jednak ich sytuacja różni się od opisanej w Konwencji, oznacza to, że przebywają w Polsce nielegalnie i nie znajdują się pod ochroną międzynarodową, nie mogą też skorzystać z przewidzianych dla uchodźców form opieki i pomocy.

Z uwagi na powyższe tematyka niniejszej pracy: stosunek studentów do uchodźców w Polsce staje się nader aktualna. Praca składa się z czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym omówiono uchodźców na świecie i w Polsce. Przedstawiono w nim definicję uchodźców, zadania Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, status prawny uchodźców na świecie i w Polsce, dynamikę tego zjawiska z uwzględnieniem Polski oraz integrację uchodźców w Polsce.

W rozdziale drugim zawarto metodologię badań własnych. Przedstawiono pytania i problemy badawcze, hipotezy, metody, techniki i narzędzia badawcze. Ponadto dobór próby, cechy metryczkowe do doboru próby, miejsce, czas oraz klimat badań.

W rozdziale trzecim przedstawione zostały wyniki z przeprowadzonych badań własnych oraz wnioski, które z nich bezpośredni wypływają.

Liczba stron 83
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2009
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print