Spostrzegane przyczyny rozpadu związków partnerskich a poczucie jakości życia

Liczba stron: 90

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Wrocławski

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Streszczenie ……………………………… 1
Wstęp …………………………………………………………………….. 2
1. Rodzaje związków partnerskich………………………… 4
1.1 Małżeństwo………………………………………………………………………………. 4
1.2.Konkubinat………………………………………………………………………………. 6
1.3 Na odległość……………………………….. 9
1.4 Luźny związek……………………………………………………………………………10

2. Przyczyny wyborów partnerów ……………………………………………13
2.1.Powody powstania związków formalnych i nieformalnych …………………………… 13
2.2.Czynniki wpływające na relacje między partnerami…………………………21

3. Przyczyny nietrwałości związków………………………………………………………..25
3.1.Czynniki wpływające na rozpad związku ……………………………………………… 26
3.2. Obszary konfliktowe …………………………………………………………28

4. Poczucie jakości życia ………………………………………………………………….33
4.1.Problematyka poczucia jakości życia ………………………………………..32

5. Metodologia i organizacja badań……………………………………………36
5.1.Problematyka badawcza i cel badań ……………………………………………………. 36
5.2.Hipotezy badawcze………………………………………………………………………37
5.3.Zmienne ich definicje i wskaźniki ……………………………………………40
5.4.Metoda , technika i narzędzia badawcze ……………………………………………… 43

6. Wyniki badań i ich interpretacja………………………………………………………… 51
6.1. Opis osób badanych pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania wykształcenia
oraz rodzaju i długości trwania związku na postawie ankiety własnej – Przyczyny Rozpadu
Związku i kwestionariusza Poczucia Jakości Życia……………………………………….51
6.2.Opis osób badanych pod względem posiadania dzieci , cenionych wartości, przyczyn
wejścia w związek , narastających konfliktów i powodów podejmowania decyzji o
rozstaniu ………………………………………………………………………………………55
6.3. Weryfikacja pierwszego pytania i hipotez badawczych…………………………………66
6.4.Poczucie Jakości Życia badanych , weryfikacja drugiego pytania i hipotez
badawczych…………………………………………………………………………………..69
6.5.Poczucie Jakości Życia badanych , weryfikacja trzeciego pytania i hipotez
badawczych…………………………………………………………………………………. 71

7. Dyskusja i wnioski ………………………………………………………………………. 77

8. Zakończenie……………………………………………………………………………… 80
9.Spis literatury cytowanej ………………………………………………………………… 82
10. Spis wykresów …………………………………………………………………………..85
11. Załącznik nr1 ……………………………………………………………………………86
12. Załącznik nr 2……………………………………………………………………………89

Wstęp

Rozpad związku partnerskiego jest zjawiskiem powszechnie występującym na świecie. Z każdej strony jest przykrym, bolesnym zdarzeniem, który dotyczy zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych aspektów przeżyć obydwojga osób, niszcząc ich osobowość, a także rujnując szczęście zarówno swoje jak i własnych dzieci.

W pracy magisterskiej podejmuję problematykę dotyczącą spostrzegania przyczyn rozpadu związków partnerskich oraz ich zależności z poczuciem jakości życia. Wybór tematu pracy wydał mi się dość ciekawym wyzwaniem, również ze względu na niewielką liczbę publikacji na powyższy temat. Zmiany jakie zachodzą w naszym społeczeństwie, akceptacja rozwodów, chęć życia w związku bez zobowiązań, prowadzą do przemiany w małżeństwie, co może skutkować przyczyną nietrwałości układów partnerskich. Z kolei przemyślenia osób doświadczonych rozpadem związku i popełniane błędy życiowe, z biegiem lat sprawiają, że nie chcą się oni wiązać na stałe w przyszłości z potencjalnym partnerem.

Powyższa praca została podzielona na dwie części teoretyczną i metodologiczną. Na część teoretyczną składają się cztery rozdziały. Pierwszy rozdział opowiada o rodzajach związków partnerskich w skład których wchodzą: małżeństwo, konkubinat, związek na odległość i luźny związek. Drugi rozdział przedstawia przyczyny wyborów partnerów życiowych. Rozdział ten opisuje powody powstania związków formalnych i nieformalnych oraz czynniki wpływające na relacje między partnerami. Trzeci rozdział przedstawia główne przyczyny nietrwałości związków partnerskich, z kolei czwarty obejmuje tematykę dotyczącą poczucia jakości życia i sposobów definiowania tego pojęcia.

Druga część empiryczna niniejszej pracy składa się z dwóch rozdziałów dotyczących przeprowadzonych badań w oparciu o ‘Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia’ (Straś-Romanowska, Oleszkowicz, Frąckowiak, 2004) oraz ankietę własną dotyczącą ‘Przyczyn Rozpadu Związku’.

W pierwszym z tych rozdziałów omówione są kolejno: problem badawczy i cel badań, hipotezy, zmienne i wskaźniki, metody i techniki oraz narzędzia badawcze. Za zmienną zależną przyjęto poczucie jakości życia, a zmienną niezależną są przyczyny psychologiczne i pozapsychologiczne rozpadu związku.

W kolejnym rozdziale części empirycznej zostały przedstawione wyniki badań własnych i ich interpretacja, weryfikacja przyjętych hipotez oraz podsumowanie. W badaniach wzięło udział 61 osób w tym 39 kobiet i 22 mężczyzn. Końcowa część pracy obejmuje zakończenie oraz spis literatury cytowanej.

Mam nadzieję, że moja praca magisterska przyczyni się do lepszego poznania problematyki dotyczącej przyczyn rozpadu związków partnerskich w aspekcie poczucia jakości życia.