Sojusz Północnoatlantycki jako zasadniczy element systemu bezpieczeństwa Polski

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Wyznaczniki międzynarodowej sytuacji Polski na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.
1.1.Uwarunkowania zewnętrzne.
1.2.Wpływ uwarunkowań zewnętrznych na bezpieczeństwo Polski.
1.3.Uwarunkowania wewnętrzne.

Rozdział 2.
Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego.
2.1.Pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego.
2.2.Modele europejskiego systemu bezpieczeństwa.
2.3.Koncepcje dotyczące bezpieczeństwa Polski.
2.4.Wpływ czynnika etnicznego na bezpieczeństwo.

Rozdział 3
Starania Polski o przyjęcie do NATO.
3.1.Przeciwnicy i zwolennicy rozszerzenia Sojuszu.
3.2.Udział Polski w programie „Partnerstwo dla Pokoju”.
3.3.Stosunki Polska – NATO w przededniu uzyskania członkostwa w Sojuszu.

Rozdział 4
Polska jako członek NATO.
4.1.Obronność Polski po wstąpieniu do NATO.
4.2.Przemiany strukturalne i organizacyjne w polskiej armii po wstąpieniu do NATO.

Zakończenie
Bibliografia

Wstęp

Niniejsza praca poświęcona jest Sojuszowi Północnoatlantyckiemu i roli, jaką odgrywa w zapewnieniu bezpieczeństwa Polsce jak i całej Europie.

Tematowi NATO poświęconej jest dość dużo literatury, chociaż niestety w ramach bezpieczeństwa Polski traktowany jest zwykle bardzo ogólnikowo. Przy pisaniu tejże pracy nieocenioną pomoc odegrała publikacja Jacka Czaputowicza „System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku” oraz liczne artykuły z „Polityki” i „Rzeczpospolitej”.

Autor wybrał ten temat, ponieważ uważa go za bardzo interesujący i odpowiedni do problemów nurtujących dzisiejszy świat.

Przedstawiana praca posiada cztery rozdziały, które stanowią nierozerwalną całość w prezentacji roli, jaką odegrało NATO dla naszego kraju.

W rozdziale pierwszym pracy starał się autor zaprezentować elementy, które miały i wciąż mają znaczenie dla gwarancji bezpieczeństwa Polski. Ma on zademonstrować sytuację, w jakiej znajdowała się Polska przed wstąpieniem do NATO.

Kolejny rozdział poświęcony jest bezpieczeństwu międzynarodowemu, wyjaśnieniu zarówno samego pojęcia jak i jego rodzajów. Wyróżnia on także i pokrótce prezentuje główne instytucje i organizacje zapewniające bezpieczeństwo w Europie. Ostatni podrozdział opisuje wpływ czynnika etnicznego na zapewnienie stabilności w Europie.

Przedmiotem rozważań w rozdziale trzecim są starania i trudności, jakim musiała sprostać Polska by znaleźć się wśród pełnoprawnych członków NATO.

Celem rozdziału czwartego jest przedstawienie obecnej sytuacji Polski w NATO. Prezentuje on nie tylko korzyści, jakie wynieśliśmy z uczestnictwa w Sojuszu, ale też trudności, z jakimi borykamy się jako członek tej organizacji.

W zakończeniu autor starał się podsumować ogólne wnioski i skonkretyzować odpowiedź na pytanie, co daje nam uczestnictwo w NATO.

Liczba stron 75
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Dziennikarska w Warszawie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2002
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print