Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unia Europejską

SPIS TREŚCI

1.Rynek pracy
1.1.Pojęcie i istota rynku pracy
1.2.Cechy rynku pracy
1.3.Czynniki mikroekonomiczne kształtujące rynek pracy
1.4.Czynniki makroekonomiczne kształtujące rynek pracy
2. Procesy dostosowania Polski do wymogów Unii Europejskiej
2.1.Charakterystyka rynku pracy w Polsce
2.2.Główne cele i filary europejskiej strategii zatrudnienia
2.3.Swobodny przepływ pracowników w negocjacjach Polski z Unią Europejską, a podstawy prawne
Podsumowanie

WSTĘP

W roku 1989 w Polsce rozpoczęto transformację ustrojową, która przyniosła znaczące przemiany na krajowym rynku pracy. Właśnie w tym czasie zrodził się poważny problem związany z pojawieniem się zjawiska bezrobocia w naszym kraju. Przejście z gospodarki opartej na systemie nakazowo-rozdzielczym do gospodarki wolnorynkowej bardzo szybko spowodowało poważną nadwyżkę podaży siły roboczej nad popytem na siłę roboczą.

Wysoka stopa bezrobocia, z jaką obecnie mamy do czynienia w Polsce, jest zjawiskiem niebezpiecznym, powodującym poważne problemy natury ekonomicznej i społecznej. Pomimo wielu działań podejmowanych przez państwowe jak i samorządowe organy władzy problem wciąż pozostaje niezmienny, a jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, iż to negatywne w skutkach zjawisko zwiększa swoje rozmiary prowadząc do coraz większego ubóstwa większość mas społecznych.

Celem niniejszej pracy jest szczegółowe przedstawienie skali i struktury bezrobocia na rynku pracy w Polsce i próba zanalizowania jego przyczyn. Praca zawiera 2 rozdziały omawiające kolejno pojęcie rynku pracy i czynniki mające szczególny wpływ na jego sytuację, a także zjawisko bezrobocia na nim występujące.

W pierwszym rozdziale omówiono pojęcie i mechanizmy działające na rynku pracy oraz metody służące do określania wielkości popytu i podaży siły roboczej.

Rozdział drugi zawiera liczbowe ujęcie zjawiska bezrobocia panującego na rynku pracy w Polsce. Poza danymi liczbowymi przedstawiono również strukturę zatrudnienia i bezrobocia w Polsce porównując z wymaganiami występującymi na rynku Unii Europejskiej oraz zanalizowano ich poziom z punktu widzenia wybranych cech demograficzno-społecznych. Przedstawiono w nim szereg form walki ze zjawiskiem szerzącego się zjawiska bezrobocia w Polsce oraz w Unii Europejskiej, które jest do zrealizowania formy pomocy dla osób mających problemy w związku ze znalezieniem zatrudnienia.

Część teoretyczną pracy oparto na informacjach zaczerpniętych z literatury, prasy i innych środków masowego przekazu natomiast część analityczna pracy opiera się na danych liczbowych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego.

Pracę kończy podsumowanie,

Liczba stron 84
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print